Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 PUPO YE MAKAZA

Litalo la Noha

Litalo la Noha

BAKEÑISA kuli linoha ha li na mahutu a ku zamaisa, li tokwa litalo le li tiile le li kona ku li tusa ku shenya ka bunolo mwa lika ze taata. Linoha ze ñwi li pahamanga kwa likota ze na ni makwati a kona ku li holofaza, ze ñwi zona li shitamanga mwa mubu o kona ku li holofaza. Kiñi ze tahisa kuli litalo la noha li be le li tiile hahulu cwalo?

Mu nyakisise taba ye: Matalo a linoha a shutana kwa bukima ni sibupeho ka ku ya ka mifuta ya zona. Niteñi, kaufelaa ona a na ni nto i liñwi ye swana: A taata kwande kono mwahali a ya a nzaa nolofala. Ki kabakalañi nto yeo ha i tusa? Mubatisisi wa litaba ya bizwa Marie-Christin Klein u bulela kuli: “Lika ze tiile hahulu kwande ili ze zwelapili ku nolofala mwahali, ha li natiwa za kona ku yandululela bukiti bwa teñi fa kalulo ye tuna.” Sibupeho se si ipitezi sa litalo la noha si tahisa kuli noha i kone ku zamaya hande fafasi, mi ka nako ye swana, litalo la noha la yandululanga bukiti bo bu zwa kwa macwe a shengile ilikuli li si ke la holofala hahulu. Litalo le li tiile ki la butokwa, bakeñisa kuli linoha hañata li icebulanga feela hamulaho wa likweli ze peli kamba ze taalu.

Lika ze ezizwe ka ku likanyisa mo li inezi litalo la noha za kona ku tusa kwa likalafo za kwa sipatela—ka mutala, za kona ku tusa kwa ku panga lika ze tiile ze sa koni ku shenya-shenya za ku beya mwa mubili. Hape mishini ye na ni makanda a ku hohisa lika a ezizwe ka ku likanyisa mo li inezi litalo la noha, ha i tokwi hahulu mafula a ku i nolofaza, ili mafula a lubeta.

Mu bona cwañi? Kana litalo la noha ne li itahezi feela ka ku ipilaula? Kamba kana ne li ezizwe ki Mubupi?