Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kuswalelana kukona kutahisa kozo mwa linyalo

KU BABANYALANI

4: Kuswalelana

4: Kuswalelana

ZEKUTALUSA KUSWALELANA

Kuswalela mutu kutalusa kusaisa pilu ku zamifoselize ni kusaba ni ndimbelela kabakala mafosisa ao. Fo hakutalusi kunyinyafaza mafosisa kamba kueza inge kuli mafosisa ao naasika ezahala.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Muzwelepili kutuhelelana ni kuswalelana ka pilu kaufela mutu ni kwanani libaka la kutongoka yomuñwi.”—Makolose 3:13.

“Hamulata mutu yomuñwi, hamuna kuisa hahulu pilu kwa kusapetahala kwahae, kono mukaitebuha lika zende zalika ka taata kueza.”—Bo Aaron.

LIBAKA HAMUTOKWA KUEZA CWALO

Kuba ni ndimbelela kukona kutahisa kuli musike mwaba ni buiketo bobunde bwa mwa mubili ni mwa munahano mi mane kukona kusinya linyalo lamina.

“Nako yeñwi bo muunaaka hane baezize nto yeñwi yeneniutwisize hahulu butuku kwa pilu, banikupa kuli nibaswalele. Nekunibezi taata kubaswalela. Hasamulaho nabaswalela, mi nainyaza kuli kambe nenisika liyeha kueza cwalo. Kusabaswalela kapili nekutahisize butata mwa linyalo laluna.”—Bo Julia.

ZEMUKONA KUEZA

MUNYAKISISE ZELATELELA

Nako yeñwi bakumina habakabulela kamba kueza nto yeñwi yekamiutwisa butuku kwa pilu, muipuze kuli:

  • ‘Kana nisitatalanga feela kapili?’

  • ‘Kana zebabulezi kamba zebaezize bakuluna ki zetuna hahulu kuli batokwa kukupa swalelo, kamba kana nitokwa feela kusaisa kwateñi pilu?’

MUAMBOLISANE NI BAKUMINA

  • Kuunganga nako yekuma kai kuli luswalelane?

  • Ki lika mañi zelukona kueza kuli luswalelanange kapili?

LIAKALEZO

  • Bakumina habamifoselize, musike mwanahana kuli banani milelo yemaswe.

  • Mulike kuutwisisa bakumina, inze muhupula kuli “kaufelaa luna lwasitatalanga.”—Jakobo 3:2.

“Kubunolo kuswalelana kaufelaa luna halufosize, kono kutaata hahulu kuswalela bakuluna haiba ki bona feela babafosize. Kuswalela yomuñwi kutokwa kuli lube ni buikokobezo.”—Bo Kimberly.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Utatulule litaba kapili.”—Mateu 5:25.

Kuba ni ndimbelela kukona kutahisa kuli musike mwaba ni buiketo bobunde bwa mwa mubili ni mwa munahano mi mane kukona kusinya linyalo lamina.