Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Bakuluna Habaeza Bubuki

Bakuluna Habaeza Bubuki

Bo Maria, ba kwa Spain, babulela kuli: “Bo muunaaka hane banibulelezi kuli baniyubeka kuli bayo pila ni musali yanaali mwanana ku na, nenibatile kushwa. Nebasika nieza hande, sihulu hanihupula lika zene niitombozi kubaezeza kwamulaho.”

Bo Bill, ba kwa Spain, babulela kuli: “Bo musalaaka hane baniyubekile ka sipundumukela, neniikutwile inge kuli kunani nto yeshwile mwa mubili waka. Milelo yene lunani yona kaufela neifelile. Fokuñwi neninahananga kuli lipilaelo zaka lifelile, kono hamulaho wa nakonyana feela, nenilembwalanga hape.”

MUTU wakona kuzwafa hahulu haiba yanyalani ni yena aeza bubuki. Ki niti kuli batu babañwi baswalelanga bakubona bababakile mi bazwelangapili kuba mwa linyalo. * Kono ibe kuli linyalo lazwelapili kamba kutokwa, mutu ya mwa linyalo haziba kuli muunaa hae kamba musalaa hae uezize bubuki, uikutwanga butuku bobutuna hahulu. Batu bao bakona kueza lika mañi kuli baitiise habali mwa muinelo otaata wo?

LITIMANA ZA MWA BIBELE ZEKONA KUMITUSA

Buñata bwa batu baba mwa linyalo babafoselizwe ki bakubona ka kueza bubuki, baomba-ombilwe ki Mañolo a mwa Bibele kusina taba ni kulobeha pilu. Baitutile kuli Mulimu wautwisisa mobaikutwela luli.—Malaki 2:13-16.

“Hane niimezwi ki lipilaelo, neu niomba-ombile ni kunikatulusa.”Samu 94:19.

Bo Bill habahupula zeneezahalile, babulela kuli: “Hane nibalile timana yeo, nenieza inge yabona Jehova hanikatulusa mwa butata bwaka, inge mwakona kuezeza ndate yanani makeke.”

“Yasepahala umueza ka kusepahala.”Samu 18:25.

Bo Carmen, ili bao bo muunaa bona nebasika sepahala ka likweli zeñata, babulela kuli: “Bo muunaaka nebasa sepahali. Kono neniziba kuli Jehova yena naakazwelapili kusepahala ku na. Naasike aniyubeka.”

“Musike mwabilaezwa ki sesiñwi, kono mwa lika kaufela muzibise Mulimu zemukupa ka tapelo ni ka kupo . . . mi kozo ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela ikasileleza lipilu zamina.”Mafilipi 4:6, 7.

Bo Sasha babulela kuli: “Nenibalanga litimana zeo ka kukuta-kutela. Hane nilapelanga ka kukuta-kutela, Mulimu naanitusize kuba ni kozo.”

Batu kaufela bababulezwi fahalimu bao, nebaikutwile kuli habasa kona kuzwelapili kuitiisa. Kono nebasepile Jehova Mulimu mi nebatiiswa ki Linzwi lahae. Bo Bill babulela cwana: “Kusina taba kuli ka nako yeo lika nelisa nizamaeli hande, kuba ni tumelo nekunitusize kuba ni sepo hape mwa bupilo. Nihaike kuli ka nakonyana ‘nenizamaile mwa musindi wa lififi lelituna,’ Mulimu naanitusize.”—Samu 23:4.

^ para. 4 Kuli muzibe haiba mwaswanela kuswalela bakumina kamba kutokwa, mubone magazini ya Sikuwa ya Muzuhe! ya April 22, 1999, makepe 3, 5 ni 9 yenani toho ya taba yeli, “When a Mate Is Unfaithful.”