Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TOHO YA TABA | KUBA NI KOZO MWA LUBASI

Mwakutahiseza Kozo Mwa Lubasi

Mwakutahiseza Kozo Mwa Lubasi

KANA munahana kuli Bibele yakona kumitusa kuba ni kozo mwa lubasi? Hamunyakisise zeibulela Bibele ni zenetusize batu babañwi bane babuhisani ni ba magazini ya Mu Zuhe! Kwa lisupo zelatelela, munyakisise kuli ki lisupo lifi zekamitusa kuambuka mifilifili, kuba ni kozo, ni kutiisa swalisano yamina mwa lubasi.

LIKUKA ZA MWA BIBELE ZETUSA BATU KUBA NI KOZO

MUBE NI MUBONELO OMUNDE KWA BATU BABAÑWI.

“Mu si ke mwa eza se siñwi ka likañi kamba ka buinuneki, kono ka buikokobezo mu nge ba bañwi kuli ba mi fita. Mu si ke mwa isa pilu ku za mina feela, kono mu ise pilu ni ku za ba bañwi.”Mafilipi 2:3, 4.

Bo C. P., base babile mwa linyalo ka lilimo ze 19, babulela kuli: “Na ni bakuluna lulemuhile kuli ki kwa butokwa hahulu kuunga mutu yemunyalani ni yena ni batu babañwi kuli ba mifita.”

MUTEELEZANGE KA TOKOMELO.

“U zwelepili ku ba hupulisa kuli . . . ba tokwe likomano, ba si ke ba ñañelela mihupulo ya bona, ba bonise bunolo kwa batu kaufela.”Tite 3:1, 2.

Bo P. P., base babile mwa linyalo ka lilimo ze 20, babulela kuli: “Mwakona kuambuka kuomanisananga ni bakumina haiba mubaalaba ka mukwa omunde. Ki kwa butokwa kuteelezanga ka likute ni kusaatula kapili bakumina nihamusa lumelelani ni zebabulela.”

MUBONISE PILUTELELE NI BUNOLO.

“Mulena u koliswa ki wa situndameni, kamba yanani pilutelele, mi lilimi le li bulela ka musa li ka loba masapo.”Liproverbia 25:15.

Bo G. A., base babile mwa linyalo ka lilimo ze 27, babulela kuli: “Kusa utwana kwakona kubateñi mwa linyalo, kono moya omubonisa ki ona oka mitusa kufelisa butata bo. Lutokwa hahulu kuba ni pilutelele. Kuba ni pilutelele kwakona kulutusa kutatulula butata.”

MUSIKE MWAITUSISANGA LIPULELO ZEMASWE KAMBA KULWANA.

“Mu lukela ku tuhela lika zeo kaufela, ili mabifi, buhali, bumaswe, lipulelo ze maswe, ni manzwi a swabisa mwa mulomo wa mina.”Makolose 3:8..

Bo B. D., base babile mwa linyalo ka lilimo ze 20, babulela kuli: “Nitabela hahulu moya wa pilutelele obabonisanga bo muunaa ka. Habani hanyaukelangi kamba kunilwahaka, ki batu babakuzize.”

MUIKATULELE KUSWALELA NI KUFELISA LIFAPAHANO KAPILI-PILI.

“Mu zwelepili ku tuhelelana ni ku swalelana ka pilu kaufela mutu ni kwa na ni libaka la ku tongoka yo muñwi.”Makolose 3:13.

Bo A. B base babile mwa linyalo ka lilimo ze 34, babulela kuli: “Hañata haki ko kubunolo kukuza hamufilikani, mi mwakona kumatukela kubulela kamba kueza nto ifi kamba ifi yeutwisa yomuñwi butuku kwa pilu. Ka nako ye cwalo, neikaba hande kuswalela babañwi. Hamukoni kuba ni linyalo lelinde haiba musa swalelangi bakumina.”

MUBE NI MUKWA WA BUFANI NI WA KUIKABELA ZEMUNANI ZONA NI BABAÑWI.

“Mu no fana, mi batu ni bona ba ka mi fa. . . . Kakuli ni mina mu ka likanyezwa ka tikanyo ye mu likanyeza ba bañwi.”Luka 6:38.

Bo H. K., base banyalani ka lilimo ze 44, babulela kuli: “ Bo muunaaka baziba zenitabela mi hañata banifanga lika zenisika libelela. Nto yeo itahisanga kuli ni na ‘ninahane zenikona kueza kuli nibatabise?’ Ka libaka leo, lunani tabo.”

MUSIKE MWA TUHELA KUEZA LIKA ZETAHISA KOZO MWA LUBASI

Batu ba mwa mabasi anaabuisani ni ba magazini ya Mu Zuhe! ili bababulezwi mwa taba ye, ki babañwi feela ba batu babatusizwe ki Bibele kuba ni mikwa yetahisa hahulu kozo mwa lubasi. * Batu bao balemuhile kuli, nihaike kuli batu babañwi mwa mabasi a bona hababonisangi moya wa swalisano, ki kwa butokwa hahulu kueza buikatazo bwa kutahisa kozo, bakeñisa kuli Bibele ibulela kuli: “Ba ba eleza za kozo ba na ni tabo.”—Liproverbia 12:20.

^ par. 24 Kuli mubale litaba zeñata, zebonisa mo mukona kubela ni tabo mwa lubasi, mubone kauhanyo 14 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova, ili yefumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org. Hape mubone mwa sikuwa mwatasaa BIBLE TEACHINGS > HELP FOR THE FAMILY.