Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

KAKUYA KA BIBELE

Bubuki

Bubuki

Kusina taba ni kuli batu babañata babulela kuli busepahali mwa linyalo ki bwa butokwa hahulu, bubuki buzwelapili kutahisa matata mwa mabasi amañata.

Bubuki ki nto mañi?

ZEBABULELA BATU

Mwa lizo zeñwi batu habaikutwi kuli kufosahalile mutu ya mwa linyalo kuba ni nyazi, sihulu muuna. Mi babañwi habangi linyalo kuli ki nto yeinelela.

ZEIBULELA BIBELE

Mwa Bibele, bubuki buama mutu ya mwa linyalo haitatela kulobala ni mutu yasika nyalana ni yena. (Jobo 24:15; Liproverbia 30:20) Mulimu unga bubuki kuba nto yemaswe hahulu. Mwa Isilaele wa kwaikale mutu ya naafumanenga ni mulatu wa bubuki naabulaiwanga. (Livitike 18:20, 22, 29) Jesu naabulelezi balateleli bahae kuli baambuke bubuki.—Mateu 5:27, 28; Luka 18:18-20.

KI KABAKALAÑI TABA YE HAILI YABUTOKWA

Bubuki bufelisanga buitamo bone baezize batu babanyalani ka nako ya sinawenga sabona. Hape ki ‘kufoseza Mulimu.’ (Genese 39:7-9) Bubuki bukona kutahisa nto yesituhu yakukauhanya bana kwa bashemi babona. Kutuha fo, Bibele ilemusa kuli: “Mulimu u ka atula . . . babuki.”—Maheberu 13:4.

Linyalo li kutekiwe kwa batu kaufela, mi bulobalo bwa mwa linyalo bu tokwe masila.”Maheberu 13:4.

Kana bubuki bwakona kufelisa linyalo?

ZEIBULELA BIBELE

Bibele yalumeleza mutu ya mwa linyalo kufelisa linyalo lahae haiba mutu yanyalani ni yena uezize bubuki. (Mateu 19:9) Fo kutalusa kuli haiba mutu yomuñwi ya mwa linyalo uezize bubuki, mutu yanyalani ni mutu yo, ulukuluhile kuiketela kuzwelapili mwa linyalo leo kamba kulifelisa. Yeo ki keto ya ka butu.—Magalata 6:5.

Kono mwa meeto a Mulimu, linyalo ki nto yekenile mi batu babanyalani baswanela kupila hamoho kamita. (1 Makorinte 7:39) Mulimu hatabelangi kubona mutu ya mwa linyalo inze abata kukauhana ni mutu yanyalani ni yena ka mabaka asautwahali, acwale ka kusa tabiswa ki mutu yanyalani ni yena. Kacwalo, kueza katulo ya telekano hakuswaneli kungiwa kuba nto yenyinyani.—Malaki 2:16; Mateu 19:3-6.

Na mi bulelela ni li mutu kaufela ya leleka musalaa hae isi ka libaka la buhule u mu beya mwa muliko wa bubuki.”Mateu 5:32.

Kana bubuki ki sibi sesisa konwi kuswalelwa?

ZEIBULELA BIBELE

Batili. Bibele ibulela kuli Mulimu ubonisanga sishemo batu bababaka ni kutuhela kueza libi, ili kukopanyelaza cwalo ni sibi sa bubuki. (Likezo 3:19; Magalata 5:19-21) Mane Bibele ibulela ka za baana ni basali bane batuhezi bubuki kuli hamulaho nebabile balikani ba Mulimu.—1 Makorinte 6:9-11.

Mulimu naabonisize sishemo ku Mulena Davida wa mwa Isilaele wa kwaikale. Davida naaezize bubuki ni musalaa muuna yanali musole mwa mpi yahae. (2 Samuele 11:2-4) Bibele ibonisa hande kuli zanaa ‘ezize Davida, neli zemaswe mwa meeto a Mulimu.’ (2 Samuele 11:27) Hamulaho wakueleziwa, Davida naabakile mi Mulimu naamuswalezi. Nihakulicwalo, Davida naanani kutalimana ni lika zemaswe zenetahisizwe ki likezo zahae. (2 Samuele 12:13, 14) Mulena Yabutali Salumoni hasamulaho naabulezi kuli: “Ya fosa ni musalaa mutu u felezwi ki ngana.”—Liproverbia 6:32.

ZEMUKONA KUEZA

Haiba muezize bubuki, muswanela kukupa swalelo ku Mulimu ni bakumina. (Samu 51:1-5) Muitute kutoya bubuki sina mwa butoyezi Mulimu. (Samu 97:10) Muikatulele kuambuka kubuha maswaniso a mapunu, kunahananga ka za somano, linyawe, kamba nto ifi kamba ifi yekona kumitahiseza kulakaza kulobala ni mutu yemusika nyalana ni yena.—Mateu 5:27, 28; Jakobo 1:14, 15.

Haiba bakumina nebaezize bubuki, mukolwe kuli Mulimu wautwisisa maikuto amina. (Malaki 2:13, 14) Mumukupe kuli amiomba-ombe ni kumietelela, mi ‘uka mitiisa.’ (Samu 55:22) Haiba muketa kuswalela bakumina babaezize bubuki, sibeli samina mukatokwa kubeleka ka taata kuli mutiise linyalo lamina hape.—Maefese 4:32.

Mupolofita Natani naabulelezi Davida hamulaho wakubakela sibi sahae sa bubuki, kuli: “Ni Yena Muñaa Bupilo sa felisize sibi sa hao.”2 Samuele 12:13.