Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mbondwanyunyi

Zeluituta Kwa Linyunywani za Lihalimu

Zeluituta Kwa Linyunywani za Lihalimu

“Cwale he u buze . . . linyunywani za kwahalimu, li ku taluseze. Ku zeo kaufela, kana ku na ni ya sa zibi, kuli ki mwa ezeza Muñaa Bupilo?”—Jobo 12:7, 9.

LILIMO zefitelela 3,000 kwamulaho, toho ya lusika yabizwa Jobo, yanaapilile kwaikale, naalemuhile kuli kunani zeñata zelukona kuituta ka za misebezi ya Mulimu kuzwelela kwa linyunywani za lihalimu. Kono mupilelo wa linyunywani hape utahisa kuli likone kuitusiswa hande mwa liswanisezo. Mwa Bibele, litaba zeñata zebulezwi ka za linyunywani za lihalimu liluluta lituto za butokwa ka za bupilo ni silikani saluna ni Mulimu. Halunyakisiseñi mitala isikai.

TUMBIMBI KOTUYAHELA LIYALETO ZATONA

Kambimbi

Batu bane bapila mwa Jerusalema nebaziba hande mupilelo wa tumbimbi, ili totulata hahulu kuezeza liyaleto zatona mwa malibela a miyaho. Tumbimbi totuñwi netuyaletelanga mwa tempele ya Salumoni. Mwendi tumbimbi tone tuyaletelanga mwa tempele silimo ni silimo, netufumana silelezo mwa sibaka seo, mone tukona kuutela bana batona kusina kufilikanyiwa.

Muñoli wa Samu 84, ili yomuñwi wa bana ba Kora, yanaasebelezanga kwa tempele ka sunda iliñwi hamulaho wa likweli ze 6, naalemuhile liyaleto zeo zeneeli kwa tempele. Ka kunyolelwa kuba sina kambimbi kane kanani ndu mwa ndu ya Jehova, naabulezi kuli: “Hasi mwaa lukelela ku latwa Mandu a hao, Muñaa Bupilo wa limpi! Moya wa ka u nyolilwe, u shukezwi malapa a Muñaa Bupilo . . . E, taha i fumani ndu, ni kambimbi ka na ni siyaleto sa kona, mo ka beya bana ba kona, zona lialetare za hao, Muñaa Bupilo wa limpi, Mulenaa ka, ni Mulimu wa ka.” (Samu 84:1-3) Ka kuswana sina walisamu yo, kana ni luna hamoho ni bana baluna lwanyolelwanga ni kuitebuha kuba hamoho ni puteho ya batu ba Mulimu kamita?—Samu 26:8, 12.

MBONDWANYUNYI YAZIBA NAKO YAYONA

Mupolofita Jeremia naañozi kuli: “Mbondwanyunyi i ziba nako ya yona mwa lihalimu.” Kusina kukakanya, Jeremia naaziba hande mone lifitelanga limbondwanyunyi mwa Naha ya Sepiso hane litutanga kuya kwa sibaka sisili. Ka nako ya mbumbi, sekubalilwe limbondwanyunyi zesweu zefitelela 300,000 zenetuta kuzwa mwa Africa kuya kwa Mutulo wa Yurope ili zenefitile fa Musindi wa Jordani. Buikoneli bwazona bwa kuziba nako butahisanga kuli litabele kukutela kwa sibaka kolizwalelanga mwa litabula. Ka kuswana ni linyunywani zeñwi zetutanga, limbondwanyunyi “li ziba nako ya zona ya ku kuta.”—Jeremia 8:7.

Buka yebizwa Collins Atlas of Bird Migration ibulela kuli: “Nto yekomokisa hahulu ka za molitutelanga linyunywani ki ya kuli liezanga cwalo ka taho.” Jehova Mulimu naafile linyunywani zetutanga butali bwa ka taho bwa kuziba nako, kono batu bona naabafile buikoneli bwa kulemuha linako ni myaha. (Luka 12:54-56) Ka kushutana ni butali bwa ka taho bolinani zona limbondwanyunyi, zibo ya kuziba Mulimu itusa hahulu batu kulemuha taluso ya lika zesweli kuezahala mwa nako yelupila ku yona. Maisilaele ba mwa miteñi ya Jeremia nebasika lemuha lisupo zecwalo. Mulimu naatalusize butata bone banani bona, hanaabulezi  kuli: “Ba hanile linzwi la Muñaa Bupilo, mi cwale butali bwa bona ki bufi?”—Jeremia 8:9.

Kacenu lunani bupaki bobuñata bobubonisa kuli lupila mwa linako zeibiza Bibele kuli ki “mazazi a maungulelo.” (2 Timotea 3:1-5) Kana mukalikanyisa mbondwanyunyi ni kulemuha ‘linako’?

