Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU

Likande le li sa Zibahali ku ba Bañata la ku Bupiwa Kwa Lika

Likande le li sa Zibahali ku ba Bañata la ku Bupiwa Kwa Lika

BATU ba bañata-ñata se ba balile kamba ku utwa ze i bulela Bibele ka za simuluho ya lifasi ni lihalimu. Likande le, le ne li ñozwi lilimo ze 3,500 kwamulaho, li kala ka manzwi a tumile hahulu a li: “Kwa simuluho Mulimu naa ezize lihalimu ni lifasi.”

Niteñi, buñata bwa batu ha ba zibi kuli babahulu ba bulapeli bo bu twi ki bwa Sikreste, ku kopanyeleza cwalo ni batu ba bañwi ba ba lumela kuli lika li bupilwe ni ba ba kumalela litumelo za kale, ba kopamisize likande la mwa Bibele la pupo ni ku li talusa ka matangu a mañata-ñata a shutana ni ze i bulela Bibele luli. Ze taluswa mwa matangu ao, a li swalisani ni ze bulelwa ki ba sayansi. Nihaike kuli matangu ao ha zwi mwa Bibele, a tahiselize batu ba bañwi ku nga likande la mwa Bibele sina likande la buhata.

Batu ba bañata ha ba zibi likande la luli la pupo le li mwa Bibele. Bo ki bumai, kakuli Bibele ya talusa hande ka ku utwahala ni ka nzila ye kolwisa ka za simuluho ya mahalimu ni lifasi. Hape ze i talusa za swalisana ni ze ba fumani ba sayansi. Mwendi mu ka ikola likande le, la mwa Bibele, le li sa zibahali kwa batu ba bañata la ku bupiwa kwa lika!

MUBUPI YA SI KA BUPIWA

Likande la Bibele li tomile fa taba ya kuli ku na ni ya Pahami ka ku fitisisa, yena Mulimu ya Maata-Ote, ya bupile lika kaufela. Ki mañi, mi u cwañi? Bibele i bonisa kuli wa shutana ni milimu ye fumanwa mwa lizo ze tumile, ni mwa bulapeli bo bu tumile. Ki yena Mubupi wa lika kaufela, kono buñata bwa batu ba na ni zibo ye nyinyani hahulu ka za hae.

 • Mulimu u teñi luli. Haki maata a si na tulemeno a sweli ku kukana feela kai ni kai. Mulimu u na ni maikuto, mihupulo, ni milelo.

 • Maata a Mulimu ni butali bwa hae ha li na maciñekelo. Kona libaka lika kaufela ha li ezizwe ka nzila ye ipitezi hahulu, sihulu lika ze pila.

 • Mulimu naa bupile lika kaufela. Kamukwaocwalo, ha ku konahali kuli a pangiwe fa lika za bupile yena muñi. Kono Mulimu u na ni mubili wa moya, isiñi mubili wa nama.

 • Ku ba teñi kwa Mulimu ha ku si ka itinga fa nako. U bile teñi kamita mi u ka zwelapili ku ba teñi kamita. Kabakaleo, ha ku na ya mu bupile.

 • Mulimu u na ni libizo, le li itusisizwe hañata-ñata mwa Bibele. Libizo leo ki Jehova.

 • Jehova Mulimu wa lata batu mi wa ba tokomela.

 MULIMU NAA TANDILE NAKO YE KU KAI INZAA BUPA MAHALIMU NI LIFASI?

Bibele i bulela kuli Mulimu naa ezize “lihalimu ni lifasi.” Taba ye, ha i bonisi kuli Mulimu naa tandile nako ye kuma kai kwa ku bupa lihalimu ni lifasi kamba kuli naa itusisize muezezo mañi. Ku cwañi ka za tumelo ye tumile hahulu ya kuli Mulimu naa bupile lihalimu ni lifasi mwa mazazi a 6 a lihola ze 24? Muhupulo wo, o sa lumelelani ni ze ba bulela ba sayansi u tomile fa kutwisiso ye fosahalile hahulu ya ze i bulela Bibele. Mu nyakisise ze i bulela luli Bibele.

Bibele ha i yemeli muhupulo wa batu ba ba lumela kuli mazazi a pupo ne li mazazi a lihola ze 24

 • Bibele ha i yemeli muhupulo wa batu ba ba lumela kuli mazazi a pupo ne li mazazi a lihola ze 24.

 • Bibele hañata i itusisanga linzwi la “lizazi” ku ama kwa butelele bwa nako bo bu shutana-shutana. Mwa miinelo ye miñwi butelele bwa nako, ha bu si ka taluswa. Taba ye bulela za pupo ye fumaneha mwa Bibele kwa liñolo la Genese ki ye ñwi ya mitala ya butelele bwa nako bo bu si ka taluswa.

 • Mwa Bibele, mwendi butelele bwa lizazi ni lizazi la mazazi a 6 a pupo ne bu tandanga lilimo ze eza likiti-kiti.

 • Mulimu naa sa bupile kale mahalimu, ku kopanyeleza cwalo ni Lifasi, mo ne ku si na nto ye pila, lizazi la pili la pupo li si ka kalisa kale.

