Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kuikola Bupilo Mwa Lubasi ni Kuba ni Balikani Babande

Kuikola Bupilo Mwa Lubasi ni Kuba ni Balikani Babande

Batu babañata bapalelwanga kuzwelapili kuba ni silikani sesitiile ni babañwi. Munyakisise likuka za mwa Bibele zekona kumitusa kutiisa silikani samina ni batu babañwi.

MUAMBUKE BUITATI

SIKUKA SA MWA BIBELE: ‘Muise pilu, isiñi ku zamina feela, kono ni ku za babañwi.’—Mafilipi 2:4.

ZESITALUSA SIKUKA: Lukaba ni silikani sesinde ni babañwi haiba luisa hahulu pilu kwa lika zelukona kubaezeza kufita kuisa hahulu pilu kwa lika zebakona kuluezeza. Haiba muba ni buitati, silikani samina ni babañwi sakona kusinyeha. Ka mutala, haiba yomuñwi kwa batu babanyalani unani buitati, wakona kusasepahala ku mutu yanyalani ni yena. Kuzwa fo, hakuna mutu yatabela kueza silikani ni mutu yaikuhumusa bakeñisa lika zanani zona kamba lika zaziba. Buka yeñwi ya cwanoñu fa ibulela kuli, “batu babaisa pilu ku zabona feela ili babasa nahani za babañwi bakaba ni butata bobutuna.”

ZEMUKONA KUEZA:

  • Mutusange babañwi. Balikani babande basepana mi baitukiselize kutusana kamita. Lipatisiso zeñwi libonisa kuli batu babatusanga babañwi habalembwalangi hahulu mi banani tabo mwa bupilo.

  • Mube ni kutwelo butuku. Pulelo ya kutwelo butuku italusa kuutwa butuku bobautwa babañwi. Haiba muutwela babañwi butuku, hamuna kuitusisa manzwi kamba lipulelo zemaswe zeutwahala kuba za lisheha kono ili zekona kutahisa kuli babañwi bautwe butuku.

    Haiba muutwela babañwi butuku, mukautwisisa babañwi habamifoseza. Kacwalo, kuutwela babañwi butuku kukamitusa kusaba ni ketululo mi mukaeza silikani ni batu babanani lizo kamba lisimuluho zeshutana ni zamina.

  • Mutandange nako ni babañwi. Haiba mutandanga nako yeñata ni babañwi, mukabaziba hande.  Kuli mufumane balikani babande, muambolange lika zebatabela batu bao. Kacwalo, muteelezange babañwi habaambola. Mubabonise kuli mwabaisa pilu. Patisiso ya cwanoñu fa ibonisa kuli “batu babaambolisananga litaba zetuna babanga ni tabo.”

MUKETE HANDE BALIKANI

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Liango zemaswe lisinya mikwa yeminde.”—1 Makorinte 15:33.

ZESITALUSA SIKUKA: Batu bemutandanga ni bona nako yeñata bakona kutahisa kuli mueze lika zende kamba zemaswe. Batu babaitutile za mupilelo wa batu babulela kuli balikani bakona kususueza mutu kueza lika zende kamba kumukukueza kueza lika zemaswe. Ka mutala, haiba mutandanga nako ni batu babazubanga kwai kamba batu babafelize manyalo abona, kukamibela bunolo kukalisa kuzuba kwai ni mina kamba kunahana za kufelisa manyalo amina.

ZEMUKONA KUEZA: Mube ni balikani babanani tulemeno totunde kamba mikwa yeminde yemubata kulikanyisa. Ka mutala, muezange siango ni batu babanani maseme, babanani likute, babanani bufani, ni babalata kuamuhela baenyi.

LIKUKA ZEÑWI ZA MWA BIBELE

Mubuhe mavidio atomile fa litaba za mwa Bibele ili zekona kutusa batu babanyalani, banana babasa nonoboka, ni banana babanyinyani kuli baikole bupilo bwa mwa lubasi

MUAMBUKE LIPULELO ZEMASWE.

“Lipulelo zebulelwa ka kusanahanisisa liswana sina lilumo lelitaba.”—LIPROVERBIA 12:18.

MUBE NI BUFANI.

“Mutu yafana ukakondisa zahae.”—LIPROVERBIA 11:25.

MUPILISANE NI BABAÑWI MONE MUKABATELA KULI BAPILISANELE NI MINA.

“Lika kaufela zemubata kuli batu bamiezeze, mubaezeze zona ni mina.”—MATEU 7:12.