Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | LIPONO ZEELUBONISA MWA MAHALIMU

Lipuzo ka za Babapila Mwa Mahalimu

Lipuzo ka za Babapila Mwa Mahalimu

Kana semukile mwaipuza ka za mahalimu ni babapila ku ona? Haiba kucwalo, hamuyo munosi. Ka lilimo zeñata-ñata, batu sebakabangisize feela ka za taba yeo. Batu babañwi balumela kuli mwa mahalimu kufumaneha bo kukululu babaswanela kukutekiwa. Babañwi banahana kuli mahalimu ki sibaka sa tabo ni kozo yetuna, mokupila mangeloi ni batu babande bane bashwile. Babañwi bona baanga kuli mahalimu ki sibaka mokupila milimu yemiñata-ñata.

Batu babañata babulela kuli halukoni kuziba nto niyekana ka za mahalimu kakuli hakuna mutu yazwile kwateñi yakona kulutaseza ka za teñi. Kono muhupulo wo ufosahalile. Jesu Kreste naapilile mwa mahalimu pili asika taha kale fa lifasi. Naabulelezi baeteleli ba bulapeli ba mwa linako za baapositola taba yeo ka kuutwahala hande kuli: “Ni zwile kwa lihalimu ku to eza se si latwa ki ya ni lumile isiñi se si latwa ki na.” Kacwalo, Jesu naataluseza baapositola bahae litaba zanaaiponezi luli hanaa babulelezi kuli: “Mwa ndu ya Ndate ku na ni maino a mañata.”—Joani 6:38; 14:2.

Ki niti, Ndatahe Jesu ki Mulimu, ili yo libizo lahae ki Jehova, mi “ndu” ya Jehova i mwa mahalimu. (Isaya 12:2) Kacwalo, hakuna yakona kutalusa hande ze mwa mahalimu kufita mwakona kutaluseza Jehova Mulimu ni Jesu Kreste. Jehova ni Jesu bapatuluzi litaba zeñata ka za mahalimu ka kuitusisa lipono zemakaza zene bafile kwa batu babasepahala.

Taba yetatama inyakisisa mañolo a mwa Bibele abonisa lika zene baboni batu mwa lipono. Hamunze munyakisisa lipono zeo, muhupule kuli mwa mahalimu hakufumanehi lika zelukona kuswala kamba kubona ka meeto. Kacwalo, mwa sibaka sa kulutaluseza litaba za mwa mahalimu ka nzila yekona feela kuutwisiswa ki libupiwa za moya ili yene lusike lwautwisisa luna, Mulimu naafile lipono zebonisa ze mwa mahalimu ili zelukona kuutwisisa. Lipono zeo lika mitusa kuutwisisa babapila mwa “maino a mañata” afumaneha mwa mahalimu.