Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 LIKA ZETAHISA TABO

Kukolwa ka Zelunani Zona ni Kufana

Kukolwa ka Zelunani Zona ni Kufana

KANA HAMUUTWANGI BATU BABABULELANGA KULI MUTU YAKONDISIZE MWA BUPILO ILI YANANI TABO KI MUTU YANANI MALUWO KAMBA SIFUMU? Mubonelo wo utahisize kuli batu babañata babeleke lihora zeñata kuli babe ni masheleñi amañata. Kono kana masheleñi ni maluwo zakona kutahisa tabo yeinelela? Bupaki bubonisañi?

Ka kuya ka patisiso yeneezizwe ki ba Journal of Happiness Studies, lwakona kuba ni tabo haiba lufumana feela zelutokwa, mi kufumana masheleñi amañwi amañata haki kona kokukona kulufa tabo mwa bupilo. Kuba ni masheleñi hakusika fosahala. Magazini ya Monitor on Psychology ibulela kuli “kubata hahulu masheleñi hakukoni kulutusa kuba ni tabo.” Manzwi ao aswana ni manzwi abulezwi mwa Bibele ili anaañozwi lilimo ze 2,000 kwamulaho koo, ali: “Lilato la masheleñi ki mubisi wa zemaswe za mufuta kaufela, mi ka kundongwama lilato leo babañwi . . . baitabakile ka lika zeñata zeutwisa butuku.” (1 Timotea 6:9, 10) Lika zeutwisa butuku zeo likona kuba lifi?

KUBILAELA NI KUTOKWA BULOKO KABAKALA SIFUMU SESITOKWA KUSILELEZWA. “Buloko bwa yasebeleza babañwi bumunati, ibe kuli zaca ki zenyinyani kamba ki zeñata, kono maluwo amañata a mufumi amutokwisa buloko.”—Muekelesia 5:12.

KUIKUTWA KUSWABA KABAKALA KULI ZANAALIBELELA MUTU HALISIKA EZAHALA. Kuswaba ko, fokuñwi kutahiswangwa ki taba ya kuli takazo ya kuba ni masheleñi haifeli. “Yalata silivera haana kukuliswa ki silivera, mi yalata bufumu haana kukuliswa ki safumana.” (Muekelesia 5:10) Kuzwa fo, kubata hahulu sifumu kukona kutahisa kuli mutu atuhele kueza lika za butokwa zekona kumutahiseza tabo, inge cwalo kutanda nako ni lubasi lwahae ni balikani kamba kutiisa silikani sahae ni Mulimu.

KUIKUTWA BUTUKU KWA PILU NI KUZWAFA SIFUMU SA NAHA HASITOTOBELA KAMBA PISINISI YAEZA MUTU HAIWA. “Usike waikataza kubata bufumu. Kutumana mi ubonise kutwisiso. Hauka butalima ka meeto ahao, habusana kubateñi, kakuli bukamela mafufa sina mbande ni kufufela mwa mbyumbyulu.”—Liproverbia 23:4, 5.

 TULEMENO TOTUKONA KULUTUSA KUBA NI TABO

KUKOLWA KA ZELUNANI ZONA. “Kakuli hakuna selutisize mwa lifasi, mi halukoni kulwala sesiñwi kuzwa ku lona. Hakulicwalo, halunani lico ni liapalo, lukakolwa ka lika zeo.” (1 Timotea 6:7, 8) Batu babakolwa ka zebanani zona habana mukwa wa kubilaelanga mi kueza cwalo kubatusa kuli basike balakaza lika za babañwi. Mi bakeñisa kuli habalakazi kuba ni lika zebasakoni kuleka, habana hahulu lipilaelo.

KUFANA. “Kunani tabo yetuna mwa kufana yefita ye mwa kufiwa.” (Likezo 20:35) Batu babanani bufani banani tabo kakuli baikolanga kutusa babañwi kuli babe ni tabo, nihaikaba kuli nako yebatanda kwa kutusa babañwi ki yenyinyani. Bafumananga lika zeñata zaasakoni kuleka masheleñi, zecwale ka kulatiwa ki babañwi, kukutekiwa, kuba ni balikani babande, ili bababafanga lika zeñwi!—Luka 6:38.

KUUNGA BATU KUBA BA BUTOKWA KUFITA LIKA. “Ki hande kuca muloho inze kunani lilato kufita kuca nama ya poho yenunisizwe inze kunani sitoyo.” (Liproverbia 15:17) Luitutañi kwa timana ye? Kuba ni silikani sesinde ni babañwi ki kwa butokwa hahulu kufita sifumu. Mi sina molukabonela, kuba ni lilato kwakona kulutusa kuba ni tabo.

Bo Sabina, ili basali ba kwa South America, nebalemuhile kuli kulatelela likuka za mwa Bibele ki kwa butokwa. Bakeñisa kuli nebasiilwe ki bo muunaa bona, bo Sabina nebanyandile kuikataza mwakuipiliseza ni bana babona bababeli. Nebabeleka misebezi yemibeli mi zazi ni zazi nebazuhanga ka 4 kiloko ya kakusasana. Kusina taba ni kupateha hahulu kwabona, bo Sabina nebakalile kuituta Bibele. Ki lika mañi zene zwile mwateñi?

Nebasika ekelezwa kwa masheleñi ene baholanga. Kono mubonelo wabona ka za bupilo neucincize hahulu! Ka mutala, nebafumani tabo yefumanwa ki batu babalemuha kuli batokwa za Mulimu. (Mateu 5:3) Nebafumani balikani babande ili babalapela Mulimu. Mi nebabile ni tabo ka kubulelela babañwi zebaitutile.

Bibele ibulela kuli “Butali bupakwa kuli ki bwa niti ka miselo yabona.” (Mateu 11:19; litaluso ze kwatasi) Kulikana ni taba yeo, kukolwa ka zelunani zona, kuba ni bufani, ni kuunga batu kuba ba butokwa kufita lika, kwatusa luli kuli lube ni tabo mwa bupilo!