Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

1 Zekona Kumitusa Kuambuka Lika Zekona Kumitahiseza Matata

1 Zekona Kumitusa Kuambuka Lika Zekona Kumitahiseza Matata

Bibele ibulela kuli kelezo ye ku yona iñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu mi ‘itusa kwa kuluta, kwa kunyaza, ni kwa kuotolola lika.’ (2 Timotea 3:16) Kana taba yeo ki ya niti? Munyakisise mo butali bwa mwa Bibele butuselize batu kuambuka matata amatuna mwa bupilo pili asika toma kale mibisi.

KUNWA MASWE BUCWALA

Bo Delphine, bababulezwi kwa makalelo a taba ye, batalusa kuli lipilaelo zabona nelibatahiseza kuli babate kunwa hahulu bucwala. Bibele hainyazi mutu yanwa bucwala ka kuitikanelela, kono ibulela kuli: “Usike waina mwahalaa babanwa hahulu waine.” (Liproverbia 23:20) Kunwa maswe bucwala kutahisize matuku, kusinyize bulikani mwahalaa batu, mi batu babañata silimo ni silimo bashwile mafu a ka sipundumukela. Kambe batu balatelela kelezo yebutali ya mwa Bibele, nebasike baipumana mwa matata ao.

Bo Delphine nebalatelezi kelezo ya mwa Bibele. Babulela kuli: “Nenilemuhile kuli kunwa bucwala nekusa felisi lipilaelo zaka. Nenisebelisize sikuka sesibutali sesi kwa liñolo la Mafilipi 4:6, 7, lelili: ‘Musike mwabilaezwa ki sesiñwi, kono . . . muzibise Mulimu zemukupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo.’ Ka nako ya busihu hane nibanga ni mihupulo yemaswe ni lipilaelo, nenilapelanga ku Jehova. Nenitaluselize Jehova maikuto aka kaufela, ili maikuto a bunyemi bone ninani bona, butuku bone niutwa, ni kuzwafa, mi nenimukupile kuli anituse kufumana linzila zekanitusa kuikutwa hande. Nako ni nako kakusasana, neniezanga monikonela kaufela kuli nisike naba ni maikuto ao hape. Kulapelanga ku Jehova nekunitusize kuisa pilu kwa lika zeninani kufita kuisa pilu kwa lika zenisina. Neniikatulezi kusanwa bucwala hape. Bakeñisa kuli kozo yene niikola neli yabutokwa hahulu, nenisa tabeli kueza nto ifi kamba ifi yeneka tahisa kuli nilatehelwe ki yona.”

 MUZAMAO WA BUHULE

Muzamao wa buhule ki omuñwi wa lika zetahisanga masitapilu ni kutokwa tabo. Kono likuka za mwa Bibele zakona kulutusa kuambuka matata ao ka kutibela lika zeñwi zekona kuatahisa, inge cwalo kueza linyawe kamba kubuha maswaniso a mapunu. Mutangana yabizwa Samuel ubulela kuli: “Nekunibelanga bunolo kueza linyawe. Fokuñwi niha nenisatabelangi musizana, nenizibanga kuli yena wanitabela ka mwaezeza lika zahae mi nto yeo neitahisanga kuli nitabele kueza linyawe.” Bakeñisa kuli Samuel naatamelelizwe kuli naalata hahulu kueza linyawe niha naasalelangi kueza cwalo, taba yeo neitahisize kuli akalise kuezanga linyawe ka kulela. Kono lizwalo lahae nelimusisitanga. Samuel ubulela kuli: “Kueza linyawe ki nto yemaswe hahulu kakuli kukona kutahiseza mutu kuba ni mikwa ya buitati.”

Samuel naabalile taba yeñwi yebulela za babanca yefumaneha fa webusaiti ya jw.org. Mi naanahanile ze kwa liñolo la Liproverbia 20:11, lelibulela kuli: “Nihaiba mwanana [kamba, “mushimani,” litaluso ze kwatasi] uzibahala ka likezo zahae, haiba mikwa yahae ki yekenile ni yelukile.” Kueza cwalo nekumutusize cwañi? Samuel naalemuhile kuli kuezanga linyawe haki nto yekenile kamba yelukile. Ka nako yacwale, Samuel ubulela kuli: “Neniitutile kuli yomunca haeza linyawe ukona kuyoba ni mikwa yemaswe mwa linyalo. Nenikalile kunahana mwanaakaikutwela musali yene nikanyala hanaaka nibona inze nieza linyawe ni musali usili. Kunahanisisa taba yeo nekunitusize kulemuha kuli kueza linyawe haki nto yende. Taba ya kuli kueza linyawe kubunolo haitalusi kuli linyawe ki nto yelukile.” Samuel atuhela kuezanga linyawe. Kutuhela kuezanga linyawe kumutusize kuli asike aba ni muzamao wa buhule.

Bo Antonio bona mane nese bali fakaufi hahulu ni kueza buhule: Nebanani mukwa wa kubuhanga maswaniso a mapunu. Nihaike kuli nebanyezi musali yene balata hahulu, nebasa buhanga maswaniso a mapunu. Babulela kuli nebatusizwe ki kunahanisisa litaba ze kwa 1 Pitrosi 5:8. Liñolo leo libulela kuli: “Mube ni kutwisiso, mutone! Sila samina, yena Diabulosi, uzamaya sina tau yebuluma, yebata yeika ca.” Bo Antonio bali: “Maswaniso a mapunu afumaneha kai ni kai mwa lifasi le, mi kutaata hahulu kulibala maswaniso ao. Timana yeo neinitusize kuziba yatahisanga luli miliko yecwalo. Nto yenenitusanga kusabuha maswaniso a mapunu ki kulemuha kapili-pili kuli Satani ki yena musimululi wa lika zeo. Naziba kuli ki Jehova feela yakona kunitusa ‘kuba ni kutwisiso ni kutona’ ilikuli nikone kulwanisa mihupulo yemaswe yeo mwa munahano waka, mwa pilu yaka, ni mwa linyalo.” Bo Antonio nebafumani tuso yene batokwa, mi nebakonile kutuhela mukwa wabona omaswe. Kueza cwalo mane kubatusize kuambuka matata amatuna.

Kaniti, mwa Bibele kunani kelezo yesebeza ili yekona kulutusa kuambuka matata amatuna. Kono kana Bibele yakona kulutusa kutatulula matata amatuna ili abonahala kuli satomile mibisi? Halunyakisiseñi ka mo linzwi la Mulimu likona kulutuseza kutatulula matata acwalo.

Kelezo yesebeza ya mwa Bibele yakona kulutusa kuambuka matata amañwi