Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Baana Babaketilwe​—Muitute Kwa Mutala wa Timotea

Baana Babaketilwe​—Muitute Kwa Mutala wa Timotea

MWA silimo sesifelile, nekuketilwe baana babañata-ñata kuli basebeze sina baana-bahulu ni likombwa za puteho mwa liputeho za Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela. Haiba mu babañwi ba mizwale babalatiwa bao, lukolwa kuli mwaikola musebezi omufilwe.

Kono mwendi muikalezwi kuli hamuna kukona kueza musebezi omufilwe wo. Bo Jason, babaketilwe kuba muuna-muhulu inze bali mitangana, batalusa kuli: “Haniketiwa kuba muuna-muhulu, neniikalezwi kuli nenisike nakona kupeta hande buikalabelo bone nifilwe.” Mushe ni Jeremia ni bona nebaikutwile kuli nebasike bakona kupeta buikalabelo bwanaa bafile Jehova. (Exo. 4:10; Jer. 1:6) Haiba ni mina ki mona momuikutwela cwalo, ki lika mañi zekona kumitusa kucinca mubonelo wamina ilikuli mupete hande musebezi omufilwe? Munyakisise mutala wa Timotea yanaali mulutiwa wa Kreste.—Lik. 16:1-3.

MULIKANYISE MUTALA WA TIMOTEA

Kubonahala kuli Timotea naali kwa mafelelezo a lilimo za kunonoboka kamba kwa makalelo a lilimo za ma 20, muapositola Paulusi haana mukupile kuli azamayange ni yena mwa misipili yahae. Bakeñisa kuli Timotea naasali mutangana, mwendi kwa makalelo naaikutwile kuli haana kukona kueza musebezi wanaafilwe, mi mwendi naazina-zinile kuamuhela musebezi wo. (1 Tim. 4:11, 12; 2 Tim. 1:1, 2, 7) Kono hamulaho wa lilimo zelishumi, Paulusi naañolezi puteho ya Filipi kuli: “Nisepa kuli nituha nimilumela Timotea haiba Mulena Jesu alata . . . Kakuli hanina yomuñwi yanani moya oswana ni wahae.”—Mafil. 2:19, 20.

Ki lika mañi zenetusize Timotea kuba muuna-muhulu yomunde hahulu cwalo? Munyakisise lituto ze 6 zemukona kuituta kwa mutala wahae.

1. Naaiyakatwa hahulu babañwi. Paulusi naabulelezi mizwale ba kwa Filipi kuli: “[Timotea ukatokomela] zamina ka pilu yahae kaufela.” (Mafil. 2:20) Kaniti, Timotea naaiyakatwa babañwi. Naabata kuli babañwi bazwelepili kwa moya, mi naaitatezi kubatusa.

Musike mwaba sina mumatisi wa mbasi yaiyakatwa feela za kuyo fita ka nako fa siteshini ni siteshini, kufita kuisa pilu kwa batu baswanela kulonga mwa mbasi. Bo William, base babile baana-bahulu ka lilimo zefitelela 20 batalusezanga mizwale babasazo ketiwa kuli: “Mulate mizwale. Mubaise pilu mwa sibaka sa kubata feela kukondisa misebezi ya puteho.”

2. Naaisa hahulu pilu kwa misebezi ya kwa moya. Paulusi hanaabapanya Timotea ku babañwi, naabulezi kuli: “Babañwi kaufela baipatela zabona feela, isiñi za Jesu Kreste.” (Mafil. 2:21) Paulusi hanaañola litaba zeo, naali mwa Roma. Naalemuhile kuli mizwale ba mwa Roma nebapatehisizwe hahulu ki misebezi ya ka butu. Nebasa ikatazi kueza misebezi ya kwa moya. Kono Timotea naasi cwalo! Hane kubile ni kolo ya kuli atuse mwa musebezi wa kukutaza taba yende, naabile ni moya oswana ni wanaabonisize Isaya, yanaabulezi kuli: “Ki na yo! Haku nilume!”—Isa. 6:8.

Ki lika mañi zekona kumitusa kueza misebezi yamina ya ka butu ni misebezi ya kwa  moya ka nako yeswana? Pili, muswanela kutomahanya hande lika. Paulusi naabulezi kuli: ‘Mulemuhe lika za butokwa hahulu nikufita.’ (Mafil. 1:10) Kacwalo, mubeye za Mulimu mwa sibaka sapili. Sabubeli, munolofaze bupilo bwamina. Muambuke lika zekona kumisinyeza nako ni kumikatalisa. Paulusi naasusuelize Timotea kuli: “Usabe kwa litakazo za kwa bunca, kono ubate kuluka, tumelo, lilato, kozo.”—2 Tim. 2:22.

