Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mwakona Kuba ni Tabo Nihaiba ka Nako Yacwale

Mwakona Kuba ni Tabo Nihaiba ka Nako Yacwale

NAKO yeñwi kwapili, batu habana kukulanga, kusupala, ni kushwa. Ni mina mwakona kuto ikola bupilo bobucwalo. Nihakulicwalo, batu babañata kacenu batalimana ni miinelo yetaata mwa bupilo. Kana kunani nto yekona kumitusa kuba ni tabo mwa bupilo? Bibele yakona kumitusa kuba ni tabo ni kuikola bupilo bobunde nihaiba ka nako yacwale. Halunyakisiseñi miinelo yemiñwi yetaata yelukopananga ni yona mwa bupilo mi lubone moikona kulutuseza Bibele.

KUKOLWA KA ZE LUNANI ZONA

Kelezo ya mwa Bibele: “Mwa bupilo bwamina, musike mwaba ni lilato la masheleñi, inze mukolwa ka zemunani zona cwale.”Maheberu 13:5.

Kacenu batu bakukuezwa kuli baleke lika zeñata zeswelwi kulekiswa ni kufundotwa. Nihakulicwalo, Bibele ibulela kuli lwakona ‘kukolwa ka zelunani zona cwale.’ Ka mukwa ufi?

Muambuke “lilato la masheleñi.” Bakeñisa “lilato la masheleñi,” batu batahisezanga mabasi abona butata, kusaba ni buikangulo bobunde bwa kwa mubili, kusinyehelwa ki silikani sabona ni babañwi, kuba ni muzamao omaswe, mane ni kusa kutekiwa ki batu. (1 Timotea 6:10) Kulata hahulu masheleñi hakutusi! Mi ‘yalata bufumu haana kukuliswa.’—Muekelesia 5:10.

Batu ki ba butokwa kufita lika. Nihaike kuli lika zakona kulutusa, halikoni kululata kamba kuitumela ku luna. Batu ki bona feela babakona kulutusa mwa miinelo kaufela. Kuba ni “mulikani wa niti” kukona kulutusa kuba ni tabo mwa bupilo.—Liproverbia 17:17.

LWAKONA KUBA NI TABO KA NAKO YACWALE KA KULATELELA KETELELO YEFUMANEHA MWA BIBELE

KUITIISA HALUKULA

Kelezo ya mwa Bibele: “Pilu yetabile ki mulyani omunde.”Liproverbia 17:22.

Sina “mulyani omunde” haukona kulutusa, kuba ni tabo kwakona kulutusa kuitiisa halukula. Kono lukona kuba cwañi ni tabo halukula?

Mubonise buitebuho. Haiba nako kaufela lunahananga feela za miinelo yetaata yelukopana ni yona mwa bupilo, “mazazi kaufela” akabonahala kuba amaswe. (Liproverbia 15:15) Bibele ilususueza kuli ‘lubonise buitumelo.’ (Makolose 3:15) Muitebuhange lika zende zemuikola mwa bupilo, nihaikaba zenyinyani. Ka mutala, mwakona kuba ni tabo ka kubuha lizazi halilikela, ka kufukelwa ki moya omunde, kamba ka kumenyezwa ki mutu yemulata.

Mutusange babañwi. Nihaikaba kuli haluna buikangulo bobunde, luswanela kuhupulanga kuli “kunani tabo yetuna mwa kufana yefita ye mwa kufiwa.” (Likezo 20:35) Batu babañwi habaitumela kwa lika zelubaezelize, lukaba ni tabo mi haluna kuisa pilu kwa miinelo yetaata yelukopana ni yona. Halutusa babañwi kuba ni tabo, ni luna lukaba ni tabo mwa bupilo bwaluna.

 MUTIISE LINYALO LAMINA

Kelezo ya mwa Bibele: ‘Mulemuhe lika za butokwa hahulu nikufita.’Mafilipi 1:10.

Batu babanyalani babasa tandangi nako yeñata hamoho bakona kutahisa butata mwa linyalo labona. Kacwalo, muuna ni musali babanyalani baswanela kuunga linyalo labona kuba nto ya butokwa hahulu mwa bupilo bwabona.

Muezange lika hamoho. Kufita kulibelela kuli bakumina bamiezeze lika, muswanela kutusana. Bibele ibulela kuli: “Bababeli bafita alimuñwi.” (Muekelesia 4:9) Mina ni bakumina mwakona kuezanga lika zecwale ka kuapeha lico hamoho, kueza lipapali zetiisa mubili, kuikatulusa ka kunwa sino sesiñwi, kamba kueza nto yeñwi yemutabela.

Mubonisanange lilato. Bibele isusueza muuna ni musali babanyalani kulatana ni kukutekana. (Maefese 5:28, 33) Kacwalo mwakona kutiisa linyalo lamina ka kumenyezanga bakumina, kubakumbata ka lilato, kamba mane kubafanga mponyana. Muuna ni musali babanyalani baswanela kubonisana lilato la mwa linyalo mwahalaa bona feela.—Maheberu 13:4.