Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Moikona Kumituseza Bibele Kuba ni Sepo ya Kwapili

Moikona Kumituseza Bibele Kuba ni Sepo ya Kwapili

MUUNGE kuli musweli kuzamaya mwa nzila yeñwi inze kuunsufezi. Nihaike kuli lizazi lilikezi kale, hamubilaeli kakuli munani lumonyi mwa lizoho lamina. Hamumonyeha fafasi, mubona zefapilaa mina. Mi hamumonyeha kwapilaa mina, mubona koiyoya nzila.

Bibele iswana ni lumonyi lo mwa linzila zeñwi. Sina molubonezi mwa litaba zefelile, linzwi la Mulimu lakona kulutusa kutatulula miinelo yetaata yelukopana ni yona zazi ni zazi. Kono Bibele yakona kulutusa mwa linzila zeñwi hape. Bibele hape ilutusa kuziba hande zekaezahala kwapili, ili kulutusa kupila ka nzila yekalutahiseza tabo mwa bupilo. (Samu 119:105) Ka mukwa ufi?

Halunyakisiseñi linzila zepeli mo Bibele ilutuseza kuba ni sepo ya kwapili: 1 Ilutusa kuziba zelupilela, ni 2 iluluta molukona kubela ni silikani sa kuya kuile ni Mubupi waluna.

1 KUZIBA ZELUPILELA

Bibele ifa kelezo yende yelutusa kutatulula matata aluna mi hape ikona kulutusa mwa linzila zeñwi zeñata. Bibele hailususuezi kuisa feela pilu ku zelutokwa kabutu, kono hape iluluta kuziba zeñata ni kuziba folutokwa kueza licinceho mwa bupilo. Taba yeo ikona kulutusa kuziba zelupilela.

Ka mutala, hamunyakisise sikuka sesi mwa Bibele sesili: “Kunani tabo yetuna mwa kufana yefita ye mwa kufiwa.” (Likezo 20:35) Kana mukile mwatusa mutu yomuñwi yanaatokwile? Kamba kana mukile mwateeleza ka pilu-telele ku mutu yomuñwi hanaamitaluseza mwaikutwela luli? Kana nemuikutwile hande kuziba kuli mutusize mutu yomuñwi?

 Lubanga ni tabo halufana inze lusalibeleli kufiwa sesiñwi. Muñoli yomuñwi naabulezi kuli: “Kufana inze usalibeleli kufiwa sesiñwi hañata kutahisanga zende.” Mane halutusa babañwi, sihulu babasa koni kulukutiseza sesiñwi, lukaba ni zende zeñata. Halueza cwalo, haluna kuiyakatwa feela zaluna lunosi kono lukaiyakatwa ni za babañwi. Ka niti, lusebeza hamoho ni Mubupi waluna, ili yaanga kuli lwamukolotisa halutusa babañwi. (Liproverbia 19:17) Mulimu waitebuha hahulu halutusa babatokwile, mi ulusepisa kulufa bupilo bobusa feli mwa paradaisi fa lifasi ili sepiso yende hahulu yeluka ikola kwapili!—Samu 37:29; Luka 14:12-14. *

Hape Bibele ilubulelela kuli lwakona kuba ni bupilo bobunde haiba lulapela Mulimu wa niti, yena Jehova. Linzwi lahae lilususueza kuli lumulumbeke, lumukuteke, ni kumuutwa kakuli waswanelwa kuezwa cwalo. (Muekelesia 12:13; Sinulo 4:11) Halueza cwalo, lukaeza nto ya butokwa hahulu, ili kutabisa hahulu Mubupi waluna. Mane Mulimu ulususueza kuli: “Utalife, mi utabise pilu yaka.” (Liproverbia 27:11) Munahane feela taba ye, haiba lueza likatulo zaluna ka kulatelela likuka za mwa Bibele, lutabisa pilu ya Ndataa luna yalilato ya kwa lihalimu. Libaka? Kakuli walutokomela mi ubata kuli lutusiwe ki ketelelo yahae. (Isaya 48:17, 18) Hakuna nto yende ka kufitisisa yelukona kueza yefita kulapela Mubusi wa pupo kaufela ni kupila ka nzila yetabisa pilu yahae!

2 KUEZA BULIKANI NI MUBUPI WALUNA

Bibele hape iluluta kuli lube ni silikani sesinde ni Mubupi waluna. Bibele ibulela kuli: “Musutelele ku Mulimu, mi ukasutelela ku mina.” (Jakobo 4:8) Ka linako zeñwi lwakona kunahana kuli mwendi halukoni kuba balikani ba Mubupi yamaata kaufela. Kono Bibele ilukolwisa kuli haiba ‘lubata Mulimu,’ ‘lukamufumana luli,’ kakuli “haayo kwahule ni mañi ni mañi waluna.” (Likezo 17:27) Kelezo ya mwa Bibele ya kuli lwakona kuba balikani ba Mulimu ikona kulutusa kuba ni sepo ya kwapili. Ka nzila ifi?

Munahane taba ye: Hakuna zelukona kueza kuli lusike lwashwa. (1 Makorinte 15:26) Kono Mulimu yena ki wa kamita. Mulimu haana kushwa ni kamuta, mi ubata kuli balikani bahae ni bona bapile kuya kuile. Mwa Bibele, Jehova uitusisa manzwi abunolo kono ili amande kubulelela batu babamubata kuli: “Haike muikole bupilo kuya kuile.”—Samu 22:26.

Ki lika mañi zekona kumitusa kuba ni silikani sesinde sa kuya kuile ni Mulimu? Muzwelepili kuituta ka za hae mwa Linzwi lahae, yona Bibele. (Joani 17:3; 2 Timotea 3:16) Mumukupe kuli amituse kuutwisisa Mañolo. Bibele ilubulelela kuli haiba ‘luzwelapili kukupa Mulimu’ kuli alufe butali, ukalufa bona. * (Jakobo 1:5) Mi mueze ka momukonela kaufela kusebelisa zemuituta, ili kutuhelela Linzwi la Mulimu kuba “lambi yemonyehela mahutu [amina]” ni “liseli la mwa nzila [yamina]”—cwale ni kuya kuile.—Samu 119:105.

^ para. 8 Kuli mubale litaba zeñata ka za sepiso ya Mulimu ya kulufa bupilo bobusa feli mwa Paradaisi, mubone kauhanyo 3 ya buka ya Bibele Ilulutañi? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova.

^ para. 13 Lipaki za Jehova baitutanga ni batu Bibele kusina kulifa sesiñwi mi tuto yeo yakona kumitusa kuutwisisa hande Mañolo. Kuli muzibe mobaitutelanga Bibele ni batu, mubuhe vidio ya Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi? Mwakona kuifumana ka kuya fa webusaiti ya jw.org, ni kusina fa kalulo ya LIHATISO, kihona mukaya fa MAVIDIO.

Mulimu ki wa kamita, mi ubata kuli balikani bahae ni bona bapile kuya kuile