Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA KUITUTA 10

Kulata Jehova ni Kuitebuha Zamiezelize Kuka Mitusa Kuunga Muhato wa Kukolobezwa

Kulata Jehova ni Kuitebuha Zamiezelize Kuka Mitusa Kuunga Muhato wa Kukolobezwa

“Kiñi sesi nipalelwisa kukolobezwa?”—LIK. 8:36.

PINA 37 Kusebeleza Jehova ka Moyo Kaufela

ZELUKA ITUTA *

1-2. Ka kuya ka liñolo la Likezo 8:27-31, 35, 36, 38, ki nto mañi yenetusize nduna wa Muetopia kukolobezwa?

KANA mubata kukolobezwa ni kuba yomuñwi wa balutiwa ba Kreste? Batu babañata baangile muhato wo kabakala lilato labona ku Jehova ni kuitebuha lika zabaezelize. Halunyakisiseñi mutala wa nduna yanaasebeleza mwa kuta ya mulena wamusali wa Maetopia.

2 Nduna wa Muetopia yo naangile muhato kapili hamulaho wa kuituta litaba zeñwi za mwa Mañolo. (Mubale Likezo 8:27-31, 35, 36, 38.) Ki lika mañi zenee mutusize kukolobezwa? Kusina kukakanya, naaitebuhile litaba zanaabalile mwa Linzwi la Mulimu; naanzaa bala taba yeñwi yeneñozwi mwa buka ya Isaya inzaa li mwa koloi. Mi Filipi hanaakutalize ku yena, muuna yo aitebuha kuutwa lika zanaa muezelize Jesu. Kono ki kabakalañi muuna yo hanaaile kwa Jerusalema? Kabakala kuli naalata Jehova. Luziba cwañi cwalo? Luziba cwalo bakeñisa kuli muuna yo naazwa kwa Jerusalema kwanaaile kuyo lapela Jehova. Kubonahala kuli muuna yo naazwile mwa bulapeli bwahae, mi naakalile kuswalisana ni sicaba sinosi sene siineezi ku Mulimu wa niti. Lilato lahae leo la kulata Jehova ki lona hape lene limutusize kuunga muhato omuñwi wa butokwa, ili muhato wa kukolobezwa ni kuba mulutiwa wa Kreste.—Mat. 28:19.

3. Ki lika mañi zekona kupaleliswa mutu kuunga muhato wa kukolobezwa? (Mubone mbokisi yeli, “ Pilu Yamina ki ya Mufuta Mañi?”)

3 Kulata Jehova kwakona kumitusa kuunga muhato wa kukolobezwa. Kono lilato hape lakona kumipaleliswa kuunga muhato wo. Ka mukwa ufi? Halunyakisiseñi mitala isikai.  Mwendi mulata hahulu ba lubasi lwamina kamba balikani bamina babasi Lipaki, mi muikalezwi kuli haiba mukolobezwa, baka mitoya. (Mat. 10:37) Kamba mwendi munani mikwa yemiñwi yemulata hahulu mi mwaziba kuli Mulimu uitoile, kono hamulati kuituhela. (Samu 97:10) Kamba mwendi hane musali banana, nemuezanga mikiti yemiñwi yesimuluha mwa bulapeli bwa buhata. Mi mwendi hamuiheta kwamulaho, muhupula lika zeñwi zene muikolanga ka nako yene mueza mikiti yeo. Kabakaleo, kukona kumibela taata kutuhela kueza mikiti yesatabisi Jehova. (1 Makor. 10:20, 21) Kono puzo yemuswanela kuipuza ki ye, “Ki mañi mi ki nto mañi yeniswanela kulata hahulu?”

YELUSWANELA KULATA HAHULU

4. Ki lifi libaka lelituna lelika mitusa kuunga muhato wa kukolobezwa?

4 Kunani lika zende zeñata zemulata ni zemuitebuha. Ka mutala, pili musika ituta kale ni Lipaki za Jehova, mwendi nemuitebuha hahulu litaba za mwa Bibele. Mwendi mane nemukalile kulata Jesu. Mi bakeñisa kuli cwale semuziba Lipaki za Jehova, mwendi mwalata kuswalisana ni bona. Kono kulata lika zende zeo haki kona kokuka mitusa kuunga muhato wa kuineela ku Jehova ni kukolobezwa. Libaka lelituna lelika mitusa kuunga muhato wa kukolobezwa ki kulata Jehova Mulimu. Haiba mulata hahulu Jehova kufita nto ifi kamba ifi, hamuna kutuhelela nto ifi kamba ifi kamba mutu ufi kamba ufi kumipaleliswa kumusebeleza. Kulata Jehova kuka mitusa kuunga muhato wa kukolobezwa, mi hape kuka mitusa kuzwelapili kusepahala ku yena nihaiba hamulaho wa kukolobezwa.

