Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 ZEEZAHEZI MWA BUPILO

Niamuhezi Niti ya Bibele Nisina Mazoho

Niamuhezi Niti ya Bibele Nisina Mazoho

Batu habaikutwanga kuli babata kusitatala, batabelanga kuswala kwa nto yeñwi. Na hanikoni kueza cwalo, kakuli hanina mazoho. Hane nili wa lilimo ze 7, neninani kupumiwa mazoho ilikuli bupilo bwaka busilelezwe.

Hanipepiwa ka silimo sa 1960, bo ma nebanani lilimo ze 17. Bo ndate neba luyubekile inze nisika pepwa kale. Na ni bo ma nelupila hamoho ni bo kuku mwa Burg, ili toloponyana yenefumaneha mwa naha yenebizwanga German Democratic Republic, kamba yona East Germany. Batu babañata nebasa lumeli kuli kunani Mulimu, mi ba lubasi lwaka ni bona nebanani mubonelo wo. Taba ya kuli kunani Mulimu neisina taluso ku luna.

Hane nihula, bo kuku babaana neba nitabela hahulu. Nebaitusisanga na mwa misebezi yemiñata inge cwalo ka kupahama kwa likota kuli nileme mitai. Ka kuba mwanana, nenilata kueza misebezi yecwalo. Nenisina matata mwa bupilo mi neninani tabo.

KOZI ICINCA BUPILO BWAKA

Zazi leliñwi kwaezahala nto yeñwi yemaswe hane nili wa lilimo ze 7. Kona hane nisazo kalisa giledi 2. Hane niya kwa ndu, napahama kwa polu ya malaiti. Hanenise nipahami ka limita ze 8, naswalwa ki malaiti kuli mane nawelela. Haniyo zuhanga mwa sipatela, nenisa ikutwi kuli ninani mazoho. Mazoho aka naacisizwe maswe ki malaiti, mi neninani likolofalo zemaswe hahulu kuli mane mazoho aka naanani kupumiwa ilikuli mali aka asike ahasanya butuku mwa mubili. Munahane feela mone baikutwezi bumaswe bo ma ni bo kuku. Kono bakeñisa kuli nenili mwanana, nenisa utwisisi ka kutala mone bukabela bupilo bwaka inze nisina mazoho.

Hase nizwile mwa sipatela, nakalisa kukena sikolo hape. Banana neba nisehanga, kunikashaka, ni kuniposaka lika kakuli nenisa koni kuitamulela. Neniikutwanga hahulu bumaswe bakeñisa lipulelo zabona za situhu ni za kunisheununa. Kwa mafelelezo, neniisizwe kwa Sikolo sa Lihole sa Birkenwerder, sene sili sina sikolo sa bodiñi sa banana babali lihole. Bakeñisa kuli sikolo seo nesili kwahule ni kwa ndu yaluna, bo ma ni bo kuku nebasa koni kuto nibonanga. Neni babonanga feela ka linako za pumulo. Ka lilimo zelishumi zenelatelezi, nenihula nisaboni bo ma ni bo kuku.

KUHULA NISINA MAZOHO

Neniitutile sinca kueza misebezi yemiñata ka kuitusisa mahutu. Munahane feela musebezi wa kuca lico ka foloko kamba ka luswana ka kuitusisa minwana ya kwa mahutu! Nenikonile kuba ni buikoneli bobucwalo. Hape neniitutile  kuizukunya meeno ni kuikamuna milili ka kuitusisa mahutu. Mane nenikalile kuitusisanga liswanisezo za ka mahutu haniambola ni batu. Kaniti, mahutu aka naafetuhile kuba sina mazoho aka.

Hane nili mwa lilimo za kunonoboka, nenilata kubala litaba za matangu a za sayansi. Ka linako zeñwi neninahananga za kuba ni mazoho a kupanga anaaka nikonisa kueza lika kaufela. Hanito kwanisa lilimo ze 14, nakalisa kuzuba kwai. Neniikutwa kuli kuzuba kwai nekunitusa kuikutwa kuli ni wa butokwa ni kuli ni mutu yaswana ni babañwi kaufela. Nekuswana feela inge kuli neni ipulelela kuli: ‘Ee, ni na nakona kueza cwalo. Batu babazuba kwai ki babahulile, ibe kuli banani mazoho kamba habana.’

