Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TABA YAFA LIKEPE LA FAHALIMU

Sepo Kubabasina Maino ni Babotana

Sepo Kubabasina Maino ni Babotana

Bo Joe nebabanga masole mwa United States. Miinelo yemaswe yaka butu ni yamwa lubasi neibatahiselize kutokwa maino ka lilimo zebato ba 18. Silimo sesiñwi bakalisa kupotelanga sifalana sa libuka za nyangela samwa silalanda sabona, iliko ka linako zeñwi nebayo ikambotanga ni mubeleki wa mwateñi. Lipuisano zene babanga ni zona zeo, neli cincize bupilo bwabona.

Bo Martín, ba kwa Argentina, nebasina silikani ni Mulimu. Bupilo nebusina mulelo kubona. Mwa kubata mulelo wa bupilo, batuta fandu ni kuyo pila kwa likamba la liwate. Kono mwa sibaka sakufumana likalabo zenebatokwa, balembwala hahulu. Bakupa Mulimu inze balila, bali: “Haiba uteñi, shangwe unituse kukufumana.” Ki lifi zenezwile mwateñi? Luka libona.

BATU balatehelwanga ki maino ka mabaka amañata. Babañwi, ka kuswana ni bo Joe, batalimananga ni mataata aka butu. Babañwi, ka kuswana ni bo Martín, baiketelanga kusiya “mupilelo wabona,” bakeñisa kunga kuli ki mukwa feela osina taluso. Niteñi babañwi balatehelwanga ki maino abona bakeñisa bubotana, likozi zaka taho, mifilifili, kuitusisa maswe milyani yekola kamba lino zekola, kukula mwa booko, kutokwa masheleñi akulifela mandu, kamba bakeñisa kufela kwa musebezi.

Caziba wa tuto yamunahanelo wa batu wa libizo la Paul Toro ubulela kuli, kutokwa maino nekungiwa kuli ki butaata feela bobukataza batu bamwa linaha zeshebile ni mwa linaha mokunani lindwa, kono cwale “ki kale buba butaata bobutuna ni mwa linaha ze fumile.” * Zetahisa butaata bo, likana zakopanyeleza milao yaba muuso yeama kutusa mabasi ashebile ni kusa likanelela kwa lituwelo kokuzwelapili kuhula.

Batu babañata babilaezwa ki zekaezahala kwapili. Nihakulicwalo, babañwi bafukulize kwa lipilaelo zabona ka kunyakisisa zeibulela Bibele ka za lika zekaezahala kwapili—ili taba yelutuha lunyakisisa. Bibele hape yakona kulutusa cwale, ka kulufa likuka zende za mwakupilela—ili likuka zekalutusa kuba ni masheleñi ni kuba ni buiketo bwa mwa maikuto sina monekubezi ku bo Joe ni bo Martín.

BIBELE NEICINCIZE BUPILO BWABONA

Bo Cindi bane babelekela kwa sifalana sa libuka kone bato balelanga libuka bo Joe, babulela kuli: “Bo Joe nebabonahala kuli bana ni zibo, mikwa ye minde, ni buikokobezo.” Kakuba Paki ya Jehova, bo Cindi nebafile bo Joe limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe!. Hape babamema kuyo fumaneha kwa mukopano omuñwi wa Sikreste. Teñi ko, neba zoeziwa ka sishemo ni ka likute, kabakaleo bakalisa kufumaneha kwa mikopano kamita. Hape nebalumezi kukalisa kuituta Bibele ni muuna yomuñwi wa mwa puteho.

Kuituta Bibele nekutusize bo Joe kuba ni buikolwiso

Bo Joe nebaomba-ombilwe hahulu ki zenebaituta, mi bakalisa kusebelisa zeiluta Bibele, nihaike kuli kuezacwalo nekutokwa kuli baeze licinceho zetuna mwa bupilo bwabona. Ka mutala, nebaitutile kuli bupilo ki mpo yezwa ku Mulimu, yetokwa kungiwa ka likute, ni kuli kuzuba kwai kusilafaza mubili. (Samu 36:9) Kacwalo, batuhela kuzuba, ili kulumelelana ni sikuka sesi kwa liñolo la 2 Makorinte 7:1 sesibulela kuli: “Lu ikeniseñi kwa lika kaufela ze silafaza nama.” Kaniti, katulo yene baezize bo Joe neiba tusize kuba ni buiketo bwa mubili bobunde ni kubuluka masheleñi.

