Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukopano wa sikiliti mwa Nyzhnya Apsha, kwa Ukraine, ka silimo sa 2012

Kutulo Yetuna!

Kutulo Yetuna!

JESU naapolofitile kuli balutiwa bahae nebakaba ni kutulo yetuna mwa mazazi a mafelelezo a. (Mat. 9:37; 24:14) Munyakisise mobutalelelizwe bupolofita bo ka nzila yekomokisa mwa sibaka sesibizwa Transcarpathia, kwa Ukraine. Mwa litolopo feela zetaalu zefumaneha mwa sibaka seo, kunani liputeho ze 50 ni bahasanyi babafitelela 5,400. * Taba yekomokisa kikuli, mwa palo ya batu babapila mwa litolopo zeo, alimuñwi kwa batu babane ki yomuñwi wa Lipaki za Jehova!

Batu babapila mwa sibaka seo ki batu babacwañi? Muzwale yapila mwa sibaka seo yabizwa Vasile, utalusa kuli: “Batu ba kwanu bakuteka Bibele, batabela katulo yelukile, balatana mwa mabasi, mi balikanga ka taata kutusana.” Uekeza kubulela kuli: “Ki niti kuli fokuñwi habalumelangi lituto zaluna. Kono halu babonisanga litaba za mwa Bibele, bateelezanga ka tokomelo.”

Kono mizwale baluna batalimana ni muinelo omuñwi obasa kopani ni ona mizwale babañwi mwa libaka zeñwi, kakuli bona bakutaleza mwa sibaka mo palo ya batu bobakutaza ku bona ki yenyinyani hahulu. Ka mutala, mwa puteho yeñwi kunani bahasanyi ba 134, kono mwa sibaka sebakutaleza ku sona kunani feela mandu a 50! Bahasanyi baezize cwañi kuli bakone kukutaza niha bali mwa muinelo wo?

Mizwale ni likaizeli babañata baezanga buikatazo bwa kuyo kutaleza kwa libaka lisili kokutokwahala hahulu bakutazi. Muzwale wa musupali yabizwa Ionash, utalusa kuli: “Mwa kalulo ya simu ya puteho yaluna, ka avareji muhasanyi ni muhasanyi unani mandu amabeli kwaswanela kukutaleza. Na nikutalezanga mwa sibaka senipila ku sona, mi kwamulahonyana nenitamanga musipili wa likilomita zebato ba 160 kuyo kutaleza kwa sibaka sesisa kutalezwangi, ili kone niyo kutalezanga mwa puo ya Sihangari, kufitela nikenelwa ki mapongo cwanuño fa.” Hape, bahasanyi baezanga buitomboli kuli bayo kutaleza kwa libaka zeñwi. Bo Ionash bazwelapili kutalusa kuli: “Nenipakelanga ka 4 ya kakusasana kuyo kwela sitima ilikuli niyo kutaleza kwa sibaka sesiñwi, mi neniyo kutazanga kuisa ka 6 ya manzibwana, yona nako yene sikutanga sitima. Neniezanga cwalo habeli kamba halaalu ka sunda.” Kana buikatazo bone baezize bo Ionash neli bwa mbango? Batalusa kuli: “Kukutaleza kwa sibaka seo neku nitahiselize tabo yetuna. Nenibile ni mbuyoti ya kutusa lubasi loluñwi lone lupila kwa sibaka seo kuituta niti.”

Ki niti kuli haki bahasanyi kaufela mwa liputeho zeo babakona kuyo kutaleza kwa libaka za kwahule. Nihakulicwalo, bahasanyi kaufela, kukopanyeleza cwalo ni basupali, baikataza kukwahela kalulo ya simu ya puteho yabona ka kutala. Kabakala buikatazo bobaezize, mwa silimo sa 2017, palo ya batu bane bafumanehile kwa Kupuzo mwa litolopo zetaalu zeo neibile yetuna kuli mane palo ya bahasanyi neikona kukena mwateñi habeli, ili hafu ya palo ya batu kaufela babafumaneha mwa litolopo zeo. Kaniti luli, kusina taba ni sibaka kolusebeleza, kusanani “zeñata mwa musebezi wa Mulena” zelukona kueza.—1 Makor. 15:58.

^ para. 2 Mabizo a litolopo zeo ki Hlybokyy Potik, Serednye Vodyane, ni Nyzhnya Apsha.