Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KA KU YA KA BIBELE

Ku yeya

Ku yeya

Ku yeya kiñi?

“Ni ta na ni hupula zo ezize kaufela; ni ta nahana ka misebezi ya hao kaufela, ye komokisa.”—Samu 77:12, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984.

ZE BA BULELA BATU

Batu ba yeyanga ka linzila ze fapahana-fapahana, mi buñata bwa linzila zeo li simuluha kwa bulapeli bwa kwaikale bwa mwa linaha za kwa Bucabela. Muñoli yo muñwi naa ñozi cwana ka za ku yeya kuli: “Mutu u swanela ku zwisa munahano wa hae kwa lika kaufela kuli a utwisise hande litaba za nahana.” Manzwi a hae a bonisa kuli mutu ha zwisa munahano kwa lika kaufela ha nzaa nahanisisa manzwi a mañwi kamba maswaniso, wa kona ku ba ni kozo ya mwa munahano, ku utwisisa hande nto ye ñwi, kamba ku ba ni zibo ya Mulimu.

ZE I BULELA BIBELE

Bibele i bonisa kuli ku yeya ki kwa butokwa hahulu. (1 Timotea 4:15) Nihakulicwalo, ku yeya ko ku bulelwa mwa Bibele ha ku talusi ku zwisa munahano kwa lika kaufela kamba ku kuta-kutelanga ku bulela manzwi a mañwi kamba lipulelo ze ñwi. Kono ku kopanyeleza ku nahanisisanga ka mulelo o munde litaba ze nde ze cwale ka mikwa ya Mulimu, likuka za hae ni lika za bupile. Muuna yo muñwi wa Mulimu ya naa sepahala naa lapezi kuli: “Ni kengeela zo ezize kaufela; ni nahana za misebezi ya mazoho a hao.” (Samu 143:5) Hape naa bulezi kuli: “Ha ni ku hupula, ni li fa bulobalo, ni nahana za hao mwa linako za busihu.”—Samu 63:6.

 Ku yeya ku kona ku mi tusa cwañi?

“Batu ba bande ba hupula pili ba si ka alaba.”Liproverbia 15:28, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984.

ZE I BULELA BIBELE

Ku yeya ko ku nde ku lu tusa ku ba ni mikwa ye minde, ku ba ni muzamao o munde, ku ba ni buikoneli bwa ku zamaisa maikuto a luna ni ku ba ni buiswalo—ili lika ze lu tusa ku ba ni temuho ni kutwisiso mwa lika ze lu eza ni ze lu bulela. (Liproverbia 16:23) Kamukwaocwalo, ku yeya ko ku cwalo hape ku kona ku tahisa kuli lu be ni tabo ni ku ikola bupilo. Samu 1:3 i bulela, za mutu ya yeyanga kamita ka za Mulimu, kuli: “U swana sina kota ye calilwe kwatuko ni mezi a buba, ye beya miselo mwa nako ya yona, ye matali a yona a sa omi; sa eza kaufela sa konda.”

Hape ku yeya ku lu tusa ku ekeza kwa kutwisiso ya luna ni buikoneli bwa ku hupula lika. Ka mutala, ha lu ituta nto ye ñwi ye ama pupo kamba taba ye ñwi ya mwa Bibele, lu ituta lika ze ñata ze tabisa. Kono ha lu yeya fa litaba zeo, lu fita fa ku utwisisa mo li swalisanela, ni ku bona mo li swalisanela ni litaba ze ñwi ze ne lu itutile kwamulaho. Kacwalo, sina feela mubeti mwa kona ku pangela nto ye nde ka ku itusisa likota, ku yeya kwa kona ku lu tusa ku kopanya hande litaba ze lu ituta ka nzila ye utwisiseha.

Kana lwa swanela ku tokomela ze lu yeya?

“Pilu ya puma ku fita linto kaufela, i sinyehile ku feleleza; ki mañi ya ka i ziba?”—Jeremia 17:9.

ZE I BULELA BIBELE

“Kakuli mwahali, mwa lipilu za batu, ki mona mo ku zwa mihupulo ye maswe, likezo za buhule, busholi, bubulai, bubuki, mukwañuli, likezo za bumaswe, bupumi, muzamao wa ku sa swabela bufosi, liito le li talima ka muna, . . . ni butoto.” (Mareka 7:21, 22) Kaniti, sina feela ha lu swanela ku tokomela mulilo, lu swanela ku tokomela ze lu yeya! Hakusicwalo, lwa kona ku kala ku ba ni mihupulo ye maswe ye ka lu tahiseza litakazo ze maswe ze tulile tikanyo ze ka tahisa kuli lu eze lika ze maswe.—Jakobo 1:14, 15.

Ki lona libaka Bibele ha i lu susueza ku nahanisisa ‘lika kaufela ze li za niti, ze lukile, ze kenile, ze lateha, ze bulelwa hande, ze nde, ni ze lukela ku lumbwa.’ (Mafilipi 4:8, 9) Ha lu ka ikataza ku ba ni mihupulo ye minde ye cwalo mwa minahano ya luna, lu ka ba ni mikwa ye minde, lipulelo ze musa, ni ku ikola swalisano ye nde ni ba bañwi.—Makolose 4:6.