Hamulaho waku utwisisa kelezo ya Bibele yakuli luswanela ku ipatela zelutokwa zakwa mubili, bo Joe bakalisa kubata musebezi. * (1 Matesalonika 4:11, 12) Muekelesia 2:24, ibulela kuli: “Ku mutu, se sinde ki ku ca, ni ku nwa, ni ku tabisa pilu ya hae ka bunde bwa misebezi ya hae.” Tabo yeo itahiswanga ki kuikutwa kuli mutu ki wa butokwa, mi niti kikuli musebezi walu kutekehisa. Mi ulukonisa kutusa babatokwile.—Maefese 4:28.

Bo Cindi babulela kuli ka kulemuha pilu yende ya bo Joe, “puteho yabaamuhela mi babañwi babatusa kufumana ndu yeswanela ni lika zeñwi zene bakona kufumana.” Bo Joe bazwelapili kueza zwelopili mi hamulaho wa nako bakolobezwa sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Cwale sebakona kutalusa lika zebaiponezi bona kasibili habasusueza babañwi kuipumanela butali bobuzwa ku Mulimu, ili bobufumaneha mwa Bibele.—Liproverbia 3:13, 14.

NEBAFUMANI MULELO WA BUPILO

Bo Martín nebakalile kubata kuziba mulelo wa bupilo inze bana ni lilimo ze 20. Babulela kuli: “Neniezize lipatisiso kuba bulapeli ni licaziba batuto yabutali bwa batu ka mulelo wakuli nikone kufumana likalabo kwa lipuzo zaka, kono neni sika kolwiswa.” Baina nakonyana mwa tolopo ya California, mwa U.S.A., mi hasamulaho batutela kwa Hawaii. Habahupula bali: “Neniikutwile kuli nifumani paradaisi.” Kono sibaka sesibuheha seo nesisika cinca maikuto abona akuzwafa. Babulela kuli: “Nalembwala hahulu kuli mane nanahana zakuipulaya.” Neli kayona nako yeo hane balilile hahulu ni kukupa Mulimu kuli: “Haiba uteñi, shangwe unituse kukufumana.”

Bo Martín cwale sebana ni mubonelo omunde ka za bupilo

Bo Martín bahupula kuli nebakile babona sisupo sesiñozwi kuli: “Ndu ya Mubuso ya Lipaki za Jehova.” Baikatulela kuyo fumaneha kwa mukopano omuñwi wa Sikreste. Babulela kuli: “Nenina ni milili yemitelele ni milelu yemitelele, mi nenitinile liapalo zene seniitusisize ka likweli zeñata. Nihakulicwalo neniamuhezwi ka lilato luli.” Bo Martín baamuhela tuto ya Bibele mi kamita nebazamayanga kuzwa koneba pila ili kwa likamba la liwate kuya kwa tolopo ilikuli bayo ituta Bibele kwateñi.

Kwa mafelelezo, bo Martín bakala kufumana likalabo zekolwisa kwa lipuzo zabona. Kacwalo, kulembwala kwabona kwafela mi babani tabo yeo Jesu naatalusa hanaa bulezi kuli: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli batokwa za Mulimu.”—Mateu 5:3.

“Batu nebakomokisizwe ki licinceho zene nisweli kueza”

Mubonelo wa bo Martín ka za bupilo wakala kucinca hane banze bazwelapili kusebelisa likuka za Bibele zenetusize bo Joe, belutalusize zabona kwamakalelo, mi bakalisa kuitusisa hande bupilo bwabona. Bo Martín bakalisa kuisa hahulu pilu kwa ponahalo yabona, mi katuso ya Lipaki bafumana musebezi ni sibaka saku pilateñi. Babulela kuli: “Kwamulaho, nenizibahala sina mutu yasina maino, kono cwale batu nebakomokisizwe ki licinceho zene nisweli kueza.”

Hamulaho, bo Martín bakutela kwa Argentina, iliko nebaizo kolobezwa sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Cwale baitebuha tohonolo yakutusa babalapile kwa moya ilikuli bafumane likalabo kwa lipuzo zabutokwa mwa bupilo.

