Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA KUITUTA 7

Jehova Ndataa Luna Lumulata Hahulu

Jehova Ndataa Luna Lumulata Hahulu

“Lubonisa lilato, kakuli naalulatile pili.”—1 JOA. 4:19.

PINA 3 Maata Aluna ni Sepo Yaluna

ZELUKA ITUTA *

1-2. Ki kabakalañi Jehova hanaalukisize kuli lube mwa lubasi lwahae, mi uezize cwañi cwalo?

JEHOVA ulumemile kuba mwa lubasi lwahae lwa balapeli. Kaniti, yeo ki memo yende luli! Ba lubasi lwaluna kaufelaa bona ki batu babaineezi ku Mulimu mi babonisize tumelo mwa sitabelo sa tiululo sa Mwanaa hae. Lubasi lwaluna lunani tabo. Lupila bupilo bobunde cwale, mi lutabile kabakala kuli lunani sepo ya kupila kuya kuile, ibe kuli sepo yeo ki ya kuyo pila kwa lihalimu kamba mwa Paradaisi fa lifasi.

2 Bakeñisa kuli Jehova walulata, ulukisize nzila yelukonisa kuba mwa lubasi lwahae, nihaike kuli kueza cwalo nekutokwa kuli aeze buitomboli bobutuna. (Joa. 3:16) Bibele ilutaluseza kuli ‘nelulekilwe ka teko yetuna.’ (1 Makor. 6:20) Ka tiululo, Jehova ulukonisize kuba ni silikani sesinde ni yena. Lunani tohonolo yetuna kubiza Mulimu yapahami ka kufitisisa mwa pupo kaufela kuli ki Ndataa luna. Mi sina molunyakisiselize mwa taba yefelile, Jehova ki yena Ndate yomunde ka kufitisisa.

3. Ki lipuzo mañi zelukona kuipuza? (Mubone ni mbokisi yeli, “Kana Jehova Wanilemuha?”)

3 Ka kuswana ni muñoli yomuñwi wa Bibele, mwendi ni luna lwakona kuipuza kuli: “Ki sika mañi senika kutiseza Jehova kabakala bunde kaufela bwaniezelize?” (Samu 116:12) Niti kikuli, hakuna mutu yakona kukutiseza Ndataa luna wa kwa lihalimu. Niteñi, bakeñisa kuli ululata hahulu, ni luna lubata kubonisa kuli lwamulata. Muapositola Joani naañozi kuli: “Lubonisa lilato, kakuli naalulatile pili.” (1 Joa. 4:19) Lukona kubonisa  cwañi Ndataa luna wa kwa lihalimu kuli lwamulata?

MUZWELEPILI KUSUTELELA KU JEHOVA

Lubonisa kuli lulata hahulu Ndataa luna wa kwa lihalimu Jehova, ka kulapelanga ku yena, kumuutwa, ni kutusa babañwi kumulata (Mubone maparagilafu 4-14)

4. Ka kuya ka liñolo la Jakobo 4:8, ki kabakalañi haluswanela kuunga muhato wa kuba balikani ba Jehova?

4 Jehova ubata kuli lube balikani bahae mi ubata kuli luambolange ni yena. (Mubale Jakobo 4:8.) Ulususueza ‘kutundamena kulapela,’ mi uitukiselize kuteeleza ku luna ka nako kaufela. (Maro. 12:12) Haki yapatehile hahulu kamba kukatala hahulu kuli apalelwe kuteeleza ku luna. Mi luna lubonisa kuli lwateeleza ku yena ka kubalanga Linzwi lahae, yona Bibele, hamohocwalo ni lihatiso zekona kulutusa kuutwisisa Bibele. Hape, lueza cwalo haiba luteeleza ka tokomelo haluli kwa mikopano ya Sikreste. Sina feela banana hababanga balikani ba bashemi babona haiba baambolisana kamita, ni luna haiba luambola ni Jehova kamita, lukazwelapili kuba balikani bahae.

Mubone paragilafu 5

5. Ki lika mañi zekona kulutusa kubolosola litapelo zaluna?

5 Munyakisise litapelo zemulapelanga ku Mulimu. Jehova ubata kuli lumutalusezange lika kaufela ze mwa lipilu zaluna ka tapelo. (Samu 62:8) Luswanela kuipuza kuli: ‘Kana litapelo zaka ki za fahalimu feela? Kana nikuta-kutelanga kubulela manzwi aswana hanilapela inge yabulela feela manzwi añozwi fa pepa kamba nilapelanga kuzwelela luli kwatasaa pilu?’ Kusina kukakanya, Jehova mwamulata luli, mi mubata kuli silikani samina ni yena sizwelepili kutiya. Kono kuli silikani samina ni yena sitiye, muswanela kuambolanga ni yena kamita. Mumutaluseze momuikutwela. Mumutaluseze lika zemitabisa ni lika zemibilaeza. Mukolwe kuli mwakona kumukupa kuli amituse.