3. Naasebelize ka taata mwa musebezi wa Mulimu. Paulusi naahupulisize Bakreste ba kwa Filipi kuli: “Mwaziba bupaki bwanaafile [Timotea] ka za hae, kuli sina mwana ni ndatahe, naasebelize ni na mwa kuzwisezapili taba yende.” (Mafil. 2:22) Timotea naasina buzwa. Naasebelize ni Paulusi ka taata, mi taba yeo neitahisize kuli balatane hahulu.

Mwa kopano ya Mulimu kacenu, kunani misebezi yemiñata yemukona kueza. Misebezi yeo yatabisa luli, mi ikona kutahisa kuli muswalisane hahulu ni mizwale ni likaizeli bamina. Kacwalo, haike muikatulele kamita “kueza zeñata mwa musebezi wa Mulena.”—1 Makor. 15:58.

4. Naasebelisize zanaaitutile. Paulusi naañolezi Timotea kuli: “Ulatelezi ka tokomelo tuto yaka, mupilelo waka, mulelo waka, tumelo yaka, pilu-telele yaka, lilato laka, buitiiso bwaka.” (2 Tim. 3:10) Bakeñisa kuli Timotea naasebelisize zanaaitutile, naafilwe misebezi yemiñwi yemiñata.—1 Makor. 4:17.

Kana kunani muzwale yomuhulu ku mina, ili yatiile kwa moya, yakona kumitusa kueza zwelopili? Haiba hamuna mulikani yacwalo, mueze buikatazo bwa kumufumana. Bo Tom, base babile baana-bahulu ka lilimo zeñata, batalusa kuli: “Muzwale yomuñwi yanaasebelize sina muuna-muhulu ka nako yetelele naaniisize pilu mi aniluta hande kueza misebezi mwa puteho. Hañata nenikupanga tuso ku yena mi nenisebelisanga kelezo yanaa nifa. Tuso yanaa nifile nei nitusize kuziba musebezi kapili.”

5. Naazwezipili kuitwaeza. Paulusi naasusuelize Timotea kuli: “Uitwaeze kusepahala ku Mulimu sina ona mulelo wahao.” (1 Tim. 4:7) Mumati wakona kuba ni mutu yamuluta kumata, kono ni yena uswanela kuitwaeza kumatanga. Paulusi naataluselize Timotea kuli: “Uzwelepili kuikataza kubala fapilaa nyangela, kueleza, ni kuluta. . . . Unahanisise lika ze; ulitundamene, kuli zwelopili yahao ilemuhiwe ka kutala ki batu kaufela.”—1 Tim. 4:13-15.

Ni mina mutokwa kuituta kueza hande misebezi yemufilwe. Musike mwatuhela kueza zwelopili ya kwa moya kamba kupalelwa kuzamaelela ni moliezezwa lika mwa puteho. Kono hape, musike mwaisepa hahulu, mwendi cwalo ka kunahana kuli muziba hahulu lika zeñata, kuli mane muikutwa kuli mwaziba mwakuezeza mwa muinelo ufi kamba ufi kusina kueza lipatisiso. Sina Timotea, ‘muzwelepili kutokomela mikwa yamina ni tuto yamina.’—1 Tim. 4:16.

6. Naaitingile fa tuso ya moya wa Jehova. Paulusi hanaabulela za bukombwa bwa Timotea, naaize: “Usileleze nto ya butokwa yende ye, ka moya okenile oinzi ku luna.” (2 Tim. 1:14) Kuli Timotea asileleze bukombwa bwahae, naatokwa kuitinga fa tuso ya moya wa Mulimu.

Bo Donald, bababile baana-bahulu ka lilimo zeñata, batalusa kuli: “Baana babaketilwe baswanela kuitebuha silikani sabona ni Mulimu. Babazwelapili kueza cwalo, ‘maata abona akaekezeha.’ Haiba balapela kuli bafiwe moya wa Mulimu mi babonisa muselo waona, bakatusa hahulu mizwale babona.”—Samu 84:7; 1 Pit. 4:11.

MUITEBUHE TOHONOLO YEMUFILWE

Kwatabisa luli kubona mizwale babañata babasazo ketiwa sina mina, habanze baeza zwelopili ya kwa moya. Bo Jason, bababulezwi kwa makalelo a taba ye, batalusa kuli: “Mwahalaa nako yenibile muuna-muhulu, niitutile lika zeñata mi seniikutwa kuli nakona luli kupeta buikalabelo bonifilwe. Ka nako ye, seniikola musebezi onieza mi niikutwa kuli ki tohonolo yetuna kueza musebezi wo!”

Kana mukazwelapili kuhula kwa moya? Haike muitute kwa mutala wa Timotea. Haiba mueza cwalo, ni mina mukatusa hahulu batu ba Mulimu.