Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Unife Feela Nihaiba Silimo Silisiñwi Sakuba ni Kozo ni Tabo

Unife Feela Nihaiba Silimo Silisiñwi Sakuba ni Kozo ni Tabo
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1971

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: FRANCE

  • LITABA ZEEZAHEZI: NEBALI LIKEBENGA, MAHULE MI NEBAITUSISANGA HAHULU MILYANI YEKOLA

BUPILO BWAKA BWAKWAMULAHO:

Lubasi lwaluna nelupila mwa Tellancourt, ili tolopo yefumaneha kwa mutulo-upa wa France. Bo ndate nebasimuluha kwa naha ya France, mi bo ma, bona nebasimuluha kwa Italy. Hane ninani lilimo ze 8, lwatutela kwa sibaka sesibotanile se si mwa muleneñi wa Rome, kwa Italy. Teñi ko, bupilo nebuizo lutatafalela. Bashemi baluna neba omanisananga bakeñisa butata bwa kutokwa hande masheleñi.

Hanito ba ni lilimo ze 15, bo ma banisusueza kuba ni balikani. Kacwalo, nakalisa kusafumanehanga fa lapa ka nako yetelele. Nekusika fita nako yetelele, nakala kuswalisana ni batu babamaswe. Zazi leliñwi, naatumelwa ki muuna yomuñwi yanaabonahala kuba ya silikani. Muuna yo, anifa milyani yekola, mi naiamuhela bakeñisa kuli nenibata kubonahala kuba yomuhulu. Nto yeo, ya tahisa kuli nikale kuswalisana ni kakwata ka batu bane baitusisanga milyani yekola, ni kueza buhule. Neniswelwi likalala ka linako zeñata. Nenisa ikoli bupilo, mi nenisina taba ni zeneka ezahala mwa bupilo bwaka. Nenibanga mwa bulutu ka nako kaufela. Hane nili wa lilimo ze 16, nabata kuipulaya ka kunwa botela ya bucwala bobuñwi (whiskey) ni kutulela mwa lisa. Kueza cwalo nekutahisize kuli ni kule hahulu ka mazazi a malaalu.

Nakala kuikatazanga kuli nifumane lika za kuipilisa ka zona, kono hape nakalisa kupila bupilo bwa bukebenga ni bwa kuputelela batu. Neniezanga somano ni batu, kubafa milyani yekola, ni kubauzweza lika zabona hase bakozwi. Likwata za likebenga neli nilumanga kuli niise milyani yekola kwa libaka zeñwi za mwa Italy. Hañata neniswaliwanga ki mapokola. Nihaike kuli neniziba kuli kulukela kuba ni libaka lenipilela, nenisina tabo mwa bupilo. Nalapela ku Mulimu kuli anife feela nihaiba silimo silisiñwi sakuba ni kozo ni tabo.

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA:

Hanito kwanisa lilimo ze 24, nanahana za kututela kwa England. Nenikona kukena mwa kozi ka nako ifi kamba ifi bakeñisa kuswalisana ni batu babalekisa milyani yekola. Nisika ya kale kwa England, nayo potela bo ma, mi neniizo komoka hahulu kubona baana bababizwa bo Annunziato Lugarà, inze baluta bo ma Bibele. * Nenisabile hahulu kubona baana bao, mi kakuziba  kuli nebali likebenga nababuza kuli nebabatañi. Banibulelela ka za licinceho zetuna zene baezize mwa bupilo bwa bona ilikuli babe Paki ya Jehova, mi banikupa kuli niyo bonana ni Lipaki za Jehova hanika ya kwa England. Nalumela kuli nikayo eza cwalo. Kono hane niizo fita kwa England, nayo zwelapili ni mupilelo waka.

Zazi leliñwi nakatana Paki ya Jehova yanaasweli kufa limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe! mwa mukwakwa omuñwi opatehile hahulu wa mwa London. Ka kuhupula zene nisepisize bo Annunziato, nakupa Paki yo kuli akalise kuitutanga Bibele ni na.

Nenikomokisizwe hahulu ki litaba zene niitutile mwa Bibele. Ka mutala, nenitabisizwe hahulu ki taba yefumaneha kwa liñolo la 1 Joani 1:9, lelibulela kuli: “Haiba lu bulela libi za luna patalaza, Mulimu ki ya sepahala mi u lukile, u ka swalela libi za luna ni ku lu kenisa.” Neniamilwe hahulu ki timana yeo, bakeñisa kuli neniikutwa kuba ya masila hahulu bakeñisa mupilelo waka. Kuzwelela feela honafo, nakala kufumanehanga kwa mikopano ya Lipaki za Jehova kwa Ndu ya Mubuso. Lipaki za Jehova neba niamuhezi ka tabo. Hane niboni swalisano ya bona, ili nto yene ninyolelwa hahulu, naitakaleza kuba mwa puteho yeo yeswana sina lubasi.

Nihaike kuli nekusika nibela taata kutuhela kuitusisa milyani yekola ni kutuhela mupilelo wa ka omaswe, nekunibezi taata kucinca butu bwaka. Nenilemuhile kuli nenitokwa kukuteka batu babañwi ni kubaisapilu. Mane nihaiba ka nako ye, nisalika ka taata kutuhela mikwa yemaswe. Kono ka tuso ya Jehova, nikonile kueza zwelopili. Nenikolobelizwe sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova, hamulaho wa kuituta Bibele ka likweli ze 6 ili ka silimo sa 1997.

MONITUSELIZWE:

Hamulaho wakukolobezwa, nanyala musizana ya bizwa Barbara ili yanasazo kolobezwa sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Yomuñwi wa batu bane babanga balikani baka naakalile kuituta Bibele hamulaho wa kubona licinceho zene niezize. Hamulaho wa nako, aba Paki ya Jehova, mi kaizelaa hae ni yena aba Paki. Kutuha fo, bahulwani ba bo kuku babasali bane banani lilimo zefitelela 80, ni bona bakala kuituta Bibele mi bakolobezwa pili basika timela kale.

Ka nako ya cwale, nibeleka sina muuna-muhulu (eluda) mwa puteho ye mwa silalanda saluna, mi na ni musalaaka lubakutazi ba ka nako kaufela, lutusa batu ba puo ya Siitalia, babapila mwa London, kuituta Bibele. Ka linako zeñwi ni zwafanga hahulu hanihupulanga za mupilelo waka wa kwa mulaho, kono Barbara unitusanga hahulu. Ka nako ya cwale, seninani lubasi lwaka mi luikola bupilo bo bunde sina mone nibatela, kutuha fo, ninani Ndate ya lilato yene nibatanga. Nenikupile Mulimu kuli a nife feela nihaiba silimo silisiñwi sakuba ni kozo ni tabo kono yena mane unifile lika zeñata hahulu!

Ka nako ya cwale, seninani lubasi lwaka mi luikola bupilo bo bunde sina mone nibatela, kutuha fo, ninani Ndate ya lilato yene nibatanga