Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Taba ya kuli kwapili kukaba ni kozi yetuna yekatela lifasi kaufela ili yeboniswanga fa waci ya swanisezo, haina kutalelezwa, kakuli Mulimu usepisa kuezeza batu lika zende ni kuli lifasi halina kusinyiwa.

 TOHO YA TABA | KANA LIKA ZEMASWE HALISA KONAHALA KUFELISWA?

Kana Lika Zemaswe Mwa Lifasi Halisa Konahala Kufeliswa?​—Bibele Ibulelañi?

Kana Lika Zemaswe Mwa Lifasi Halisa Konahala Kufeliswa?​—Bibele Ibulelañi?

BIBELE neipolofitile kale-kale koo za muinelo omaswe olili ku ona lifasi kacenu. Mi hape neipolofitile ka za bupilo bobunde bobakaikola batu kwapili. Nihakulicwalo, haluswaneli kutuhela kuisa pilu ku zeibulela Bibele ka libaka feela la kuli buñata bwa bupolofita bo butalelelizwe kale.

Ka mutala, hamunyakisise bupolofita bobuñwi bwa mwa Bibele:

  • “Sicaba sikalwanisa sicaba sesiñwi, ni mubuso ulwanise mubuso omuñwi, mi lico likataela mi kukaba ni lizikinyeho kuzwa mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi.”—Mateu 24:7.

  • “Mwa mazazi a mafelelezo kukataha linako zetaata, zeziyeza. Kakuli batu bakaba baitati, babalata masheleñi, babaitumbaeta, babaikankabeka, babanyefula, babasa utwi bashemi babona, babasina buitumelo, babasa sepahali, babasina lilato la sipepo, babañañelela mihupulo yabona, masawana, babasina buiswalo, bababuhali, babasa lati bunde, babeteki, ba muñañatoho, babaitundumuna ka buikuhumuso, babalata minyaka kufita kulata Mulimu.”—2 Timotea 3:1-4.

Batu babañwi bakona kubulela kuli bupolofita bo, bubulela ka za lika zemaswe zesakonahali kufeliswa mwa lifasi. Niti ki kuli batu habakoni kufelisa lika zemaswe zesweli kuezahala mwa lifasi. Bibele ibulela kuli batu habana maata akufelisa lika zemaswe mwa lifasi kuya kuile mi habana butali bwa kueza cwalo. Taba yeo ibulezwi mwa mañolo alatelela:

  • “Kunani nzila yebonahala kuluka ku mutu, kono kwa mafelelezo itahisa lifu.”—Liproverbia 14:12.

  • ‘Mutu ubile ni maata a kuhatelela yomuñwi, kumueza maswe.’—Muekelesia 8:9.

  • “Mutu . . . haakoni nihaiba kuetelela mihato yahae.”—Jeremia 10:23.

Haiba batu nebakazwelapili kueza zebalata, mwendi lifasi kaufela nelika telwa ki kozi yetuna luli. Kono taba yeo haina kuezahala! Ki kabakalañi? Bibele ibulela kuli:

  • Mulimu “utomile lifasi fa mitomo yalona; halina kusutiswa mwa sibaka salona kuya kuile.”—Samu 104:5.

  • “Lusika loluñwi lwaya, mi lusika loluñwi lwataha, kono lifasi liina kuya kuile.”​—Muekelesia 1:4.

  • “Babalukile bakaluwa lifasi, mi bakapila ku lona kuya kuile.”​—Samu 37:29.

  • “Kukaba ni bubeke bobuñata mwa lifasi; bukaba bobuñata hahulu fahalimwaa malundu.”​—Samu 72:16.

 Litaba zeiluta Bibele ze, lilufa likalabo zekolwisa. Batu habana kufela kushwa kabakala kusilafa kwa moya, kutokwa hande lico ni mezi, kamba kabakala matuku ayambukela a mwa lifasi. Lifasi halina kuyundiswa ka lilwaniso za nyukiliya za ndwa. Ki kabakalañi halisike la yundiswa ka nzila yeo? Mulimu ki yena yanani maata a kuziba zekaezahala kwapili ka za lifasi laluna. Ki niti kuli Mulimu ufile batu tukuluho ya kuiketela za kueza. Nihakulicwalo, batu bakatalimana ni matata azwa mwa likatulo zebaeza. (Magalata 6:7) Kono taba yeo haitalusi kuli bumaswe bukazwelapili kuba teñi mwa lifasi kufitela litelwa ki kozi yetuna yekato liyundisa. Mulimu haana kutuhelela batu kuli bazwelepili kueza lika zetahiseza batu matata amatuna.—Samu 83:18; Maheberu 4:13.

Kono Mulimu ukaeza sesiñwi ka za lifasi. Ukatisa “kozo yetuna.” (Samu 37:11) Litaba zende zebulezwi mwa taba mo ki zeñwi za lituto za butokwa zebonisa bupilo bobunde bwa kwapili ili zebazibile Lipaki za Jehova babañata ka kuituta Bibele.

Lipaki za Jehova ki sikwata sa batu ba lilimo ni lisimuluho zeshutana-shutana. Balapela feela Mulimu anosi wa niti, yena wa libizo la Jehova, sina mwaboniselizwe mwa Bibele. Habaikalelwi ka za kwapili kakuli Bibele ibulela kuli: “Ki se sabulela Jehova, Mubupi wa mahalimu, yena Mulimu wa niti, Yena yaezize lifasi, Mubupi walona yalitiisize, yanaasika libupa feela kusina mulelo, kono yanaa liezize kuli liyahiwe, uli: “Ki na Jehova, mi hakuna yomuñwi.’”—Isaya 45:18.

Taba ye, inyakisisize lituto zeñwi za mwa Bibele zebulela ka za lika zekaezahala kwapili fa lifasi ni kwa batu. Kuli muzibe litaba zeñata, mubale tuto 5 ya broshuwa ya Taba Yende Yezwa ku Mulimu! Yehatisizwe ki Lipaki za Jehova ili yefumaneha ni fa webusaiti ya www.jw.org/loz

Hape mwakona kubuha vidio yeli Ki Kabakalañi Mulimu Hanaabupile Lifasi? yefumaneha fa webusaiti ya www.jw.org/loz (Mubone mwatasaa LIHATISO > MAVIDIO)