5. Lukanyakisisañi mwa taba ye?

5 Jesu naabulezi kuli luswanela kulata Jehova ka pilu yaluna kaufela, ka moyo waluna kaufela, ka munahano waluna kaufela, ni ka maata aluna kaufela. (Mare. 12:30) Ki lika mañi zekona kumitusa kulata hahulu Jehova ni kumukuteka? Kunahanisisa mwalulatela Jehova kuka lutusa kumulata ni luna. (1 Joa. 4:19) Mwa taba ye, lukanyakisisa lika lisikai zeka mitusa kueza cwalo. Hape lukanyakisisa lika zeñwi zemuka eza haiba mulata hahulu Jehova. *

6. Ka kuya ka liñolo la Maroma 1:20, ki ifi nzila yekona kumitusa kuziba za Jehova?

6 Muitute za Jehova kwa lika zabupile. (Mubale Maroma 1:20; Sin. 4:11) Munahanisise za limela ni lifolofolo zabupile Jehova zebonisa kuli unani butali. Muitute zeñata ka za moubupezwi mubili wamina ka nzila yekomokisa. (Samu 139:14) Mi munahanisise maata a lizazi labupile Jehova, mi lizazi ki leliñwi la linaleli zeñata-ñata zeliteñi. * (Isa. 40:26) Haiba munahanisisa lika zabupile Jehova, muka mukuteka hahulu. Nihakulicwalo, kuli mube ni silikani sesitiile ni yena, hamutokwi feela kuziba kuli Jehova unani butali ni maata. Mutokwa kuziba zeñata ka za hae kakuli haiba mueza cwalo, lilato lamina ku yena likatiya.

7. Ki buikolwiso mañi bomuswanela kuba ni bona haiba mubata kuli lilato lamina ku Jehova litiye?

7 Muswanela kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova wamiisa pilu ka butu. Kana fokuñwi kumibelanga taata kulumela kuli Mubupi wa lihalimu ni lifasi wamiziba mi wamiisa pilu? Haiba ki cwalo, muhupule kuli Jehova “haayo kwahule ni mañi ni mañi waluna.” (Lik. 17:26-28) Jehova “utatuba lipilu kaufela,” mi sina feela Davida mwanaataluselize Salumoni, Jehova  umisepisa kuli ‘haiba mumubata, uka milumeleza kumufumana.’ (1 Makol. 28:9) Mi mane libaka hamuituta Bibele kikuli Jehova ‘umitisize fakaufi ni yena.’ (Jer. 31:3) Haiba muzwelapili kuitebuha lika kaufela zamiezelize Jehova, lilato lamina ku yena likatiya.

8. Mukona kubonisa cwañi kuli mwaitebuha lilato lamibonisize Jehova?

8 Nzila yeñwi yemukona kubonisa ka yona kuli mwaitebuha lilato lamibonisize Jehova ki ka kulapela ku yena. Haiba mutaluseza Mulimu lika zemibilaeza ni kuitumela ku yena kabakala lika kaufela zamiezelize, lilato lamina ku yena likatiya. Mi haiba mulemuha mwaalabezi litapelo zamina, silikani samina ni yena sikatiya. (Samu 116:1) Mukaba ni buikolwiso bwa kuli wamiutwisisa. Kono kuli muzwelepili kuba bukaufi ni Jehova, mutokwa kuziba mwaangela lika. Mi mutokwa kuziba zatokwa kuli mueze. Nzila inosi yemukona kuziba litaba zeo, ki ka kuituta Linzwi lahae, yona Bibele.

Nzila yende hahulu yekona kulutusa kuba bukaufi ni Mulimu ni kuziba zabata kuli lueze ki ka kuituta Bibele (Mubone paragilafu 9) *

9. Mukona kubonisa cwañi kuli mwaitebuha Bibele?

9 Mubonise kuli mwaitebuha Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Bibele ki yona feela yebulela litaba za niti ka za Jehova ni zalelile kumiezeza. Mubonisa kuli mwaitebuha Bibele ka kuibalanga zazi ni zazi, kuitukiseza tuto ya Bibele yemuzamaisezwanga, ni kusebelisa zemuituta. (Samu 119:97, 99; Joa. 17:17) Kana munani tomahanyo ya kubala Bibele? Kana mwalatelelanga tomahanyo yeo, ka kubona teñi kuli mwabala Bibele zazi ni zazi?

