Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kozo​—Mukona Kuifumana Cwañi?

Kozo​—Mukona Kuifumana Cwañi?

BAKEÑISA kuli lupila mwa lifasi lelimaswe, luswanela kueza ka taata kuli lufumane kozo. Kono niha lukona kuba ni kozo yenyinyani, hañata kulubelanga taata kuzwelapili kuba ni kozo yeo. Ka kuya ka Linzwi la Mulimu, ki sika mañi seluswanela kueza kuli lube ni kozo ya niti yeinelela? Mi lukona kutusa cwañi babañwi kuba ni kozo yecwalo?

KI SIKA MAÑI SELUSWANELA KUEZA KULI LUBE NI KOZO YA NITI?

Kuli lube ni kozo ya luli, luswanela kupila inze luiketile kusina nto yeelubilaeza. Hape lutokwa kuba ni silikani sesinde ni babañwi. Mi sa butokwa ni kufita kikuli, luswanela kuba ni silikani sesitiile ni Mulimu kuli lube ni kozo yeinelela. Lukona kueza cwañi cwalo?

Lipilaelo za bupilo lipaleliswa babañata kuba ni kozo

Halumamela milao ya Jehova ni likuka zahae, lubonisa kuli lumusepile, mi lubata kuba mwa kozo ni yena ni kuba ni silikani sesinde ni yena. (Jer. 17:7, 8; Jak. 2:22, 23) Mi haluka eza cwalo, ukasutelela ku luna ni kulufuyaula ka kulufa kozo ya mwa munahano. Liñolo la Isaya 32:17 libulela kuli: “Kuluka kwa niti kukatahisa kozo, mi muselo wa kuluka kwa niti ikaba buiketo ni silelezo ka nako kaufela.” Haiba luutwa Jehova ka pilu yaluna kaufela, lukaba ni kozo ya niti ya mwa munahano.—Isa. 48:18, 19.

Nto yeñwi hape yekona kulutusa kuba ni kozo yeinelela ki mpo yende yezwa ku Ndataa luna wa kwa lihalimu, yona ya moya okenile.—Lik. 9:31.

MOYA WA MULIMU ULUTUSA KUBA NI KOZO

Muapositola Paulusi naabonisize kuli kozo ki yona kalulo yabulaalu ya “muselo wa moya.” (Magal. 5:22, 23) Bakeñisa kuli kozo ya niti ki kalemeno kakatiswa ki moya wa Mulimu, luswanela kulatelela ketelelo ya moya okenile kuli lube ni kozo ya niti. Halunyakisiseñi linzila zepeli zebonisa moukona kulutuseza moya wa Mulimu kuli lube ni kozo.

 Sapili, haiba kamita lubala Linzwi la Mulimu leliñozwi ka kususumezwa ki moya wahae, lukaba ni kozo. (Samu 1:2, 3) Halunahanisisa litaba zelubala mwa Bibele, moya wa Mulimu uka lutusa kuutwisisa mubonelo wa Jehova mwa litaba zeñata. Ka mutala, lukatusiwa kulemuha mwabonisezanga kozo ni libaka kozo haili ya butokwa ku yena. Halusebelisa lituto zecwalo zelufumana mwa Linzwi la Mulimu, lukaba ni kozo yetuna mwa bupilo bwaluna.—Liprov. 3:1, 2.

Sabubeli, luswanela kulapela kuli lufiwe moya wa Mulimu okenile. (Luka 11:13) Jehova ulusepisa kuli haiba lukupa tuso ku yena, “kozo ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela ikasileleza lipilu [zaluna] ni maata [aluna] a kunahana ka Kreste Jesu.” (Mafil. 4:6, 7) Haiba lulapela ku Jehova kuli alufe moya wahae, Mulimu waluna uka lufa kozo ya mwa munahano, ili yafanga feela kwa batu babanani silikani sesinde ni yena.—Maro. 15:13.

Batu babañwi basebelisize cwañi kelezo ya mwa Mañolo yeo ni kueza licinceho zeebatusize kuba ni kozo yeinelela—ili kuba ni kozo ni Jehova, kuba ni kozo mwa munahano, ni kupila ka kozo ni babañwi?

MONE BAFUMANEZI KOZO YEINELELA

Mwa puteho ya Sikreste kacenu, kunani mizwale ni likaizeli babañwi bane banani mukwa wa ‘kuhalifa kapili,’ kono cwale bacincize, mi sebali batu babande, babanani sishemo, pilu-telele, ni babatabela kupila ka kozo ni babañwi. * (Liprov. 29:22) Halunyakisiseñi mutala wa bahasanyi ba Mubuso bababeli bane batusizwe kupila ka kozo ni babañwi, niha nebabanga ni buhali kwamulaho.

Kusebelisa likuka za Bibele ni kukupa tuso ya moya okenile wa Mulimu kuka lutusa kuba ni kozo

Bo David nebanani mubonelo ofosahalile one utahisize kuli babulelange lipulelo zemaswe. Basika ineela kale ku Mulimu, hañata nebatabela hahulu kunyaza-nyaza babañwi ni kuitusisa lipulelo zemaswe ku ba lubasi lwabona. Hamulaho wa nako, bo David bacinca mi bakala kupila ka kozo ni babañwi. Nebatusizwe kiñi kuli bapile ka kozo ni babañwi? Batalusa kuli: “Nenikalile kusebelisa likuka za Bibele mwa bupilo bwaka, mi kueza cwalo kutahisize kuli lubonisane likute mwa lubasi.”

