Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

3 Zekona Kumitusa Kutiyela Matata

3 Zekona Kumitusa Kutiyela Matata

Kunani matata amañwi asakoni kuambukiwa kamba kutatululwa ka nako ya cwale. Ka mutala, haiba mushwezwi ki mutu yomuñwi kamba mukula butuku bobusa foli, hakuna zemukona kueza kwandaa kubata feela linzila zekamitusa kutiyela muinelo wo. Kana Bibele yakona kumitusa mwa miinelo yetaata cwalo?

BUTUKU BOBUSA FOLI

Bo Rose babulela kuli: “Ninani butuku bwa sihozo bobunitahiseza kuli niutwange butuku ka nako ni nako. Butuku bwaka buzwelapili kutotobela.” Nto yeñwi yene bilaezanga hahulu bo Rose ki ya kuli fokuñwi hane baitutanga Bibele kamba lihatiso zeñwi zetomile fa Bibele, nebapalelwanga kuisa munahano wabona kwateñi. Kono nebatusizwe hahulu ki manzwi a Jesu afumaneha kwa liñolo la Mateu 19:26, lelili: “Ku Mulimu lika kaufela zakonahala.” Bo Rose nebaitutile kuli kunani linzila zeñwi zekona kubatusa kuituta Bibele. Bakeñisa kuli butuku bwabona nebubapalelwisanga kuituta hande fokuñwi, bo Rose bakalisa kuteelezanga kwa litaba zebalilwe za mwa Bibele ni za mwa lihatiso zetomile fa Bibele. * Babulela kuli: “Hane nisike naaezanga cwalo nekuka nibela taata kutiisa silikani saka ni Jehova.”

Fokuñwi bo Rose habasa ikutwangi hande kabakala kuli habakoni kueza lika zene baezanga sapili, basusuezwanga hahulu ki manzwi afumaneha kwa liñolo la 2 Makorinte 8:12, ali: “Haiba takazo iteñi pili, mutu walumelelwa fapilaa Mulimu hafa kulikana ni sanani sona, isiñi kulikana ni sasina.” Manzwi ao atusa bo Rose kuutwisisa kuli Mulimu utabiswa ki zebaeza, kakuli baeza zebakona kaufela kusina taba ni butuku bwabona.

 KUSHWELWA

Bo Delphine, bababulezwi kwa makalelo, babulela kuli: “Mwanaka wamusizana wa lilimo ze 18 hanaatimezi, neniikutwile hahulu butuku luli kuli mane neniikutwa kuli hanikoni kuzwelapili kupila. Lika nelicincize luli.” Nihakulicwalo, bo Delphine nebaomba-ombilwe ki manzwi a kwa Samu 94:19, ili ko walisamu naabulelezi Mulimu kuli: “Hane niimezwi ki lipilaelo, neu niomba-ombile ni kunikatulusa.” Bo Delphine bazwelapili kubulela kuli: “Nenilapezi ku Jehova kuli anituse kuziba zene nikona kueza kuli nitiyele butuku bo.”

Nebaipatehisize ka kuitatela kueza musebezi omuñwi wa butokwa hahulu. Hamulaho wa nako, bo Delphine baibapanya kwa coko ya kuñolisa, kuli niha ilobehile, isakona kuñola. Ka nzila yeswana, niha nebaikutwa kulobeha pilu, nebasa kona kutusa babañwi. Babulela kuli: “Hane niomba-ombanga baituti baka ka kuitusisa likuka za mwa Bibele ni kubatusa kuunga lika mwaliingela Jehova, nenilemuhile kuli yeo neli nzila yeñwi yanaanitusanga ka yona Jehova ni kuniomba-omba.” Nebañozi mukoloko wa mabizo a batu bababulezwi mwa Bibele bane bakopani ni matata amatuna a kushwelwa ki mutu yomuñwi. Nebalemuhile kuli “batu bao kaufelaa bona nebalapelanga ku Mulimu.” Hape nebaitutile kuli “mutu ukona feela kutiyela matata haiba aba ni nako ya kubalanga Bibele.”

Kuituta Bibele kutusize bo Delphine kuli basike baisanga hahulu pilu ku zeneezahezi kwamulaho, kono baise feela pilu ku za kwapili. Manzwi afa sepo a kwa Likezo 24:15 abaomba-ombanga. Liñolo leo lili: “Kukaba ni zuho ya babalukile ni babasika luka.” Ki nto mañi yebonisa kuli bo Delphine banani buikolwiso bwa kuli Jehova ukazusa mwanaa bona? Bo Delphine bali: “Niipona inze nipila ni mwanaka kwapili. Ninani buikolwiso bobutuna luli bwa kuli nikabona mwanaka hape ka nako yatomile Jehova. Niiponanga inze nili ni mwanaka mwa simu yaluna mi niikutwanga sina mone niikutwezi fa lizazi lanaapepilwe.”

^ para. 4 Litaba za kuteeleza zeswana sina zeo, zafumaneha fa webusaiti ya jw.org.

Bibele yakona kumiomba-omba nihaiba mwa linako zetaata