Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Lika Mañi Zakaeza Mulimu?

Ki Lika Mañi Zakaeza Mulimu?

Haiba muipumana mwa butata, mukalibelela mulikanaa mina yomutuna kumitusa. Ka kunahana cwalo, babañwi babulela kuli Mulimu haki mulikani yomunde kakuli baikutwa kuli Mulimu habatusi mwa matata abona. Kono niti kikuli Mulimu mane saaezize kale lika zeñwi kuli alutuse, mi hape ukaeza zeñwi kuli afelise matata ni manyando elukopana ni ona kacenu. Ki lika mañi zakaeza Mulimu?

UKAFELISA BUMASWE KAUFELA

Mulimu ukafeza bumaswe kaufela ka kuyundisa yabutahisa. Bibele ilutaluseza yatahisa bumaswe yo haibulela kuli: “Lifasi kaufela li mwa maata a yamaswe.” (1 Joani 5:19) “Yamaswe” yo ki yena yanaabizizwe ki Jesu kuli ki “mubusi wa lifasi le,” ili kutalusa yena Satani Diabulosi. (Joani 12:31) Bumaswe bolusweli kubona mwa lifasi kacenu butahiswa ki Satani yazwelapili kukukueza batu. Ki lika mañi zakaeza Mulimu?

Jehova Mulimu utuha aanga muhato ka kuitusisa Mwanaa hae, Jesu Kreste, “kuyundisa yena yanani maata a kutahisa lifu, fo kikuli, Diabulosi.” (Maheberu 2:14; 1 Joani 3:8) Mane Bibele ibonisa kuli Diabulosi waziba kuli “usiyalezwi ki nako yenyinyani” kuli ayundiswe. (Sinulo 12:12) Hape Mulimu ukayundisa batu kaufela babaeza zemaswe.—Samu 37:9; Liproverbia 2:22.

UKAEZA LIFASI KUBA PARADAISI

Hasafelisize bumaswe kaufela mwa lifasi, Mubupi waluna ukataleleza mulelo wahae ka za batu fa lifasi. Ki lika mañi zelunyolelwa kuto ikola?

Kukaba ni kozo ni buiketo kuya kuile. “Babaishuwa bakaluwa lifasi, mi bakataba hahulu kabakala kozo yetuna.”—Samu 37:11.

Kukaba ni lico zende zeñata. “Kukaba ni bubeke bobuñata mwa lifasi; bukaba bobuñata hahulu fahalimwaa malundu.”—Samu 72:16.

Kukaba ni mandu amande ni misebezi yetabisa. “Bakayaha mandu ni kupila mwateñi, mi bakacala masimu a likota za veine ni kuca miselo yazona. . . . Babaketilwe baka bakaikola misebezi ya mazoho abona.”—Isaya 65:21, 22.

Kana mwatabela kutoiponela lika zeo halika ezahala? Ona cwale-cwale fa, batu kaufela babasepahala bakaikola bupilo bobucwalo zazi ni zazi.

UKAFELISA MATUKU NI LIFU

Batu kaufela bakulanga ni kushwa, kono lika zeo lituha lifeliswa. Mulimu utuha atahisa kuli lutusiwe ki zetiswa ki sitabelo sa Jesu sa tiululo ilikuli “mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena asike atimezwa kono abe ni bupilo bobusa feli.” (Joani 3:16) Taba yeo ikatahisa limbuyoti mañi?

Matuku akafeliswa. “Hakuna yayahile mwa naha yakali: ‘Nakula.’ Batu babapila mwa naha bakaswalelwa bufosi bwabona.”—Isaya 33:24.

Batu habasana kushwa. “Ukamiza lifu kuya kuile, mi Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova ukatakula miyoko kwa lipata zabona kaufela.”—Isaya 25:8.

Batu bakapila kuya kuile. “Mpo yafa Mulimu ki bupilo bobusa feli ka Kreste Jesu Mulenaa luna.”—Maroma 6:23.

Babashwile bakazuswa. “Kukaba ni zuho ya babalukile ni babasika luka.” (Likezo 24:15) Bakeñisa tiululo yalufile Mulimu, babashwile bakazuswa.

Mulimu ukapeta cwañi zeo kaufela?

 UKATOMA MUBUSO OMUNDE

Kuli apete tato yahae ka za batu ni lifasi, Mulimu uketile Kreste Jesu kuba Mubusi wa Mubuso wa kwa lihalimu wo. (Samu 110:1, 2) Mubuso wo ki ona mulonga wanaalutile balateleli bahae Jesu kuli balapelange ka za ona kuli: “Ndataa luna ya kwa mahalimu, . . . Mubuso wahao utahe.”​—Mateu 6:9, 10.

Mubuso wa Mulimu ukabusa lifasi ni kufelisa matata ni manyando kaufela. Mubuso wo ki ona omunde ka kufitisisa okabusa batu! Kona libaka Jesu hanaasebelize ka taata kushaela “taba yende ya Mubuso” hanaali fa lifasi ni kubulelela balutiwa bahae kuli baeze nto yeswana.—Mateu 4:23; 24:14.

Bakeñisa kuli Jehova Mulimu ulata hahulu batu, ubasepisize kubaezeza lika zende zeo kaufela. Kana taba yeo haimisusuezi kuli mumuzibe ni kusutelela ku yena? Mukatusiwa cwañi haiba muikatulela kuba bukaufi ni Jehova? Lukanyakisisa lipuzo zeo mwa taba yetatama.

KI LIKA MAÑI ZAKAEZA MULIMU? Mulimu ukafelisa matuku ni lifu, ukaswalisanisa batu ka nako yeukabusa Mubuso wahae fa lifasi, ni kueza lifasi kuba paradaisi