Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

LITABA ZETUSA MABASI | LINYALO

Mwakukupela Swalelo

Mwakukupela Swalelo

BUTATA BOBUKONA KUBATEÑI

Mina ni bakumina ki hona musazo kananisana. Muipulelisa mwa pilu kuli: ‘Hanitokwi kukupa swalelo. Hakina yafosize!’

Mulika kuambuka kukupa swalelo kono muzwelapili kunahana ka zateñi. Muhupula za kukupa swalelo hape, kono muikutwa kuli hamukoni kubulela manzwi abunolo akuli, “Muniswalele.”

LIBAKA HAKUBANGA CWALO

Kuba ni buikuhumuso. Muuna yanyezi, yabizwa Charles, ubulela kuli: “Fokuñwi kunibelanga taata kubulela kuli ‘muniswalele’ bakeñisa kuikutwa kuli hanina kukutekeha.” * Kuba ni buikuhumuso kwakona kutahisa kuli muutwe maswabi akuitumelela kuli mufosize.

Kuba ni mubonelo ofosahezi. Mukana mwaikutwa kuli mukona feela kukupa swalelo haiba kuli ki mina babafosize. Musali yanyezwi yabizwa Jill ubulela kuli: “Haiba naziba kuli ki na luli yafosize, kuni belanga bunolo kubulela kuli ‘muniswalele.’ Kono kunibelanga taata kukupa swalelo haiba kuli bubeli bwaluna nelubulezi lika zesa swaneli. Niipuzanga kuli, nika kupelañi swalelo hailifo kaufela luna lufosize?”

Mukana mwaikutwa kuli hamuswaneli kukupa swalelo haiba mubona kuli bakumina ki bona babafosize. Muuna yanyezi yabizwa Joseph, ubulela kuli: “Hamuikutwa kuli hakuna zemufosize, mukana mwapalelwa kukupa swalelo ilikuli mubonise kuli hamusika fosa.”

Mo muhuliselizwe. Mwendi muhuliselizwe mwa lubasi mo batu nebasa kupangi swalelo kamita. Haiba ki cwalo, mwendi nemusika ituta kuitumelelanga mafosisa amina. Bakeñisa kuli nemusa kupangi swalelo hane musali banana, kuka mibela taata kukupa swalelo hase muhulile.

ZEMUKONA KUEZA

Kukupa swalelo kwakona kufelisa mifilifili yemukona kuba ni yona

Muise pilu kubakumina. Mulike kunahana mone muikutwezi hande mutu yomuñwi hanaakupile swalelo kumina. Kacwalo, bakumina ni bona baka ikutwa hande haiba mubakupa swalelo. Nihamuikutwa kuli haki mina babafosize, mwakona kukupa swalelo bakeñisa kuutwisa bakumina bumaswe kamba bakeñisa lika zene muezize ka kusa lela. Manzwi a cwalo akona kutahisa kuli bakumina baikutwe hande.—Sikuka sa mwa Bibele: Luka 6:31.

Muise pilu kwa linyalo lamina. Muikutwe kuli kukupa swalelo ki nto yekona kumitusa kukondisa mwa linyalo lamina isiñi yemishwaulisa. Mane liñolo la Liproverbia 18:19 libonisa kuli mutu yasa kuyuki kapili, “pilu ya hae i taata ku fita munzi o tiile.” Kutaata kutisa kozo mwa muinelo ocwalo. Kono hamukupa swalelo, mukatahisa kuli butata bwakusa swalelana busike bwahula. Hamuka eza cwalo, muka bonisa kuli muisa pilu kwa linyalo lamina.—Sikuka sa mwa Bibele: Mafilipi 2:3.

Muakufange kukupa swalelo. Ki niti kuli kukupa swalelo kwakona kuba taata haiba muikutwa kuli hamusika fosa. Kono bufosi bwa bakumina habuswaneli kutahisa kuli mube ni mikwa yemaswe. Kacwalo, musike mwazina-zina kukupa swalelo ka kunahana kuli taba yeo ikafela hamulaho wa nako. Hamuka kupanga swalelo, muka tahisa kuli bakumina ni bona bafumane bunolo kukupanga swalelo. Mi kuka mibela bunolo kukupanga swalelo haiba muitwaeza kuezanga cwalo.—Sikuka sa mwa Bibele: Mateu 5:25.

Mubonise kuli mukupa swalelo kuzwelela kwatasaa pilu. Kufa mabaka akuikemela hakuna kubonisa kuli mukupa swalelo kuzwelela kwatasaa pilu. Mi mwendi kubulela ka bunyemi kuli, “muniswalele, nenisa zibi kuli taba ye neika kona kuminyemisa” hakuna kubonisa kuli mwakupa swalelo ni hanyinyani! Muitumelele kuli likezo zamina litahisize kuli bakumina baikutwe bumaswe ibe kuli mwalumela kuli baswanela kuikutwa cwalo luli kamba kutokwa.

Muitumelele kuli mwakona kueza mafosisa. Ka buikokobezo, muitumelele kuli mwakona kueza mafosisa. Kakuli kaufelaa luna lwafosanga! Nihaiba hamuikutwa kuli hakuna zemufosize, mulemuhe kuli kunani zemuezize zetisize kuli kube ni kusa utwana. Bibele ibulela kuli: “Ya bulela pili ha ku zekwa, litaba za hae inge li lukile, kanti wahabo ha taha wa mu kutulula” kamba ku mu buza lipuzo. (Liproverbia 18:17) Hamuna kupalelwanga kukupa swalelo haiba mulemuha kuli mwakona kueza mafosisa mi munani mifokolo.

^ par. 7 Mabizo a mañwi a mwa taba ye a cincizwe.