Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | MU KONA KU ITIISA CWAÑI—HA MU TAHELWA KI KOZI?

Ku Shwelwa ki Mutu ye mu Lata

Ku Shwelwa ki Mutu ye mu Lata

Bo Ronaldo, ba kwa Brazil, ne ba bile mwa kozi ya fa mukwakwa ye ne bulaile batu ba ketalizoho ba mwa lubasi lwa bona, ku kopanyeleza cwalo ni bo ndataa bona ni bo maa bona. Ba bulela kuli: “Ne ni tandile likweli ze peli mwa sipatela ni si ka talusezwa kale kuli ne ba shwezi mwa kozi yeo.”

“Kwa makalelo, ne ni sa lumeli kuli ne ba shwile. Na ipuza kuli: Ku taha cwañi kuli kaufelaa bona ba shwile? Ha ne ni ikolwisize kuli ne li niti, ne ni tomohile pilu. Na Ii kuba ni utwe butuku bo bu cwalo. Mwa mazazi a naa latelezi, ne ni ikutwile kuli ne ni sa koni ku pila ba siyo. Ne ni lilanga ka zazi ni zazi ka likweli ze ñata! Ne ni inyazanga kabakala kuli ne ni tuhelezi mutu yo muñwi ku matisa mota. Kambe ne li na ya naa matisa mota, mwendi kambe ba sa pila.”

“Se ku fitile lilimo ze 16, mi se ni kona ku eza lika ze ne ni ezanga mwa bupilo bwa ka sapili. Nihakulicwalo, lifu la bona le li maswe hahulu leo, li ni siyezi bulutu mwa pilu ya ka bo bu si ka fela kale.”

MWA KU TALIMANELA HANDE NI KOZI

Mu bonise maswabi a mina. Bibele i bulela kuli: “Ku na ni nako ya ku lila.” (Muekelesia 3:1, 4) Bo Ronaldo ba li: “Nako kaufela ha ne ni ikutwanga kuli ni bata ku lila, ne ni ezanga cwalo. Ku tibela miyoko ne ku si na tuso, mi ne ni ikutwanga ku imuluha hamulaho wa ku lila.” Ki niti kuli kaufela luna ha lu bonisangi maswabi ka nzila ye swana. Kacwalo, haiba mu sa bonisi maswabi a mina, mu si ke mwa nahana kuli mu palezwi ku bonisa mo mu ikutwela kamba kuli mu tokwa ku ikapeleza ku lila.

Mu si ke mwa ikambusa ku ba bañwi. (Liproverbia 18:1) Bo Ronaldo ba li: “Ne ni likile ka taata ku lwanisa takazo ya ku bata ku ikambusa ku ba bañwi. Batu ne ba ni potelanga, mi ne ni ba amuhelanga. Hape ne ni taluselize musalaa ka ni balikani ba ka ba batuna maikuto a naa li mwa pilu ya ka.”

Mu si ke mwa filikana mutu yo muñwi ha mi bulelela mazwi a utwisa butuku. A mañwi a manzwi ao a kana a ba a kuli, “ku bile cwalo ka mulelo o munde.” Bo Ronaldo ha ba hupula muinelo wa bona, ba li: “Manzwi a mañwi a naa lelezwi ku ni omba-omba na ni utwisa butuku.” Ku fita ku isa hahulu pilu kwa manzwi a utwisa butuku, mu latelele kelezo ye butali ya Bibele ye li: “Si tokomeli manzwi kaufela a bulelwa.”—Muekelesia 7:21.

Mu itute niti ka za muinelo wa ba ba shwile. Bo Ronaldo ba bulela kuli: “Kwa liñolo la Muekelesia 9:5, Bibele i bonisa kuli ba ba shwile ha ba nyandi, mi taba yeo ya ni omba-omba. Bibele hape i luta kuli ku ka ba ni zuho ya bafu ni kuli ba ba shwile ba ka kutisezwa kwa bupilo hape. Kacwalo, ni ikutwa inge kuli balatiwa ba ka ba ba shwile ba ile feela mwa musipili.”—Likezo 24:15.

Kana mwa ziba? Bibele i sepisa kuli Mulimu u ka miza “lifu ku ya ku ile.” *Isaya 25:8.

^ par. 11 Kuli mu fumane litaba ze ñata, mu bone kauhanyo 7 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? Ya fumaneha fa Webusaiti ya www.jw.org.