MBANDE IBONELA KWAHULE

Mbande

Mbande ibulezwi hañata-ñata mwa Bibele, mi mwa Naha ya Sepiso, hañata mutu naakona kubona ni kulemuha mbande ni haiinzi kwahule. Bibele ibulela kuli mbande hainze iinzi mwa siyaleto sayona sesiyahezwi fokutelele, fa lilundu la licwe, “i shoka mbuya,” fo kikuli, ibata-bata lico, mi ‘meto a yona a bonela kwahule.’ (Jobo 39:27-29) Meeto a mbande abona hande hahulu kuli mane sekubulezwi kuli akona kubona shakame yeinzi buhule bobueza kilomita iliñwi.

Ka kuswana ni mbande yekona ku “bonela kwahule,” Jehova wakona kubonela kwahule zekaezahala kwapili. Kacwalo, Jehova Mulimu naabulezi kuli: “Nto i sa kala fela ku ba teñi ni se ni bulela ko i ka yo felela; ni kale ni bulezi se si ka bonahala kwapili.” (Isaya 46:10) Halumamela kelezo ya Jehova, lwakona kutusiwa ki butali bwahae bobusina maciñekelo ni buikoneli bwahae bwa kubonela cimo zekaezahala kwapili.—Isaya 48:17, 18.

Bibele hape ibapanya batu babasepile Mulimu kwa limbande. Ibulela kuli: “Ba ba sepa Muñaa Bupilo ba fiwa mata a manca; ba pahama inze ba fufa sina mbande.” (Isaya 40:31) Mbande ilendanga hahulu ka kuitusisa moya ofutumala ofuka kuya mwahalimu. Mbande haseifumani moya ofutumala, ibapulanga mafufa ayona ni kupotoloha mwa moya wo, mi kihona ilendana mwahalimu. Mbande haiitingangi fa maata ayona kuli ilende mwahalimu ni kufufa musipili omutelele isapepelisi mafufa ayona. Ka kuswana ni mbande, batu babasepile Jehova bakona kuitinga ku yena kakuli ubasepisa kuli uka bafa “maata a fita a butu.”—2 Makorinte 4:7, 8.

“SINA NASIKUKU MWA KUBUKANYEZANGA TUZWINYANI TWA HAE”

Nasikuku ni tuzwinyani

Nakonyana pili asika shwa kale, Jesu naatalimile muleneñi wa Jerusalema, mi naalilokile kuli: “Jerusalema, Jerusalema, mubulai wa bapolofita ni mupobauli wa ba ne ba lumilwe ku yena—ki hakai ni nze ni bata ku kubukanya bana ba hao hamoho sina nasikuku mwa kubukanyezanga tuzwinyani twa hae mwa mafufa a hae! Kono mina batu ha mu si ka lata cwalo.”—Mateu 23:37.

Butali bobuñwi bwa ka taho bolinani zona linyunywani ki takazo ya kusileleza bana bazona. Linyunywani zeyahelanga liyaleto zazona fafasi, zecwale ka linasikuku, liswanela kutokomela hahulu kuisileleza kwa likozi. Haiba nasikuku ibona kañoti inze kazengana mwahalimu, ililanga ka mulumo omutuna wa kulemusa bana yona kuli kunani kozi, mi cwale tuzwinyani tumatela mwatasaa mafufa ayona kuli tusilelezwe. Mwatasaa mafufa a nasikuku, tuzwinyani totusazo pepwa hape tusilelezwanga kwa lizazi lelicisa hahulu ni kwa pula yenela hahulu. Ka nzila yeswana, Jesu naabata kufa silelezo ya kwa moya kwa batu bane bapila mwa Jerusalema. Kacenu, Jesu ulumema kutaha ku yena kuli luto katuluswa ni kusilelezwa kwa lika zeeluimeza ni zeelubilaeza mwa bupilo bwaluna bwa ka zazi ni zazi.—Mateu 11:28, 29.

Kaniti, kunani lituto zeñata zelukona kuituta kwa linyunywani. Hamunze mulemuha mikwa yazona, mulike kunahananga liswanisezo zebulezwi mwa Bibele ka za linyunywani. Haike kambimbi kamituse kuitebuha ndu ya Jehova ya kulapelela teñi. Haike muitinge ku Mulimu kuli amife sepo yekona kumitusa kuba ni maata aswana sina a mbande. Haike mutahe ku Jesu kuli amilute niti ya mwa Mañolo yemisileleza sina nasikuku mwaasileleleza tuzwinyani twahae. Mi haike mbondwanyunyi imihupulise kuzwelapili kutona ni kulemuha taluso ya lika zesweli kuezahala mwa lifasi zebonisa nako yelupila ku yona.