Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KA KU YA KA BIBELE

Saluluti sa Mubala

Saluluti sa Mubala

Mifuta ya batu i simuluha kai?

“Adama a beya musalaa hae libizo la Eva, kakuli ki yena maahe ba ba pila kaufela.”—Genese 3:20.

ZE BA BULELA LICAZIBA

Ba Kopano ya UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ba bulela kuli “batu kaufela ba wela mwa lubasi lu lu luñwi mi ba simuluha ku mushemi a li muñwi.”—Mwa taba ye li, Declaration on Race and Racial Prejudice, ya mwa 1978.

ZE I BULELA BIBELE

Mulimu naa bupile batu ba babeli, bo Adama ni Eva, mi a ba bulelela kuli: “Mu tahise lusika, mu ate, mu tale mwa lifasi, mu buse fahalimwaa lona.” (Genese 1:28) Kacwalo, Adama ni Eva ba ba bashemi ba batu kaufela. Hamulaho, muunda wa yundisa ibato ba batu kaufela fa lifasi esi batu ba 8 ki bona ba ne ba punyuhile—bo Nuwe ni musalaa hae hamohocwalo ni bana ba hae ba balaalu ni basali ba bona. Bibele i luta kuli kaufelaa luna lu simuluha kwa bana ba Nuwe.—Genese 9:18, 19.

 Kana ku na ni batu ba litalo la mubala o muñwi ba ba fita ba litalo la mubala u sili?

“Ka mutu a li muñwi [Mulimu] u ezize macaba kamukana a batu, kuli ba yahe fa lundandala kaufela lwa lifasi.”Likezo 17:26.

ZE BA BULEZI BATU BA BAÑWI

Mwa lilimo za ma 1900, likwatanyana za batu za kala ku ba ni mihupulo ya saluluti sa mubala. Ka mutala, ba Nazi ne ba ikutwa kuli ne ba fita batu ba bañwi kaufela kabakala mali e ba hozize kwa bashemi ba bona. Ka ku shutana ni muhupulo wo, taba ye ne hatisizwe ki ba kopano ya UNESCO ye lu amile ku yona kwa makalelo, i bonisa kuli batu kaufela ba likanelela kabakala kuli ba simuluha ku mushemi a li muñwi.

ZE I BULELA BIBELE

Liñolo la Likezo 10:34, 35 li bulela kuli: “Mulimu ha ketululi, kono mwa sicaba ni sicaba mutu kaufela ya mu saba ni ku eza se si lukile u lumelelwa ki yena.” Ka lona libaka le, ha ku na mutu ya kona ku bulela kuli batu ba litalo la mubala o muñwi ba fita ba litalo la mubala u sili.

Jesu naa tomezi Bakreste sikuka ha naa bulelezi balutiwa ba hae kuli: “Mina kaufela mu mizwale.” (Mateu 23:8) Naa lapezi kuli balateleli ba hae ba swalisane ni kuli ba be “ba ba petehile mwa buñwi,” isiñi kuli ba kauhane kamba ku ketululana.—Joani 17:20-23; 1 Makorinte 1:10.

Kana saluluti sa mubala si ka fela muta o muñwi?

“Kwa mazazi a kwapili, lilundu la Muñaa Bupilo li ka tomwa . . . , mi macaba kaufela a ka ya kwateñi.”—Isaya 2:2.

ZE BA NAHANA BATU BA BAÑWI

Ku zwelapili kwa likezo za saluluti sa mubala mwa linaha ze ñata ku tahiseza batu ku kakanya haiba sicaba si ezize zwelopili ni ye kana mwa ku tatulula butata bo. Ba bañwi ba nga kuli ha ku na ku ba ni ku likanelela mwahalaa batu ba mibala ye shutana.

ZE I BULELA BIBELE

Mulimu ha na ku tuhelela sitoyo se si tahiswa ki saluluti sa mubala ku zwelapili ku ya ku ile. Kono mwa Mubuso wa hae, baana ni basali “ba ba zwa mwa macaba kaufela ni mishobo ni batu ni malimi” ba ka mu sebeleza ka swalisano, ni ku bonisa lilato la niti kwa batu ba bañwi. (Sinulo 7:9) Mubuso wa Mulimu haki muinelo wa pilu. Kono ki mubuso o ka tahisa licinceho ze tuna fa lifasi—sona sibaka luli sa naa lelile Mulimu kuli batu kaufela ba pile ku sona ku si na saluluti sa mubala. *

^ par. 15 Kuli mu fumane litaba ze ñata, mu bone kauhanyo 3 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape ya fumaneha fa Webusaiti ya www.jw.org.