Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KI KABAKALAÑI HALUTOKWA KUSEPAHALA?

Kusasepahala Kukona Kumiama Cwañi?

Kusasepahala Kukona Kumiama Cwañi?

Bo Samantha, babapila kwa South Africa, babulela kuli: “Hañata kubanga ni miinelo yetaata yekona feela kutatululwa ka kueza likezo zeñwi za kusasepahala.”

Kana mwalumela taba yeo? Sina feela bo Samantha, kaufelaa luna lukile lwaipumana mwa miinelo yetaata. Moluezeza haluipumani mwa miinelo yelika busepahali bwaluna, kukona kubonisa lika zelunga kuba za butokwa. Ka mutala, haiba lunga kuli kuiponahalisa kuba batu babande ki kwa butokwa hahulu kuluna, uzibe lukanga kuli kusasepahala ki kwa butokwa. Kono hañata kusasepahala kwakona kulukenya mwa butata, batu babañwi hase bazibile kuli nelusika sepahala. Munyakisise litaba zelatelela.

KUSASEPAHALA KUKONA KUTAHISA KULI BATU BABAÑWI BASIKE BAMISEPA

Silikani siitingile fa kusepana. Haiba batu bababeli basepana, uzibe bakaikutwa kulukuluha mi habana kuikalelwa sesiñwi. Kono kunganga nako kuli batu bafite fa kusepana. Batu bafitanga fa kusepana hababa ni nako yakuinanga hamoho, kubulelanga niti habaambolisana, ni habasa ezi lika ka buitati. Kono batu baakona kutuhela kumisepa basalemuha feela kuli muezize nto yeñwi ka kusasepahala. Mi batu hase batuhezi kumisepa, kukababela hahulu taata kuli bakale kumisepa hape.

Kana mukile mwapumiwa ki mutu yomuñwi yene munga kuli ki mulikani yomunde? Haiba ki cwalo, nemuikutwile cwañi? Mwendi nemuikutwile bumaswe kamba kubetekiwa. Taba yeo yautwahala. Halukakanyi kuli kusasepahala kwakona kutahisa kuli silikani sesitiile sifele.

KUSASEPAHALA KWAKONA KUYAMBA NI KWA BATU BABAÑWI

Patisiso yeneezizwe ki caziba yomuñwi wa fa sikolo sa University of California, yabizwa Robert Innes, neibonisize kuli “moya wa kusasepahala wa yambukela.” Kacwalo, moya wa kusasepahala ukona kuswanisezwa kwa kakokwani ka ka zamaisa matuku, mane kufumanehanga kamita ni mutu yasasepahali kwakona kutahisa kuli ni mina mukale kusa sepahala.

Mukona kuambuka cwañi moya wa kusasepahala? Bibele yakona mitusa kuambuka moya wo. Munyakisise likuka lisikai za mwa Bibele