Nazwelapili kuipatehisa mi neniezanga misebezi yene initabisa. Naba membala wa sikwata sene sibizwa Free German Youth, ili kopano ya babanca yenezamaiswa ki muuso, mi neeli na muñoli wa kopano yeo, ili situlo sene sikutekeha mwahalaa mamembala ba kopano yeo. Hape nenibile mwa sikwata sa baopeli, nenilokanga litoko, mi neniabananga mwa lipapali zetiisa mubili za lihole. Hamulaho wa kulutiwa musebezi, nakalisa kusebeza mwa kampani yeñwi yenefumaneha mwa tolopo yaluna. Hane nihula, nenitinanga lizoho la kupanga hañata kakuli nenibata kubonahala kuli ninani mubili okwanile.

NIAMUHELA NITI YA BIBELE

Zazi leliñwi hane nilibelezi sitima kuli niye kwa musebezi, muuna yomuñwi aniatumela. Muuna yo anibuza ka za haiba neninahana kuli nako yeñwi Mulimu naaka nikutiseza mazoho aka. Nenikomokisizwe hahulu ki taba yeo. Ki niti kuli nenibata kuba ni mazoho hape, kono neniutwa kuli taba yeo haki ya niti mi haikoni kuezahala! Ka kuba kuli nenili mutu yanaasa lumeli ku Mulimu, nenilumela kuli hakuna Mulimu. Kuzwa feela ka yona nako yeo, nenipicukanga muuna yo.

Nako yeñwi hasamulaho wa fo, musali yomuñwi yene lubeleka ni yena animema kuli luyo bona lubasi lwahabo yena. Ka nako yene lunwa kofi, bashemi bahae bakalisa kubulela ka za Mulimu, Jehova Mulimu. Ki fona fone niutwezi lwapili kuli Mulimu unani libizo. (Isaya 12:2) Nihakulicwalo, mwa pilu yaka nenihana taba yeo, neniikutwa kuli: ‘Taba ya kuli kunani Mulimu haki ya niti, ibe kuli unani libizo lelicwañi. Nikabonisa batu ba kuli taba yebalumela ifosahalile.’ Bakeñisa kuli neninani buikolwiso bwa kuli zene nilumela lilukile, nalumela kuli luikambotange litaba za Bibele. Niteñi, nenikomokile hahulu kuli nenipalezwi kufa bupaki bobubonisa kuli hakuna Mulimu.

Hane lunze lunyakisisa bupolofita bwa Bibele, mubonelo waka wa kuli hakuna Mulimu neusweli kucinca hanyinyani-hanyinyani. Litaba zeñata zanaabulezi Mulimu kuli lika ezahala kwapili, liezahalile kusina taba kuli neliñozwi kale-kale ko, ili lilimo zeñata-ñata kwamulaho. Nako yeñwi hane luikambota litaba za mwa Bibele, nelubapanyize lika zeezahala mwa lifasi kacenu kwa bupolofita bobu kwa Mateu kauhanyo 24, Luka kauhanyo 21, ni 2 Timotea kauhanyo 3. Sina feela lisupo za butuku zeshutana-shutana halikona kutusa dokota kuziba butuku bwaakula mutu, likezahalo zeshutana-shutana zetalusizwe mwa bupolofita bobu mwa mañolo ao, neli nitusize kulemuha kuli lupila mwa linako zeibiza Bibele kuli ki “mazazi a maungulelo.” * Nenimakalile luli. Bupolofita bo, nebusweli kutalelezwa inze niiponela.

Nenikozwi kuli litaba zene niituta neli za niti. Nakala kulapelanga ku Jehova Mulimu mi natuhela kuzuba kwai nihaike kuli nenibile muzubi yomutuna ka lilimo zefitelela zelishumi. Nazwelapili kuituta Bibele ka  nako yebato kwana silimo. Ka 27 April, 1986, nakolobezwa kwa mukunda mwa mukeketuna wakutapela, bakeñisa kuli ka nako yeo musebezi wa Lipaki neuhanisizwe mwa naha ya East Germany.

KUIFANA KUTUSA BABAÑWI

Bakeñisa kuli musebezi wa Lipaki neuhanisizwe, nelukopanelanga kwa mukunda mwa mandu ka likwata zenyinyani, mi nekunani feela balumeli basikai bene niziba. Ka kusalibelela, ba muuso neba nilumelelize kuya kwa West Germany, ili ko musebezi wa Lipaki neusika haniswa. Teñi ko, nayo fumaneha lwapili kwa mikopano yemituna kone kulutiwa litaba za Bibele ni kuiponela mizwale ni likaizeli baka babañata-ñata. Kufumaneha kwa mikopano yeo nekunisusuelize hahulu.

