MUZUHE! No. 6 2016 | Mwakuisileleleza Kwa Matuku

Matuku amanca ayambukela ni matuku amañwi akalisa kubateñi ili anaabanga teñi kale akona kumikulisa. Ki linzila mañi zende zemukona kuisileleza ka zona?

TOHO YA TABA

Mwakuisileleleza Kwa Matuku

Zazi ni zazi mubili wamina ulwanisanga lila zesabonahali, ili lila zekona kutahisa lifu.

TOHO YA TABA

Muisileleze Kwa Matuku

Munyakisise likalulo zeketalizoho zekona kumitahiseza matuku ni momukona kuisileleleza hande kwa matuku.

PUPO YEMAKAZA

Tunaka Twa Liñongolo za Mwa Mawate

Liñongolo za mwa mawate likumalelanga kwa lika zeñwi ka kuitusisa tunaka tolinani tona. Kuutwisisa motusebeleza tunaka to kwakona kutusa batu kufumana linzila zenca zende za mwakungungahanyeza lisebeliso zeñwi kwa miyaho, kamba kuswalanisa misifa ni masapo.

LITABA ZETUSA MABASI

Mwakuboniseza Likute

Kubonisa likute mwa linyalo haki nto yemutokwa kubonisanga feela ka linako zeñwi—ki nto yetokwahala luli. Mukona kubonisa cwañi kuli mwakuteka bakumina?

PORTRAITS FROM THE PAST

Desiderius Erasmus

Erasmus saabizizwe kuli ki “mutu yanaatumile hahulu sina batu babatumile mwa linaha zeñata kacenu.” Ki sika mañi sene sitahisize kuli abe yatumile cwalo?

Tapi Yemakaza Yebizwa Clown Fish

Tapi ye, yenyinyani hahulu, inani mibala-bala yetabisa mi iswalisana ni simela sesibizwa anemone ka nzila yekomokisa. Ki sika mañi sesitahisa swalisano yekomokisa yeo, mi swalisano yeo iezahala cwañi?

KA KUYA KA BIBELE

Kubuluka Nako

Kubuluka nako—kamba kusabuluka nako—kwakona kuama libubo lamina. Bibele ibulelañi ka za mukwa wa butokwa hahulu wo? Mi mukona kuituta cwañi kubuluka nako?

Mukoloko wa Litaba ze Mwa Limagazini za Mu Zuhe! za 2016

Mukoloko wa litaba ze mwa limagazini zehatisizwe mwa 2016.