10. Ki lifi libaka leliñwi lelitahisa kuli Bibele ibe buka yeipitezi?

10 Leliñwi la mabaka atahisa kuli Bibele ibe buka yeipitezi kikuli, neiñozwi ki batu bane baiponezi lika zanaaezize Jesu ni zanaabulezi. Ki yona feela buka yetalusa ka kunepahala lika zamiezelize Jesu. Hamunze muituta litaba zanaabulezi Jesu ni zanaaezize, silikani samina ni yena sikatiya.

11. Ki lika mañi zekona kumitusa kulata Jehova?

11 Mulate Jesu mi lilato lamina ku Jehova likatiya. Ki kabakalañi? Kakuli Jesu ulikanyisanga tulemeno twa Ndatahe ka kutala. (Joa. 14:9) Kacwalo, hamunze muituta zeñata ka za Jesu, mukautwisisa ni kuitebuha  hahulu lika zamiezelize Jehova. Munahane mo Jesu naaboniselize mukekecima kwa batu bane basaezwi hande babacwale ka babotana, bakuli, ni bane basina yabatusa. Hape munahane kelezo yende yamifa, ni momukona kutusezwa haiba muisebelisa mwa bupilo bwamina.—Mat. 5:1-11; 7:24-27.

12. Kuituta ka za Jesu kuka mitusa kuezañi?

12 Haiba munahanisisa zamiezelize Jesu ka kufa bupilo bwahae kuli libi zaluna liswalelwe, lilato lamina ku yena likatiya. (Mat. 20:28) Kuutwisisa kuli Jesu naaitatezi kumishwela, kuka mitusa kubakela libi zamina ni kukupa Jehova kuli amiswalele. (Lik. 3:19, 20; 1 Joa. 1:9) Mi kulata Jehova ni Jesu kukatahisa kuli mutabele kuswalisana ni batu babalata Jehova ni Jesu.

13. Jehova uka mitusa cwañi?

13 Mulate lubasi lwa Jehova. Ba mwa lubasi lwamina kamba batu bane babanga balikani bamina babasi Lipaki mwendi habana kuutwisisa libaka hamubata kuineela ku Jehova. Mane bakona kumilwanisa. Jehova uka mitusa ka kumifa lubasi lwa mizwale ni likaizeli mwa puteho. Haiba muzwelapili kueza siango ni bona, baka mibonisa lilato ni kumitusa. (Mare. 10:29, 30; Maheb. 10:24, 25) Nako hainze iya, ba mwa lubasi lwamina mwendi bakakala kuswalisana ni mina kulapela Jehova ni kumamela likuka zahae.—1 Pit. 2:12.

14. Sina mokutaluselizwe kwa 1 Joani 5:3, ki lika mañi zemulemuhile ka za likuka za Jehova?

14 Muitebuhe ni kusebelisa likuka za Jehova. Pili musika ziba kale Jehova, mwendi nemuezanga lika ka kulatelela likuka zemuitomezi, kono cwale mulemuhile kuli likuka za Jehova ki zende hahulu. (Samu 1:1-3; mubale 1 Joani 5:3.) Munahane za kelezo ya mwa Bibele kwa baana babanyezi, basali, bashemi, ni banana. (Maef. 5:22–6:4) Kana kusebelisa kelezo yeo kutahisize kuli mube ni tabo mwa lubasi? Kana kumamela kelezo ya Jehova ka za kuketa hande balikani kumitusize kuba batu babande? Kana semunani tabo mwa bupilo? (Liprov. 13:20; 1 Makor. 15:33) Mwendi mualabile kuli eni kwa lipuzo zeo.

15. Ki lika mañi zemuswanela kueza haiba mubata kuziba mwakusebeliseza likuka za mwa Bibele?

15 Fokuñwi mwendi kukona kumibela taata kuziba mwakusebeliseza likuka za mwa Bibele zemusweli kuituta. Ki lona libaka Jehova haitusisa kopano yahae kulukisa lihatiso zetomile fa Bibele, zeka mitusa kutaluhanya zende ku zemaswe. (Maheb. 5:13, 14) Haiba mubala ni kuituta lihatiso zeo, mukafumana kuli litaba zefumaneha mwateñi zatusa, mukaziba mwaku lisebeliseza mwa bupilo bwamina, mi mwendi mukabata kuswalisana ni kopano ya Jehova.