MUTA KUTOKWA MAINO NI BUBOTANA KUKAFELA

Jeremia, mutangaa Mulimu wa kwaikale, naapilile ka nako yetaata. Sila sesisituhu sahapa naha yahaboyena ni kuisa batu babañata mwa buhapiwa ni mwa butanga. (Malilo 1:3) Nihaike kuli naasika hapiwa, Jeremia naalatehezwi ki lika kaufela zanaanani zona. Ka matomola pilu alapela ali: “Hupula mo ni utwezi butuku ni mo ni nyandezi.”—Malilo 3:19.

Kusina taba ni manyando ahae, Jeremia naasika zwafa. Ki kabakalañi? Libaka lapili, kikuli naaziba kuli Jehova naasike amuyubeka. (Jeremia 1:8) Libaka labubeli, kilakuli naali muituti wa Mañolo, abulela ka za nako yeo bubotana ni manyando likafeliswa ni kuyoliswa ka kozo ni buiketo sakata.—Samu 37:10, 11.

Licinceho zeo kaufela halina kutahiswa ki buikatazo bwa batu, kono likatahiswa ki mulonga opetehile obizwa Mubuso wa Mulimu. (Daniele 7:13, 14) Mulena wa Mubuso wo ki Jesu Kreste, naabonisize sishemo sesituna kwa babotana hanaali fa lifasi. (Luka 7:22; 14:13) Mwa puso yahae, “ya na ni niti u ka konda; Mi kozo i ka ya i ekezeha, . . . Kakuli u ka lamulela mubotana ya itilelela ku yena, Ni yena mukunyandela ya si na ya mu tusa. A ba liulule ku ba ba limba, ba ba ba nyandisa.”—Samu 72:7, 12, 14.

“Ba ka yaha mandu, ba pile ku ona.”—Isaya 65:21

Lituto za Jesu nelikanatela hahulu fa Mubuso wa Mulimu. (Luka 4:43) Mane naalutile batu kulapela kuli: “Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:9, 10) Bupilo fa lifasi bukaba cwañi, Mubuso wa Mulimu haukabusa lifasi kaufela? Bibele ilubulelela ka za lika zende zekaezahala. Ka mutala, ilutaluseza cwana ka za batu babakaba babusiwa ba Mubuso wa Mulimu:

  • “Ba ka yaha mandu, ba pile ku ona; ba cale likota za veine mi ba ce ze bewa ki zona. Ha ba na ku ikahela mandu mi ku pile ba sili mwateñi, kamba ku cala likota za veine mi li ciwe ki ba sili, . . . mi baketiwa ba ka, ba ka ikola misebezi ya mazoho a bona nako ye telele.”—Isaya 65:21, 22.

  • “Kono ba ka ina, mutu ni mutu mwa kota ya hae ya veine ni mwa kota ya hae ya feiga, ku si na ya ba sabisa; kakuli ki so bulezi mulomo wa Muñaa Bupilo wa limpi.”—Mika 4:4.

Sepo yeo ikalutusa kuitiisa ka nako yelutalimana ni litiko. Hape likuka za Bibele zakona kulutusa kupila bupilo bobunde ni bobukolwisa nihaiba ka nako ya cwale, sina mokubezi ku bo Joe, bo Martín, ni kwa batu babañata. Kaniti, Mubupi wa luna, Jehova Mulimu, ulufa sepiso yetiile yeli: “Kono ya ni utwa u ka pila mwa kozo, U ka iketa a sa sabi kozi.” (Liproverbia 1:33) Haike manzwi ao, abe aluli mwa bupilo bwamina!

^ para. 6 Bakeñisa lindwa, mifilifili, kamba nyandiso, batu babañata-ñata batahiselizwe kusiya mandu abona, ni kuyo pila sina babalehi kwa linaha lisili kamba mwa naha yabona tota. Butaata bo, nebunyakisisizwe mwa Awake! ya January 22, 2002.

^ para. 11 Batu babañwi bababata kusebeza habakoni kusebeza, mwendi kabakala kuli habana buikoneli, ki bakuli, kamba ki basupali. Mulimu hatabeli mutu yasa “lati ku sebeza.”—2 Matesalonika 3:10.