Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Jesu Naanishwezi ka Butu?

Kana Jesu Naanishwezi ka Butu?

MWA Bibele kunani litaba zenebulezwi ki batu bane ‘banani maikuto aswana ni aluna.’ (Jak. 5:17) Ka mutala, lwautwisisa maikuto anaanani ona Paulusi hanaabulezi manzwi añozwi kwa Maroma 7:21-24, aali: “Hanilakaza kueza sesilukile, sesimaswe ki sona sesili teñi ku na. . . . Ni mutu yamaibile luli!” Haiba ni luna luikutwa cwalo, lwakona kuomba-ombiwa kuziba kuli nihaiba muuna yasepahala Paulusi naaikutwile cwalo.

Nako yeñwi Paulusi hape naatalusize maikuto ahae. Kwa Magalata 2:20, naabonisize kuli naanani buikolwiso bwa kuli Jesu ‘naamulatile ni kufana bupilo bwahae kabakala yena.’ Kana ni mina ki mona momuikutwela cwalo? Mwendi fokuñwi hamuikutwangi cwalo.

Haiba luikutwa kuba ni mulatu bakeñisa mafosisa ane lukile lwaeza kwamulaho, fokuñwi lukana lwaikutwa kuli Jehova halulati, mi hasika luswalela, mane kukona kulubela taata kuunga sitabelo sa Jesu sina mpo yene lufilwe ka butu. Kana luli Jesu ubata kuli luunge sitabelo sahae sina mpo yelufilwe ka butu? Haiba ki cwalo, ki lika mañi zeka lutusa kuba ni mubonelo wo? Halunyakisiseñi lipuzo zepeli zeo.

MUBONELO WA JESU KA ZA SITABELO SAHAE

Jesu ubata kuli luunge sitabelo sahae sina mpo yelufilwe ka butu. Luziba cwañi cwalo? Luungeñi kuli musweli mwabona likezahalo zeñozwi kwa liñolo la Luka 23:39-43. Muuna upahekilwe fa kota ya linyando kwatuko ni Jesu. Uitumelela mulatu wanaaezize. Kubonahala kuli muuna yo naaezize mulatu omutuna hahulu kakuli neli likebenga feela zenepahekiwanga fa kota ya linyando. Muuna yo uziyelehile hahulu kuli mane ukupa Jesu kuli: “Unihupule hauka kena mwa Mubuso wahao.”

Ki lika mañi zanaaezize Jesu? Luungeñi kuli lwamubona inzaa sikululela toho yahae ku muuna yo kuli amutalimele. Nihaike kuli Jesu uutwa butuku, umenyeza muuna yo ni kumuomba-omba ka kumutaluseza kuli: “Kaniti nakubulelela kacenu, ukaba ni na mwa Paradaisi.” Jesu naakakona kubulelela feela muuna yo kuli: ‘Mwanaa mutu naatile kuto fa bupilo bwahae sina tiululo kuli aliulule babañata.’ (Mat. 20:28) Kono naabonisize kuli sitabelo sahae nesika tusa muuna yo ka butu. Naamubulelezi ka silikani kuli “ukaba ni na.” Mi amutaluseza kuli naakaba mwa paradaisi fa lifasi.

Kusina kukakanya, Jesu naabata kuli muuna yo autwisise kuli sitabelo sahae sanaatuha afa ki mpo yeneka mutusa ka butu. Haiba Jesu naabata kuli muuna yanaali sikebenga yo yanaasina kolo ya kusebeleza Mulimu autwisise taba yeo, uzibe ubata kuli Mukreste yakolobelizwe autwisise cwalo ni yena kakuli yena mane usebeleza Mulimu. Kono cwale ki lika mañi zeka lutusa kulumela kuli sitabelo sa Kreste sakona kulutusa ka butu nihaike kuli nelukile lwaeza mafosisa kwamulaho?

