Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Lika Mañi Zemuswanela Kueza Kuli Mupile Bupilo Bobunde?

Ki Lika Mañi Zemuswanela Kueza Kuli Mupile Bupilo Bobunde?

BUPILO bolupila kacenu haki bona bwanaalulelezi Mulimu. Mwa lifasi nekuswanela kuba ni batu bababata kubusiwa ki Mubupi waluna, bababata kutusiwa ki ketelelo yahae, ni bababata kulikanyisa mikwa yanani yona Mulimu. Mulimu naabata kuli batu babe ni tabo habanze bahulisa bana babona, habanze baituta lika zenca, ni kueza lifasi kaufela kuba paradaisi.

MULIMU USEPISA KULI BATU MWA LIFASI BAKAPILA BUPILO BOBUNDE SINA MWANAALELEZI KWA MAKALELO

  • “Ufelisa lindwa mwa lifasi kamukana.”Samu 46:9.

  • “Nako yetomilwe yafita ya . . . kusinya babasinya lifasi.”Sinulo 11:18.

  • “Hakuna yayahile mwa naha yakali: ‘Nakula.’”Isaya 33:24.

  • “Babaketilwe baka bakaikola misebezi ya mazoho abona.”Isaya 65:22.

Bupolofita bo, bukatalelezwa cwañi? Mulimu uketile Mwanaa hae, yena Jesu, kuba Mulena wa mulonga okabusa lifasi kuzwelela kwa lihalimu. Bibele ibulela kuli mulonga wo ki Mubuso wa Mulimu. (Daniele 2:44) Bibele ibulela cwana ka za Jesu: “Mulimu uka mufa lubona . . . , mi ukabusa sina Mulena.”—Luka 1:32, 33.

Hanaali fa lifasi, Jesu naaezize limakazo zetuna zeñata ili kubonisa mwakacinceza bupilo bwa batu kuba bobunde hakabusa lifasi.

JESU NAAEZIZE LIKA ZENDE ILI KUBONISA ZAKAEZEZA BATU BABAUTWA MULIMU

  • Naafolisize mifuta kaufela ya matuku ane bakula batu ili kubonisa mwakafoliseza batu kaufela babakula matuku a mufuta kaufela.Mateu 9:35.

  • Naaombalisize liwate lene libifile, ili kubonisa mwakasileleleza batu kwa likozi za ka taho.Mareka 4:36-39.

  • Naafepile batu babañata hahulu, ili kubonisa mwakafepela batu ka kubafa zebatokwa kaufela.Mareka 6:41-44.

  • Naafetuzi mezi kuba waine kwa mukiti wa linyalo, ili kubonisa mwakatuseza batu kuikola bupilo.Joani 2:7-11.

Mukona kuezañi kuli mupile bupilo bobunde bo Mulimu alelezi batu babamulata? Mutokwa kueza nto yeñwi. Bibele ibulela kuli muswanela kufumana ‘nzila yeya kwa bupilo, mi baba ifumana ki basikai.’—Mateu 7:14.

KUFUMANA NZILA YEYA KWA BUPILO BOBUNDE

Nzila yeya kwa bupilo ki nto mañi? Mulimu ubulela kuli: “Na Jehova, ki na Mulimu wahao, yakuluta kuli ufumane tuso, yakuzamaisa mwa nzila yeuswanela kuzamaya ku yona.” (Isaya 48:17) Kulatelela kelezo yeo, kukona kumitusa kuba ni bupilo bobunde.

 Jesu naabulezi kuli: “Ki na nzila ni niti ni bupilo.” (Joani 14:6) Haiba lueza zanaabulezi Jesu ni kumulikanyisa, lukasutelela ku Mulimu mi lukapila bupilo bobunde.

Mukona kufumana cwañi nzila yeya kwa bupilo? Mwa lifasi kacenu kunani bulapeli bobuñata, kono Jesu naalulemusize kuli: “Haki mutu kaufela yali ku na, ‘Mulena, Mulena,’ yakakena mwa Mubuso wa mahalimu, kono kukakena feela yaeza tato ya Ndate ya kwa mahalimu.” (Mateu 7:21) Hape naabulezi kuli: “Muka baziba ka miselo yabona.” (Mateu 7:16) Bibele yakona kumitusa kuziba bulapeli bwa niti.—Joani 17:17.

Mukona kukala cwañi kuzamaya mwa nzila yeya kwa bupilo? Mutokwa kuziba litaba zelatelela ka za Mufani wa bupilo: Ki mañi? Libizo lahae ki mañi? Ucwañi? Ki lika mañi zaluezeza? Ki lika mañi zabata kuli lueze? *

Mulimu naasika lubupa feela ka mulelo wa kuli lusebezange, luce, luikatuluse, ni kuli lube ni lubasi. Lwakona kuziba Mubupi waluna ni kuba mulikanaa hae. Lwakona kubonisa kuli lwamulata haiba lueza tato yahae. Jesu naabulezi kuli: “Kuli bafumane bupilo bobusa feli, batokwa kuzwelapili kukuziba, wena Mulimu anosi wa niti.”—Joani 17:3.

MULIMU UITUSISA BIBELE KULI ‘AMILUTE KULI MUFUMANE TUSO.’​—ISAYA 48:17

KUKALA KUZAMAYA MWA NZILA YEYA KWA BUPILO

Kuli luzibe zabata Mulimu anosi wa niti, lutokwa kueza licinceho mwa bupilo. Kueza licinceho mwa bupilo kukona kulubela taata. Kono kucinca mupilelo waluna kukona kulutusa kuba ni bupilo bobunde. Kuli muzibe likalabo kwa lipuzo zeama Mulimu, Lipaki za Jehova baitukiselize kuituta ni mina Bibele musatokwi kulifa sesiñwi ka nako ni sibaka semutabela. Mwakona kuambola ni luna ka kuitusisa webusaiti ya www.jw.org/loz.