MUZUHE! May 2015 | Sepo Kubabasina Maino ni Babotana

Bibele ibonisa mobakona kutusezwa babasina maino ni babotana cwale, mi hape ibulela za nako yakwapili muta kutokwa maino ni bubotana likafeliswa.

WATCHING THE WORLD

Litaba Zeama Asia

Ki mataata mañi ebatalimana niona batu ba mwa Asia kwanekula kuluta ni kusileleza bayahi ba naha? Kana butali bwa mwa Bibele bwa kona kutusa?

TOHO YA TABA

Sepo Kubabasina Maino ni Babotana

Liakalezo zende ze mwa Bibele zakona kumi tusa kwaneku la masheleñi ni buiketo bwa mubili.

LITABA ZETUSA MABASI

Kuluta Bana Kuipeya Kuutwa

Kana mina ni mwanaa mina mwa kangisananga kuli ki mañi yaswanela kuzamaisa, mi kana hañata mufunanga kuli mwanaa mina wawinanga? Likuka zeketalizoho zekona kutusa mwa kuhulisa bana.

“Mulimu Walutusa Kuitiisa”

Batu babalaalu bane bakwalezwi mwa muyaho wa fa sikolo sa Beslan mwa silimo sa 2004 batalusa mone bakonezi kutiyela sabo yenetisizwe ki kutasezwa koo.

PORTRAITS FROM THE PAST

Al-Khwarizmi

Muarabe yo wa mwa lilimo za ma 700 ubulelwa kuli ki yena yanaa “kalisize lipalo za butokwa hahulu kwa lipalo kaufela.”

KA KUYA KA BIBELE

Mifilifili

Mulimu unga cwañi mifilifili? Kana batu ba mifilifili bakona kucinca?

KANA KI NTO YENEBUPILWE?

Kalulo Yemonyeha ya Squid sa Muhata Omukuswani sa Kwa Hawaii

Folofolo ye iipangelanga liseli layona, kono isiñi liseli leliitusa kubona kamba kubonahala.

Litaba ze Ñwi ze fa Intaneti

Kiñi ze Ezahalanga Kwa Ndu ya Mubuso?

Mukene mwahali mi muiponele.