6. Ki nto mañi yeluswanela kueza kuli luzwelepili kuba balikani ba Ndataa luna wa kwa lihalimu?

6 Kuli luzwelepili kuba ni silikani sesinde ni Ndataa luna wa kwa lihalimu, luswanela kuzwelapili kuitumelanga ku yena. Luikutwa sina muñoli yomuñwi wa samu yanaañozi kuli: “Zeuezize ki zeñata hahulu, wena Jehova Mulimu waka, yona misebezi yahao yekomokisa ni mihupulo yeunani ka zaluna. Hakuna yakona kubapanyiwa ku wena; hane nikalika kutalusa ni kubulela zayona, nenisike nakona kueza cwalo, kabakala buñata bwayona!” (Samu 40:5) Haluitumelangi feela mwa pilu, kono lubonisanga buitumelo bwaluna ku Jehova ka manzwi ni ka likezo. Taba yeo itahisa kuli lushutane hahulu ni batu babañata kacenu. Buñata bwa batu mwa lifasi kacenu, habaitebuhi lika kaufela zabaezeza Mulimu. Mi mane sesiñwi sa lisupo zebonisa kuli lupila “mwa mazazi a mafelelezo” kikuli batu habana buitumelo. (2 Tim. 3:1, 2) Nikamuta lusike lwaba ni moya wo wa kutokwa buitumelo!

7. Jehova ubata kuli luezeñi, mi ki kabakalañi?

7 Bashemi hababatangi kuli bana babona balwanange kono babatanga kuli babe balikani. Ka mukwa oswana, Jehova ubata kuli bana bahae kaufela bautwane. Mane lilato lelubonisana mwahalaa luna liluzibahaza kuli lu Bakreste ba niti. (Joa. 13:35) Luikutwa sina muñoli yomuñwi wa samu yanaañozi kuli: “Ki nto yende, yetabisa, batu ni banabahabo bona habapila hamoho mwa buñwi!” (Samu 133:1) Haiba lulata mizwale ni likaizeli baluna, lubonisa Jehova kuli lwamulata. (1 Joa. 4:20) Kwatabisa luli kuba mwa lubasi lwa mizwale ni likaizeli ‘bababonisana sishemo, ni mukekecima’!—Maef. 4:32.

MUBONISE KULI MWALATA JEHOVA KA KUMUUTWA

Mubone paragilafu 8

8. Ka kuya ka liñolo la 1 Joani 5:3, ki lifi libaka lelituna haluutwa Jehova?

8 Jehova ubata kuli bana bautwe bashemi babona, mi hape ubata kuli ni luna lumuutwe. (Maef. 6:1) Luswanela kumuutwa kakuli  ki yena Mubupi waluna, ki yena yalukonisa kuli lupile, mi unani butali bobutuna kufita mushemi ufi kamba ufi. Kono libaka lelituna haluutwa Jehova kikuli lwamulata. (Mubale 1 Joani 5:3.) Nihaike kuli kunani mabaka amañata haluswanela kuutwa Jehova, haaluhapelezangi kueza cwalo. Jehova ulufile tukuluho ya kuiketela za kueza; kacwalo watabanga haluiketela kumuutwa kabakala kuli lwamulata.

9-10. Ki kabakalañi kumamela likuka za Mulimu ni kulisebelisa mwa bupilo bwaluna hakuli kwa butokwa?

9 Bashemi babata kuli bana babona basilelezwe. Ki lona libaka habatomanga milao kuli basileleze bana babona. Bana habalatelela milao yeo, babonisa kuli basepile bashemi babona mi babakuteka. Ni luna luswanela kulemuha kuli ki kwa butokwa hahulu kuli luzibe ni kulatelela likuka za Ndataa luna wa kwa lihalimu. Haiba lueza cwalo, lukabonisa Jehova kuli lwamulata mi lwamukuteka; hape lukafumana tuso. (Isa. 48:17, 18) Kono batu babasa lati kuutwa Jehova ni kulatelela likuka zahae baikenyanga mwa butata.—Magal. 6:7, 8.

10 Haiba lupila ka nzila yetabisa Jehova, lukaisileleza kwa lika zekona kuluholofaza kwa mubili, mwa maikuto, ni kwa moya. Jehova waziba hande lika zekona kulutusa. Kaizeli yabizwa Aurora yapila kwa United States, ubulela kuli: “Naziba kuli haiba luipeya kuutwa Jehova, lukapila bupilo bobunde hahulu.” Taba yeo ki ya niti. Kacwalo, muipuze kuli: ‘Kumamela  litaelo za Jehova zelilato kunitusize cwañi mwa bupilo bwaka?’