ZENETUSIZE PAULUSI

Paulusi naautwisisize kuli Jesu naamushwezi  kabakala kuli naamufile musebezi wa kukutaza. Luziba cwañi cwalo? Naatalusize kuli: “Naitumela ku Kreste Jesu Mulenaa luna, yanaa nifile maata, kakuli naaniboni kuba yasepahala hanaa nifile bukombwa, nihaike sapili nenili munyefuli ni munyandisi ni wa kashwau.” (1 Tim. 1:12-14) Bakeñisa kuli Jesu naamufile musebezi wa kukutaza kusina taba ni lika kaufela zemaswe zanaaezize, Paulusi naabile ni buikolwiso bwa kuli Jesu naamushemubile, naamulata, mi naamusepile. Ka mukwa oswana, Jesu ufile mañi ni mañi waluna musebezi wa kukutaza taba yende. (Mat. 28:19, 20) Kacwalo, ka kuswana ni Paulusi, luswanela kuikutwa kuli Jesu naashwezi mañi ni mañi waluna.

Bo Albert, ili babakutezi ku Jehova hamulaho wa kuzwisiwa mwa puteho ka lilimo zebato ba 34, batalusa kuli: “Napalelwanga kulibala mafosisa ane niezize kwamulaho. Kono hanikutazanga ku babañwi, niikutwanga kuli Jesu unifile bukombwa sina feela mwanaaikutwezi Paulusi. Kuya mwa simu kunitusanga kuba ni tabo, kusaikutwa kuba ni mulatu, ni kuba ni sepo ya kwapili.”—Samu 51:3.

Hamunze muituta Bibele ni batu ba mufuta kaufela, mubatuse kuba ni buikolwiso bwa kuli Jesu ubashemubile mi wabalata

Bo Allan, bane bali likebenga ni bane balata hahulu mifilifili basika ituta kale niti, batalusa kuli: “Nisahupulanga manyando ane nitahiselize batu. Fokuñwi, nalembwalanga hanihupula taba yeo. Kono niitumela hahulu ku Jehova kuli uitusisa muezalibi sina na kuli akone kutusa babañwi kuziba taba yende. Batu habaamuhela taba yende, nilemuhanga kuli Jehova ki yomunde mi unani lilato. Niikutwa kuli uitusisa na kuli nituse babañwi babaeza lika zemaswe zene niezanga sapili.”

Halukutaza ku babañwi, lueza musebezi omunde mi lubanga ni mihupulo yeminde. Lubanga ni buikolwiso bwa kuli Jesu ulushemubile, walulata, mi ulusepile.

JEHOVA KI YOMUTUNA KUFITA LIPILU ZALUNA

Ibile feela lupila mwa lifasi la Satani lelimaswe le, lipilu zaluna likona kuzwelapili kulunyaza kabakala mafosisa ane luezize kwamulaho. Ki lika mañi zekona kulutusa kutibela maikuto ao?

Bo Jean, babaikutwanga mulatu kabakala kuli hane basali banana nebaipumisanga kuba Bakreste, batalusa kuli: “Niomba-ombiwanga ki liñolo lelibulela kuli ‘Mulimu ki yomutuna kufita lipilu zaluna.’” (1 Joa. 3:19, 20) Ni luna, lwakona kuomba-ombiwa kuziba kuli Jehova ni Jesu bautwisisa kuli halusika petahala. Muhupule kuli Jehova ni Jesu nebafile sitabelo sa tiululo, isiñi kwa batu babapetahalile, kono kwa baezalibi.—1 Tim. 1:15.

Haiba munahanisisa mo Jesu naaswalisanezi ni batu babasika petahala ni kueza momukonela kaufela kupeta bukombwa bwamifile, mukaba ni buikolwiso bwa kuli Jesu naamishwezi ka butu. Ni mina sina Paulusi mukakona kubulela kuli: Jesu ‘naanilatile ni kufana bupilo bwahae kabakala ka.’