TAWALA YA MULIBELELI No. 3 2019 | Kana Bupilo bo ki Bona Feela Bobuliteñi?

Batu babañata baipuzanga puzo yeo, mi kufumana kalabo kwa puzo yeo kwakona kutusa mutu mwa bupilo bwahae.

Kaufelaa Luna Lutamehile Kushwa

Kusina taba ni buikatazo bolukona kueza, lukasupala ni kushwa. Kana bupilo bo ki bona feela bobuliteñi?

Kubata Kupila Nako Yetelele

Ba sayansi babañwi basweli kubatisisa libaka batu habasupala mi baikataza kubata linzila zekona kutusa batu kupila nako yetelele. Ki lika mañi zebakonile kueza?

Mulimu Naalubupile Kuli Lupile Kuya Kuile

Batu kaufela babata kuba ni tabo ni kupila nako yetelele.

Ki Kabakalañi Batu Habasupala ni Kushwa?

Mulimu naasika lela kuli batu bashwange. Bashemi baluna bo Adama ni Eva nebaswanela kupila kuya kuile bakeñisa kuli nebabupilwe inze bapetahalile mwa munahano ni kwa mubili.

Molikafelisezwa Lifu Sona Sila Saluna

Mulimu naaliuluzi batu kwa lifu ka tiululo ya Mwanaa hae.

Ki Lika Mañi Zemuswanela Kueza Kuli Mupile Bupilo Bobunde?

Mutokwa kueza nto yeñwi kuli mupile bupilo bobunde bo Mulimu alelezi batu babamulata.

Mwakona Kuba ni Tabo Nihaiba ka Nako Yacwale

Kelezo ya mwa Bibele ikona kumitusa cwañi kukolwa ka zemunani zona, kutiisa linyalo lamina, kamba kuitiisa hamukula?

Ki Sepo Mañi Yelunani Yona ka za Babashwile?

Bibele yalutusa kufumana kalabo.