Bo Rachel nebanani mubonelo ofosahalile one utisizwe ki mone bahuliselizwe mwa lubasi  lwabona. Batalusa kuli: “Nihaiba kacenu, nisanani kuikatazanga hahulu kuli nisike nahalifanga kapili bakeñisa kuli nenihuliselizwe mwa lubasi lwa batu bane banani kacima-cima.” Ki sika mañi sesi batusize kuba ni kozo? Batalusa kuli: “Sesi nitusize ki kuitinga ku Jehova ka tapelo.”

Bo David ni bo Rachel ki mitala yemibeli feela yebonisa kuli halusebelisa likuka zebulezwi mwa Mañolo aañozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu ni kuitinga kwa moya wahae, lukaba ni kozo. Kaniti, kusina taba kuli lupila mwa lifasi mokutezi batu babahalifile, lwakona kuba ni kozo ya mwa munahano yeka lutusa kuswalisana ni mabasi aluna ni Bakreste babañwi. Kono mane Jehova ubata kuli ‘lupilisane ka kozo ni batu kaufela.’ (Maro. 12:18) Kana luli kwakonahala kupilisana ka kozo ni babañwi, mi ki limbuyoti mañi zeluka ikola haiba luikataza kueza cwalo?

MUPILISANE KA KOZO NI BABAÑWI

Halukutaza, lutusa batu kuba ni kolo ya kuutwa lushango lwa kozo ka za Mubuso wa Mulimu. (Isa. 9:6, 7; Mat. 24:14) Kwatabisa kubona kuli babañata baamuhezi taba yende. Kabakaleo, habasa bilaezwa hahulu ki miinelo yetaata yekona kubazwafisa kamba kunyemiswa ki lika zesweli kuezahala mwa lifasi. Mi ka nako ya cwale, banani sepo ya luli ya kuli kwapili lika likaba hande, mi bazwelapili ‘kubata kozo ni kuitundamena.’—Samu 34:14.

Kono haki batu kaufela babaamuhelanga lushango lwaluna halukutaza ku bona lwapili. (Joa. 3:19) Nihakulicwalo, lutusiwa ki moya wa Mulimu kuli lukutaze taba yende ku bona ka likute ni ka kozo. Ka kueza cwalo, lulatelela litaelo zanaafile Jesu za mwakukutaleza, zeñozwi kwa Mateu 10:11-13, kwanaabulezi kuli: “Hamukena mwa ndu, mulumelise ba ndu yeo. Haiba ndu yeo yaswanela, kozo yemu ilakaleza ibe ku yona; kono haiba haiswaneli, kozo yamina ikute ku mina.” Haiba lulatelela kelezo yanaafile Jesu, lukazwelapili kuba ni kozo, mi mwendi lukatusa batu bao kuli bautwe lushango lwaluna nako yetatama haluka bapotela.

Hape, lukapila ka kozo ni babañwi haiba luambolisana ni makwambuyu ba muuso ka likute, kukopanyeleza cwalo ni babalwanisa musebezi waluna. Ka mutala, mwa naha yeñwi ya mwa Africa, muuso neuhanisize mizwale baluna kuyaha Mandu A Mubuso kakuli nebasa tabeli musebezi waluna. Ka kubata kutatulula taba yeo ka kozo, muzwale yomuñwi yanaabanga mulumiwa mwa naha yeo ya mwa Africa naakupilwe kuyo bonana ni likwambuyu wa naha yeo yanaasebeleza mwa London, kwa England. Naakupilwe kuyo taluseza likwambuyu wa muuso yo ka za musebezi omunde one baeza Lipaki za Jehova mwa naha yahae. Ki lika mañi zeneezahezi hasamulaho?

Muzwale yo utalusa kuli: “Hanifita mwa sibaka mokuamuhelwangwa baenyi, nalemuha kuli musali yanaasebeleza mwateñi neli wa puo yene niitutile, ka kutalima feela mwanaaapalezi. Kacwalo, namulumelisa mwa puo yahae. Musali yo akomoka hahulu mi anibuza kuli: ‘Nika mitusa cwañi?’ Namutaluseza ka likute kuli nenibata kubonana ni likwambuyu wa muuso wa naha yahae. Musali yo alizeza likwambuyu luwaile, mi likwambuyu yo ato nilumelisa mwa puo yahae. Hasamulaho, ateeleza ka tokomelo hane ninze nimutaluseza misebezi yeminde yebaeza Lipaki za Jehova.”

Bakeñisa kuli muzwale yo naatalusize ka likute misebezi yebaeza Lipaki za Jehova, likwambuyu yo akala kuutwisisa ni kutabela musebezi waluna. Hamulaho wa nako, muuso wa naha yeo ya mwa Africa walumeleza mizwale baluna kuyaha Mandu A Mubuso. Taba yeo neitabisize hahulu mizwale baluna! Kaniti luli, halukuteka babañwi lukafumana limbuyoti zeñata, kukopanyeleza cwalo ni kuba ni kozo.

MUIKOLE KOZO KUYA KUILE

Kacenu, batu ba Jehova baikola paradaisi ya kwa moya mi bapila mwa kozo yetuna. Haiba mulika ka taata kupila ka kozo ni babañwi, mukatusa kuli kube hahulu ni kozo mwahalaa batu ba Mulimu. Mi sa butokwa ni kufita kikuli, mukatabisa Jehova mi mukaba ni kozo yetuna kuya kuile mwa lifasi lelinca la Mulimu.—2 Pit. 3:13, 14.

^ para. 13 Lukanyakisisa kalemeno ka sishemo kwapili, ku yeñwi ya litaba zecwana, zenyakisisa tulemeno twa muselo wa moya wa Mulimu.