16. Jehova uonga-ongile cwañi batu bahae?

16 Mulate kopano ya Jehova ni kuswalisana ni yona. Jehova uonga-ongile batu bahae mwa liputeho, mi Mwanaa hae yena Jesu ki yena toho ya liputeho zeo. (Maef. 1:22; 5:23) Jesu uketile palonyana ya Bakreste babatozizwe kuli baokamele musebezi wabata kuli baeze kacenu. Jesu naabizize sikwata sa Bakreste bao kuli “mutanga yasepahala yanani kutwisiso,” mi Bakreste bao baeza mobakonela kaufela kupeta buikalabelo bobafilwe bwa kumitusa kuba balikani ba Mulimu ni kumitusa kutiisa silikani seo. (Mat. 24:45-47) Nzila yeñwi yamibabalela ka yona mutanga yasepahala, ki ka kulukisa kuli baana babafitile ku zekonisa baketiwe kusebeza sina baana-bahulu ni kuli bamilise. (Isa. 32:1, 2; Maheb. 13:17; 1 Pit. 5:2, 3) Baana-bahulu bao baitukiselize kueza mobakonela kaufela kumiomba-omba ni kumitusa kuba balikani ba Jehova. Mi yeñwi ya lika za butokwa hahulu  zeba miezeza ki kumitusa kuluta babañwi za Jehova.—Maef. 4:11-13.

17. Ka kuya ka liñolo la Maroma 10:10, 13, 14, ki kabakalañi haluswanela kutaluseza babañwi za Jehova?

17 Mutuse babañwi kulata Jehova. Jesu naalaezi balutiwa bahae kuli balute babañwi za Jehova. (Mat. 28:19, 20) Halusa mameli, lwakona kulatelela taelo yeo ka kuezeza feela mulao. Kono lilato lamina ku Jehova halinze lizwelapili kutiya, mukaikutwa sina muapositola Pitrosi ni muapositola Joani, bane baize: “Halukoni kutuhela kubulela lika zeluboni ni zeluutwile.” (Lik. 4:20) Haiba mutusa mutu yomuñwi kulata Jehova, mukaba ni tabo yetuna. Munahane feela tabo yetuna yanaabile ni yona Filipi, yena mubuleli wa evangeli, hanaatusize nduna wa Muetopia kuziba niti yefumaneha mwa Mañolo ni kuunga muhato wa kukolobezwa! Haiba mulikanyisa Filipi ni kumamela taelo yanaafile Jesu ya kukutaza taba yende, mubonisa kuli mubata kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova. (Mubale Maroma 10:10, 13, 14.) Mi ka nako yeo, mwendi mukaikutwa sina mwanaaikutwezi nduna wa Muetopia, yanaaipuzize kuli: “Kiñi sesi nipalelwisa kukolobezwa?”—Lik. 8:36.

18. Lukanyakisisañi mwa taba yetatama?

18 Haiba mukolobezwa, mukaanga muhato wa butokwa hahulu mwa bupilo bwamina. Kono bakeñisa kuli muhato wo ki wa butokwa hahulu, mutokwa kunyakisisa ka tokomelo zeamiwa. Ki lika mañi zemutokwa kuziba ka za kolobezo? Ki lika mañi zemuswanela kueza pili musika kolobezwa kale ni hase mukolobelizwe? Lipuzo zeo likaalabiwa mwa taba yetatama.

PINA 2 Jehova ki Lona Libizo Lahao

^ para. 5 Batu babañwi babalata Jehova baikutwanga kuli habasika itukiseza kuunga muhato wa kukolobezwa ni kuba yomuñwi wa Lipaki zahae. Haiba ki mona momuikutwela cwalo, taba ye, ika mitusa kuziba lika zeñwi zemukona kueza zeka mitusa kuunga muhato wa kukolobezwa.

^ para. 5 Batu bashutana; kacwalo babañwi bakona kusebelisa liakalezo zebulezwi mwa taba ye ka kusalatelela honacwalo molikolohanyelizwe litaba.

^ para. 6 Kuli mufumane litaba zeñwi, mubone libroshuwa za Sikuwa za Was Life Created? ni The Origin of Life—Five Questions Worth Asking.

^ para. 61 LITABA ZETALUSA SISWANISO: Kaizeli ufa trakiti musali yakopana ni yena kwa musika.