Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Mulimu Walutusa Kuitiisa”

“Mulimu Walutusa Kuitiisa”

BO NATALYA ni mwanaa bona wa mushimani wa lilimo ze 9 wa libizo la Aslan, baishungwatile bukaufi ni bo Zarina ni mwanaa bona wa musizana wa lilimo ze 12, wa libizo la Anzhelika. Banana babañwi babafitelela 1,000 ni babahulu nebainzi bukaufi, inze balibelelwa ki batasezi babalwezi litobolo.

Labulaalu kakusasana, la September 1, 2004, banana ni bashemi nebali kwande inze baitukiseza kueza mukiti wa kukwalula kwa sikolo sa mwa tolopo ya Beslan, ili toloponyana yefumaneha kwa Alania, mwa Russia. Ka sipundumukela, baana babalwezi litobolo ni baipulai baka lindalamiti bakena mwahalaa bona, mi bakala kukunupa litobolo mwahalimu inze bahuwaka. Batasezi bao babafitelela 30 bakenya nyangela yesabile yeo mwa muyaho wakubapalela lipapali zetiisa mubili ni kutamelela lindalamiti kupotoloha muzuzu wo.

Kukwalelwa ni Kukalisa Kwa Musunga

Kacwalo, ao neli ona makalelo a mazazi amalaalu akaulakanyi mwahalaa batasezi ni masole. Bo Natalya bane baituta Bibele ni Lipaki za Jehova babulela kuli: “Neni sika lapela kale hahulu cwalo.”

Neli ka nako ya mbumbi, mi mwa muyaho wakuezeza teñi lipapali zetiisa mubili kwa kalisa kucisa maswe. Kukalela fa lizazi labubeli, batasezi batuhela kufa lico ni mezi batu bane bakwalezwi bao, mi fa lizazi labulaalu, ili la Butanu babañwi kwa batu bane bakwalezwi bakalisa kunwa miluto ni kuca mapalisa ao bana ba sikolo neba shimbezi baluti babona. Bo Natalya babulela kuli: “Mushimani yanaali bukaufi ni luna anifa litali. Seni lipuma fahali mi siemba sesiñwi senisifa Anzhelika mi sesiñwi seniisifa Aslan.”

Manzibwana fa lizazi labulaalu, kwa tumbuka musunga. Bo Natalya batalusa kuli: “Lika zene tunyisizwe zaniwiseza fafasi. Kwaba ni musi omutuna maswe mwa moya, mi bakalisa kukunupa litobolo.” Masole ni batasezi bao hanebanze bakunupana litobolo, bo Natalya ni Aslan bahohoba kuzwa mwa muyaho wo. Muuna yapila mwa Ossetia wa libizo la Alan abahohela fande kubapunyusa. Babañata nebasika punyuha.

Zeneezahezi Hamulaho wa Musunga Wo

Anzhelika naashwile ka nako ya musunga

Banana babañata ni babahulu nebashwile, kukopanyeleza cwalo ni Anzhelika. Ka lisunda zeñata nekubile ni sililo sesituna mwa tolopo ya Beslan. Ndu ya bo Natalya italimani ni sikolo, kono nihaiba hamulaho wa kuyahiwa kwa sikolo sesinca bukaufi ni bona, Aslan nasakoni kuya kwa sikolo ni kukena mwahali. Mane naasakoni nihaiba kuya kwa kubapala. Bo Natalya babulela kuli: “Nelukupile Jehova kuli amutuse kutiyela sabo yanaanani yona.” Hamulaho wa nako, naakonile kuba ni bundume bwa kukutela kwa sikolo.

Muliko onebatalimani niona bo Natalya neli wakufumaneha kwa mikopano ya Sikreste kwa Ndu ya Mubuso. Babulela kuli: “Nako kaufela yene nibanga ni batu babañata mwa muyaho, nenibanga ni maikuto akuli mwendi muyaho wo utuha utasezwa. Nenilapelanga kuli kusike kwaezahala nto yeñwi mwateñi. Hasamulaho wa nakonyana naatuhela kuyanga kwa mikopano. Hape nenikatalizwe hahulu ki kuziba kuli batu babañata nebashwile, kono luna nelupunyuhile.”

Monebatulezi Butaata Bo

Bo Natalya babulela kuli: “Niitumela hahulu kwa batu ba mwa puteho bane bazwezipili kunitusa. Paki wa libizo la Tatyana nanipotelanga hamulaho wa mazazi amalaalu kusina kupalelwa. Hasamulaho, ataha ni Paki yomuñwi, wa libizo la Ulyana, yanaanani musa, maseme, ni yanaa bulela kakuiketa hande—ili yanaaziba hande Bibele. Naani babalize kwa buikatazo bone niezize, mi naateelelize kuna ka tokomelo hanenibulela.

“Mazazi a senikona kuambola kaza lika zeneezahezi fa lizazi lani nisaikutwi bumaswe kamba kuba ni sabo”

“Ulyana naanibalezi manzwi a muapositola wa Sikreste Paulusi, añozwi kwa 2 Makorinte 1:9. Hamulaho wa ziyezi yanaatalimani ni yona mwa Asia, Paulusi naabulezi kuli: ‘Mwa lipilu za luna ne lu kozwi kuli ne lu filwe katulo ya lifu.’ Hape naabalile liñolo la Isaya 40:31, lebulela kuli: ‘Kono ba ba sepa Muñaa Bupilo ba fiwa maata a manca; ba pahama inze ba fufa sina mbande.’ Mañolo aswana sina ao, ni susuezo yene nifiwanga kamita ki Ulyana ni babañwi, nelini susuelize kukalisa kuyanga kwa mikopano ya Sikreste, hamohocwalo ni bana baka. Nihakulicwalo, nisaikutwanga kusa lukuluha hanili mwa muyaho.”

Hasamulaho bo Zarina baba yomuñwi wa Lipaki za Jehova mi banani sepo yende ya kuto amuhela Anzhelika haka zusezwa kwa bupilo mwa lifasi lelinde, la kozo leli ka busiwa ki Mubuso wa Mulimu. (Mateu 6:9, 10; Likezo 24:15) Bo Natalya ni bana babona neba kolobelizwe mwa silimo sa 2009. Basapila bukaufi ni muyaho osinyizwe wo, kono habasana sabo yeneba naniyona. Bo Natalya babulela kuli: “Mazazi a senikona kuambola ka za lika zeneezahezi fa lizazi lani nisaikutwi bumaswe kamba kuba ni sabo. Mulimu walutusa kuitisa.”