Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwahupula?

Kana Mwahupula?

Kana mubalile ka tokomelo limagazini za Tawala ya Mulibeleli za cwanoñu fa? Hamubone nji mwakona kualaba lipuzo zetatama:

Ki lika mañi zeene zeka lutusa kuziba mwakuopelela hande?

Luswanela kunanulela buka yaluna ya lipina mwahalimu inze luinuzi toho. Luswanela kubuyela hande. Haluatumulusa mulomo waluna ni kuopela ka kutumusa, manzwi aluna akautwahala.—w17.11, like. 5.

Ki kabakalañi haluitebuha libaka mone ifumaneha mileneñi ya masabelo mwa Isilaele ni mikwakwa yeneliba kwateñi?

Nekunani mileneñi ya masabelo ye 6 mwa naha, mi mikwakwa yeneliba kwateñi neilukiswangwa hande. Mutu naakona kumatela kwateñi kapili ni kufita kwateñi ka bunolo.—w17.11, like. 14.

Ki kabakalañi mpo yanaa lufile Mulimu ya sitabelo sa Jesu sa tiululo haili yona mpo yende ka kufitisisa?

Tiululo ki nto yelulata yetaleleza takazo yaluna ya kuzwelapili kupila, mi itahisa kuli lulukululwe kwa sibi ni lifu. Bakeñisa kuli Mulimu naalata bana ba Adama, naalumile Mwanaa hae Jesu kuli ato shwela libi zaluna.—wp17.6, make. 6-7.

Liñolo la Samu 118:22 libonisa cwañi kuli Jesu naakazusiwa kwa bafu?

Jesu naahanilwe kuli ki yena Mesia mi naabulailwe. Naatokwa kuzusiwa kwa bafu kuli abe yena “licwe la butokwa la mwa kona.”—w17.12, make. 9-10.

Kana mutu naatokwa kuba mweli kuli Mesia asimuluhe mwa lusika lwahae?

Babañwi mwa lusika mwanaasimuluha Jesu neli baeli, kono nesi batu kaufela ku bona bane bali baeli. Davida nesi yena mwanaa Jese wa mweli; niteñi, Mesia naasimuluhile mwa lusika lwa Davida.—w17.12, make. 14-15.

Ki likuka mañi za mwa Bibele zeama makete ni kuisileleza kwa matuku?

Mulao wa Mushe neubonisa kuli batu bane bakula matuku amañwi nebaswanela kupila kwahule ni babañwi. Batu nebaswanela kutapa hamulaho wa kuswala situpu. Mulao neubonisa kuli lika za mutabani neliswanelwa kupumbekiwa. Mwana wamushimani naaswanela kuiswa kwa mupato fa lizazi labu 8 kuzwa fapepelwa, mi lizazi leo neliswanela kakuli hamulaho wa sunda yapili kuzwa fapepelwa, mubili wahae ubanga ni buikoneli bwa kutibela mali kuli asike azwelapili kuzwa.—wp18.1, like. 7.

Ki kabakalañi kuitata ka kuitikanelela hakusika fosahala ku Mukreste?

Luswanela kulata babañwi sina moluitatela. (Mare. 12:31) Baana baswanela “kulata basali babona sina mobalatela mibili yabona.” (Maef. 5:28) Kono luswanela kutokomela kuli lusike lwaitata ka kutula tikanyo.—w18.01, like. 23.

Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli luzwelepili kwa moya?

Luswanela kuituta Linzwi la Mulimu, kunahanisisa litaba zelubala, ni kusebelisa zeluituta. Hape luswanela kulatelela ketelelo ya moya okenile ni kuamuhela tuso yelufiwa ki babañwi.—w18.02, like. 26.

Ki kabakalañi kunuha ka kuitusisa linaleli ni kunuha feela hakusa koni kulutusa kuziba zekaezahala kwapili?

Kunani mabaka amañata, kono libaka lelituna kikuli Bibele yahanisa mikwa yemibeli yeo kaufela.—wp18.2, make. 4-5.

Luswanela kueza cwañi haiba lumemelwa kwa sico?

Haiba luamuhela memo ya kuya kwa sico, luswanela kutaleleza sepiso yaluna. (Samu 15:4) Haluswaneli kupalelwa kutaleleza sepiso yaluna ka mabaka asautwahali. Mwendi mutu yalumemile uikatalize hahulu kulukisa sico seo.—w18.03, like. 18.

Baana babaketilwe bakona kuitutañi kwa mutala wa Timotea?

Timotea naaiyakatwa hahulu babañwi mi naaisa hahulu pilu kwa misebezi ya kwa moya. Naasebelize ka taata mwa musebezi wa Mulimu ni kusebelisa zanaaitutile. Naazwezipili kuitwaeza mi naaitingile fa tuso ya moya wa Jehova. Baana-bahulu ni babañwi kaufela bakona kulikanyisa mutala wahae.—w18.04, make. 13-14.