11. Tapelo ikona kulutusa cwañi?

11 Tapelo ilutusa kuipeya kuutwa Mulimu niha kukona kulubela taata kueza cwalo. Bakeñisa kuli halusika petahala, kukona kulubela taata kueza sesilukile fapilaa Jehova ka linako zeñwi, kono luswanela kueza molukonela kaufela kumuutwa. Muñoli yomuñwi wa samu naakupile Mulimu kuli: “Uzusuluse ku na moya wa kulata kukuutwa.” (Samu 51:12) Kaizeli yabizwa Denise, yali paina wa kamita, utalusa kuli: “Haku nibelanga taata kumamela yeñwi ya litaelo za Jehova, nalapelanga kuli anituse kueza sesilukile.” Lwakona kukolwa kuli Jehova kamita ukaalaba litapelo zecwalo.—Luka 11:9-13.

MUTUSE BABAÑWI KULATA NDATAA LUNA

12. Ka kuya ka liñolo la Maefese 5:1, ki nto mañi yeluswanela kueza?

12 Mubale Maefese 5:1. Ka kuba “bana [ba Jehova] babalatwa,” luswanela kueza molukonela kaufela kumulikanyisa. Lukona kumulikanyisa haiba luba ni lilato, sishemo, ni kuswalela babañwi. Haiba luba ni muzamao omunde, batu babasa zibi Mulimu bakona kususuezwa kuituta ka za hae. (1 Pit. 2:12) Bashemi ba Sikreste baswanela kulikanyisa Jehova ka kupilisa hande bana babona. Haiba baeza cwalo, bana babona ni bona bakatabela kuba balikani ba Ndataa luna yalilato.

Mubone paragilafu 13

13. Luswanela kuezañi kuli lube ni bundume?

13 Mwanana utabiswanga hahulu ki lika  zebaeza bo ndatahe mi utalusezanga babañwi ka za bona. Ka mukwa oswana, lutabiswa ki lika zaeza Ndataa luna wa kwa lihalimu Jehova, mi lubatanga kutaluseza babañwi ka za hae. Kaufelaa luna luikutwa sina Mulena Davida, yanaañozi kuli: “Nikaitumba ka Jehova.” (Samu 34:2) Kono kucwañi haiba lupalelwanga kutaluseza babañwi ka za Jehova bakeñisa kuli lunani maswabi? Ki lika mañi zeka lutusa kuba ni bundume? Lukaba ni bundume haiba lunahanisisa molukona kutabiseza Jehova halutaluseza babañwi ka za hae ni mobakona kutusezwa batu haiba baituta ka za hae. Jehova uka lufa bundume bolutokwa. Naatusize Bakreste ba mwa linako za baapositola kuba ni bundume, mi ni luna uka lutusa.—1 Mates. 2:2.

14. Ki kabakalañi musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa hauli wa butokwa?

14 Jehova haana ketululo, mi watabanga haalubona inze lubonisa lilato ku babañwi, kusina taba ni kobasimuluha. (Lik. 10:34, 35) Nzila yeñwi yende hahulu yelukona kubonisa ka yona kuli lwalata babañwi ki ka kukutaza ku bona. (Mat. 28:19, 20) Kueza cwalo kukona kubatusa cwañi? Babateeleza ku luna bakona kucinca bupilo bwabona ni kuba ni sepo ya kupila kuya kuile kwapili.—1 Tim. 4:16.

MULATE NDATAA LUNA MI MUKABA NI TABO

15-16. Ki afi mabaka atahisa kuli lube ni tabo?

15 Jehova ki mushemi yalilato; kacwalo ubata kuli lubasi lwahae lube ni tabo. (Isa. 65:14) Lwakona kuba ni tabo ka nako ya cwale, nihaike kuli lukopana ni miinelo yetaata. Ka mutala, lunani buikolwiso bwa kuli Ndataa luna wa kwa lihalimu ululata hahulu. Lunani zibo yenepahezi ya mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele. (Jer. 15:16) Mi lu mwa lubasi loluipitezi lwa batu babalata Jehova, likuka zahae za muzamao, ni babalatana.—Samu 106:4, 5.

16 Lwakona kuzwelapili kuba ni tabo kakuli lunani sepo ya kuli bupilo bukaba hande kwapili. Lwaziba kuli hona cwale-cwale fa, Jehova ukafelisa lika kaufela zemaswe mi ukaitusisa Mubuso wahae kuli utahise Paradaisi fa lifasi hape. Kuzwa fo, lunani sepo ya kuli balatiwa baluna kaufela babashwile bakazusiwa mi lukaba ni bona hape. (Joa. 5:28, 29) Yeo ikaba nako yende luli! Mi sa butokwa nikufita kikuli, libupiwa kaufela za kwa lihalimu ni batu kaufela fa lifasi bakafa Ndataa luna yalilato likute, tumbo, ni kulapela feela yena anosi.

PINA 12 Mulimu Yomutuna, Jehova

^ para. 5 Lwaziba kuli Ndataa luna Jehova ululata hahulu mi ulukonisize kuba mwa lubasi lwahae lwa balapeli. Kabakaleo, ni luna lwamulata. Lukona kubonisa cwañi kuli lwalata Ndataa luna yalilato? Mwa taba ye, lukanyakisisa lika zelukona kueza kuli lubonise kuli lwalata Ndataa luna.