Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kubata Kuziba Niti

Kubata Kuziba Niti

Kuziba niti kwakona kulutusa kuzwelapili kupila. Ka mutala, munyakisise molutuselizwe mwa bupilo ka kuziba kalabo kwa puzo yelatelela: Matuku ayambukelanga cwañi?

Ka lilimo zeñata, hakuna yanaaziba kalabo kwa puzo yeo. Nihakulicwalo, matuku ayambukela naabulaile batu babañata-ñata. Hamulaho wa nako, basayansi nebazibile mwayambukelanga matuku. Nebafumani kuli hañata, sesitahisanga matuku ki maikolokuwawa, ili tukokwani totutahisanga matuku. Kuziba niti ka za mwayambukelanga matuku kutusize batu kusakula matuku ao ni kuziba mwa kuaalafela, ili nto yetahisize kuli batu babañata-ñata bapile nako yetelele inze banani mibili yeikanguzi hande.

Kucwañi ka za lipuzo zeñwi za butokwa? Mukona kutusiwa cwañi ka kuziba niti ka za lipuzo zelatelela?

 • Mulimu ki mañi?

 • Jesu Kreste ki mañi?

 • Mubuso wa Mulimu ki nto mañi?

 • Ki lika mañi zekaezahala kwapili?

Batu babañata-ñata bafumani likalabo kwa lipuzo zeo mi taba yeo ibatusize kupila bupilo bobunde. Ni mina mwakona kutusiwa haiba mufumana likalabo za lipuzo zeo.

 KANA MWAKONA KUFUMANA NITI?

Mwendi mukana mwaipuza kuli, ‘Kana kufumana niti ka za nto ifi kamba ifi kwakonahala?’ Kufumana niti ka za lika zeñata kuzwelapili kuba taata. Libaka?

Batu babañata habasepi kuli babusi babona, batu ba lipisinisi, kamba ba mitai ya makande bakona kubataluseza niti. Batu ba, bafumana taata kuziba haiba litaba zebabulelelwa ki za niti kamba ki za buhata. Bakeñisa kuli batu habasepani mi litaba zeñata ki za buhata, batu habalumelelani ka za kuli niti luli ki ifi ni mobakona kutusezwa ki niti yeo.

Kusina taba ni miinelo yecwalo, mwakona kufumana likalabo za niti kwa lipuzo za butokwa hahulu mwa bupilo. Mwakona kufumana likalabo zeo haiba mueza lika zemuezanga hamubata likalabo kwa lipuzo zeñwi zesi za butokwa hahulu.

KUBATA KUZIBA NITI

Niti ki kuli, mubatisisanga niti zazi ni zazi. Munyakisise muinelo wa bo Jessica. Bo Jessica babulela kuli: “Mwanaka halumelelani ni ndongo kuli mane nihaiba kuca feela kalulonyana yayona, kwakona kumubulaya.” Bo Jessica babonanga teñi kuli lico zebalekelanga mwanaa bona halina kumutahiseza butata. Bali: “Nto yapili yeniezanga ki kubala zeñozwi fahalimwaa sico sesilekiswa kuli nizibe zeitusisizwe kwa kusipanga. Kuzwa fo, niezanga lipatisiso zeñwi mi mane fokuñwi nalizezanga babasipangile kuli nizibe haiba kuli ka mafosisa nebabeile mwateñi ni haiba feela kalulonyana ya ndongo. Hape nabatisisanga kwa libaka zeñwi kuli nizibe haiba kampani yenileka kuyona sico seo izibahala ka libizo lelinde.”

Mwendi momubatisisezanga niti hakuswani ni mobabatisisezanga bo Jessica, kono ka kuswana ni bo Jessica mwakona kuitusisa linzila zelatelela kuli mufumane likalabo kwa lipuzo zamina:

 • Mubatisise niti.

 • Mueze lipatisiso zeñwi hape.

 • Mubatisise kwa batu kamba kwa libaka zesepeha.

Kuitusisa linzila zeo kwakona kumitusa kufumana likalabo kwa lipuzo zebabuzanga batu babañata. Mukona kueza cwañi cwalo?

 BUKA YEIPITEZI YA LITABA ZA NITI

Bo Jessica hane babata kuziba niti ya mwa Bibele, neibatusisize muezezo obaitusisanga habalekela mwanaa bona sico. Bo Jessica babulela kuli: “Kubala Bibele ka tokomelo ni kueza lipatisiso kunitusize kufumana niti ya mwa Bibele.” Ka kuswana ni bo Jessica, batu babañata-ñata baitutile zeiluta Bibele ka za lipuzo zelatelela:

 • Lupilelañi?

 • Ki sika mañi sesiezahalanga ku mutu hashwa?

 • Ki kabakalañi batu habanyanda?

 • Ki lika mañi zasweli kueza Mulimu kuli afelise manyando kaufela?

 • Ki lika mañi zekona kulutusa kuba ni tabo mwa lubasi?

Mwakona kufumana likalabo za niti za lipuzo zeo ni zeñwi haiba mubala Bibele ni kueza lipatisiso fa webusaiti ya www. jw.org/loz.