Limota la Berlin hase liwile, musebezi wa Lipaki za Jehova walumelezwa hape. Cwale nelukona kulapela Jehova Mulimu ka tukuluho. Nenibata kuabana hahulu mwa musebezi wa kukutaza. Kono nenisaba hahulu kukopana ni batu benisa zibi. Neniikutwa kuli hani mutu wa butokwa bakeñisa kuli nenili sihole mi buñata bwa nako ya kwa bwanana bwaka neniipilile mwa ndu ya lihole. Kono ka silimo sa 1992, nalika kukutaza ka lihora ze 60 mwa kweli iliñwi. Nenikwanisize sikonkwani saka mi nenibile ni tabo yetuna. Kacwalo, naikatulela kuli nikaezanga cwalo ka kweli ni kweli mi nenikonile kueza cwalo ka lilimo zebato ba zetaalu.

Nizwelapili kuhupulanga manzwi a mwa Bibele ali: “Ki mañi ya fokola, ni sa ikutwi ku fokola?” (2 Makorinte 11:29) Kusina taba ni buhole bwaka, nisanani munahano ni linzwi. Kacwalo, nilikanga ka monikonela kaufela kutusa babañwi. Bakeñisa kuli hanina mazoho, naautwisisa ka kutala batu babanani mapalelwi amañwi. Naziba mokuutwahalela kuba ni takazo yetuna ya kubata kueza nto yeñwi ili yeusakoni kueza. Nilikanga kususueza babaikutwa cwalo. Kuifana kutusa babañwi ka nzila yeo kunitahiseza tabo.

Kutaluseza babañwi taba yende kunifa tabo

JEHOVA WANITUSA KA ZAZI NI ZAZI

Kono niti kikuli, ka linako zeñwi naikutwanga kulembwaala. Niikutwanga cwalo bakeñisa kuli nibata kuba mutu yanani mubili okwanile. Nakona kuikezeza tusebezi totuñata twa ka zazi ni zazi, kono kueza tusebezi to kuunganga nako yeñata mi nitokwanga kuikataza hahulu ni kuitusisa hahulu maata aka kufita mone nikaezeza kambe niiketile. Zazi ni zazi nitusiwa hahulu ki manzwi a, ali: “Ni fumana maata mwa lika kaufela ka yena ya ni fa maata.” (Mafilipi 4:13) Zazi ni zazi, Jehova unifanga maata enitokwa kuli nipete misebezi ya ka zazi ni zazi. Nilemuhile kuli Jehova haasika tuhela kunitusa. Ki lona libaka ni na hanisa tabeli kutuhela kumusebeleza.

Jehova unifuyozi ka kunifa lubasi, ili nto yene nitondile kwa bwanana bwaka, ni hane nisali yomunca. Ninani musali yomunde hahulu yabizwa Elke, yanani lilato ni musa. Kutuha fo, Lipaki za Jehova babañata-ñata babile mizwale ni likaizeli baka ba kwa moya, ili lubasi lolufumaneha mwa lifasi kaufela.

Na ni bo musalaaka benilata, bo Elke

Hape niikutwa kuomba-ombiwa ki sepiso ya Mulimu ya kuli kukaba ni Paradaisi, mwakaeza ‘linto kaufela ku ba ze nca,’ kukopanyeleza cwalo ni mazoho aka. (Sinulo 21:5) Niutwisisa hande sepiso ye haninahanisisa zanaaezize Jesu hanaali fa lifasi. Ka linako zeñwi, Jesu naafolisize batu bane baomelezi mazoho ni mahutu mi mane naakutiselize muuna yomuñwi zebe yahae yenepumilwe. (Mateu 12:13; Luka 22:50, 51) Lisepiso za Jehova ni limakazo zanaaezize Jesu linikolwisa kuli hona cwale-cwale fa, nikaba ni mubili okwanile hape.

Kono mbuyoti yetuna hahulu yenibile ni yona ki ya kufita fa kuziba Jehova Mulimu. Jehova ubile ndate ni mulikanaaka, yaniomba-omba ni kunitiisa. Niikutwa sina mwanaaikutwezi Mulena Davida yanaañozi kuli: “Muñaa Bupilo ki mata a ka . . . mi ni fumani tuso; kifohe pilu ya ka i tabile hahulu.” (Samu 28:7) Nibata kuzwelapili kukumalela niti yemakaza yeo mwa bupilo bwaka kaufela. Niamuhezi niti yeo kusina taba kuli hanina mazoho.

^ par. 17 Kuli muzibe zeñata ka za sisupo sa mazazi a maungulelo, mubone kauhanyo 9 yeli, “Kana Lu Pila mwa ‘Mazazi a Maungulelo’?” mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova ili yefumaneha fa webusaiti ya www.jw.org/loz.