Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

LIKA ZETAHISA TABO

Lilato

Lilato

BATU BATOKWA LILATO. Lilato ki lona lelitusa kuli manyalo atiye, mabasi aswalisane, ni kutusa batu kuba ni silikani sesinde. Ka libaka leo, kwaswanela kubulela kuli lilato lakona kutusa mutu kuba ni buikangulo bobunde bwa mwa munahano mane ni kuba ni tabo. Kono “lilato” ki nto mañi?

Nihaike kuli lilato leli mwahalaa bo muuna ni musali ki la butokwa, haki lona lelitaluswa fa. Kono ki mufuta wa lilato leliipitezi lelisusueza mutu kuiyakatwa za babañwi, mane nihaiba kubeya za babañwi mwa sibaka sapili kufita zabata mutu. Ki lilato labonisa mutu ka kulatelela likuka za Mulimu mi hape ulibonisa ka kuba ni silikani ku babañwi ni kubaisa pilu.

Lilato litaluswa hande cwana: “Lilato linani pilu-telele ni sishemo. Lilato halina muna. Haliikankabeki, haliitundumuni, haliezi zeswabisa, halibati zalona feela, halifilikani. Halina ndimbelela. Halitabiswi ki kusaluka, kono litabiswa ki niti. Likwahela lika kaufela, . . . lisepa lika kaufela, liitiisa mwa lika kaufela. Lilato halipalelwi.”—1 Makorinte 13:4-8.

Lilato lelicwalo “halipalelwi” kakuli halina kufela ni kamuta. Mane likona kuzwelapili kutiya nako hainze iya. Mi bakeñisa kuli lilato linani pilu-telele ni sishemo, mi lilata kuswalela, “liswalisanisa batu ka kutala.” (Makolose 3:14) Kacwalo, lilato lelicwalo litiisanga silikani sa batu ni kubatahiseza tabo kusina taba kuli habasika petahala. Ka mutala, halunyakisiseñi silikani sa batu babanyalani.

‘KUSWALISANISA BATU KA KUTALA’

Jesu Kreste naalutile likuka za butokwa zebaswanela kulatelela baba mwa manyalo. Ka mutala naabulezi kuli: “‘Muuna ukasiya ndatahe ni mahe mi ukakumalela musalaa hae, mi bubeli bwabona bakaba nama iliñwi’ . . . Hakulicwalo, sakopanyize Mulimu, kusike kwaba ni mutu yasikauhanya.” (Mateu 19:5, 6) Mwa liñolo le, kunani likuka zepeli za butokwa.

“BUBELI BWABONA BAKABA NAMA ILIÑWI.” Linyalo ki swalisano yetuna yebakona kuba ni yona batu mi lilato litusa kuli kusike kwaba ni mutu mwahalaa bona yakapalelwa kusepahala ku yomuñwi kamba kuba “mubili ulimuñwi” ni mutu usili yasika nyalana ni yena. (1 Makorinte 6:16; Maheberu 13:4) Kusasepahala mwa linyalo kukona kutahisa kusasepana mi kukona kusinya linyalo. Mi haiba mwa lubasi lolucwalo kunani bana, butata bwakona kuba bobutuna, bana habana kuikutwa kuli balatiwa, basilelezwa, mi mane bakona kufilikana.

“SAKOPANYIZE MULIMU.” Linyalo hape ki nto ya butokwa hahulu. Batu babanyalani babaanga taba yeo kuba ya niti, baeza mobakonela kaufela kutiisa linyalo labona. Hakuba ni matata mwa linyalo labona, hababatangi linzila za kufelisa linyalo. Balatana hahulu mi baitiisa mwa miinelo yetaata. Lilato lelicwalo “likwahela lika kaufela,” ili kutusa batu babanyalani kuli batatulule matata abona ka mulelo wa kuli baswalisane ni kupilisana ka kozo.

Bashemi habalatana, bana babona bakatusiwa hahulu ki taba yeo. Kalibe yomuñwi wa libizo la Jessica ubulela kuli: “Bo ndate ni bo ma balatana luli mi bakutekana. Bo ma habakutekanga bo ndate, sihulu mwa litaba zeama luna bana, nto yeo itahisanga kuli nibalikanyise.”

Lilato ki kalemeno ka Mulimu kakatuna. Mane Bibele ibulela kuli: “Mulimu ki lilato.” (1 Joani 4:8) Kacwalo kwaswanela Jehova habizwa hape kuli ki “Mulimu yatabile.” (1 Timotea 1:11) Haiba ni luna luikataza kulikanyisa tulemeno twa Mubupi waluna, sihulu kalemeno ka lilato, lukaba ni tabo. Liñolo la Maefese 5:1, 2 libulela kuli: “Mulikanyise Mulimu, sina bana babalatwa, mi muzwelepili kuzamaya mwa lilato.”