 • Ku bonahala kuli mazazi a 6 a pupo ne li nako ye telele, ili yeo Jehova Mulimu naa tandile kwa ku lukisa lifasi kuli batu ba kone ku pila fa teñi.

 • Likande la mwa Bibele ka za pupo ha li lwanisani ni ze ba bulela ba sayansi ka za butelele bwa nako ye se li bile teñi lika ze mwa mahalimu ni lifasi.

KANA MULIMU NAA ITUSISIZE MUKWA WA KU IPILAULA?

Buñata bwa batu ba ba sa lumeli mwa Bibele ba lumela tuto ya kuli lika ze pila li zwelela fa lika ze sa pili, ili ka mukwa o sa zibahali o itahezi feela ku si na mulelo. Ba akaleza kuli ka nako ye ñwi, nto ye ñwi ye swana sina maikolokuwawa ili ye ne kona ku ikaba ne i bile teñi, mi hanyinyani-hanyinyani ya kala ku ipilaula ku eza mifuta-futa ya lika kaufela ze pila ze li teñi kacenu. Ka ku ya ka taba ye, mutu ya ipitezi hahulu ni yena u simuluha fa maikolokuwawa a naa ipilauzi.

Tuto ya kuli lika li tile ka ku ipilaula i lumelwa ki batu ba bañata ba ba ipapata kuli ba lumela kuli Bibele ki linzwi la Mulimu. Ba lumela kuli Mulimu kwa makalelo naa tahisize lika ze pila fa lifasi, mi hasamulaho a li tuhelela kuli li ipilaule kono inze a tokomela mo li ipilaulela. Kono zeo haki zona ze i luta Bibele.

Ze i bulela Bibele ka za pupo ha li lwanisani ni ze ba bulela ba sayansi mwa taba ya kuli ku banga ni mifuta ye shutana-shutana mwa mufuta u li muñwi wa lifolofolo kamba limela

 • Bibele i bonisa kuli, Jehova Mulimu naa bupile limela ka mifuta ya zona kaufela ni lifolofolo, hamohocwalo ni muuna ni musali ba ba petahalile ba ne ba na ni buikoneli bwa ku nyakisisa ze ba eza, ku ba ni lilato, butali, ni katulo ye lukile.

 • Mifuta ya lifolofolo ni limela ze bupilwe ki Mulimu li bile ni licinceho ze ñwi mi ku eza cwalo ku tahisize kuli lika za mufuta u li muñwi li shutane-shutane. Mi mwa miinelo ye miñata, licinceho zeo li tahisize kuli ku be ni lifolofolo kamba limela ze shutana hahulu mwahalaa mufuta wa zona.

 • Ze i bulela Bibele ka za pupo ha li lwanisani ni ze ba bulela ba sayansi mwa taba ya kuli ku banga ni mifuta ye shutana-shutana mwa mufuta u li muñwi wa lifolofolo kamba limela.

 BUPAKI BO BU MWA PUPO BO BU BONISA KULI KU NA NI MUBUPI

Mwa lilimo za ma 1850 caziba wa sayansi wa kwa Britain ya bizwa Alfred Russel Wallace naa lumelelani ni Charles Darwin mwa tuto ya kuli lika li ipilaulanga ka ku twaela sibaka se li li ku sona mi ze twaelanga hande muinelo wa sibaka ki zona ze zwelangapili ku pila. Mane nihaiba mutu ya tumile hahulu yo, ya naa lumela hahulu mwa tuto ya kuli lika li tahile ka ku ipilaula u taluswa kuli naa ize: “Ba ba na ni meeto a bona ni ba ba na ni munahano o kona ku yeya, ba lemuha kuli mwa selusi ye nyinyani hahulu, mwa mali, mwa lifasi kaufela, ni mwa lika ze mwa mahalimu . . . , ku bonisa kuli lika li ezizwe ka butali ili ka mulelo o muñwi; ka mubulelelo o muñwi ku na ni ya itusisize Munahano wa hae kuli lika li be cwalo.”

Ibato ba lilimo ze 2,000 kwamulaho, pili Wallace a si ka pepwa kale, Bibele ne i bulezi kale kuli: “Kakuli tulemeno twa Mulimu to tu sa bonahali tu iponahaza hande haisamba lifasi li ezwa, kakuli tu lemuhiwa ka lika ze ezizwe, nihaiba ona maata a hae a kamita ni Bumulimu bwa hae.” (Maroma. 1:20) Ka linako ze ñwi mu fumanange nako ya ku yeya fa lika ze komokisa ze mwa pupo, ku kalela kwa lucwañi lu luñwi ku isa kwa lika ze ñata-ñata ze mwa mahalimu. Ka ku nyakisisanga lika ze mwa pupo mwa kona ku lemuha kuli ku na ni Mubupi.

Mu kana mwa ipuza kuli: ‘Kono haiba ku na ni Mulimu ya lilato ya bupile lika kaufela, ki kabakalañi ha tuhelela manyando? Kana u yubekile pupo ya hae ye fa lifasi? Lika kwapili li ka ba cwañi?’ Mwa Bibele ku na ni litaba ze ñwi ze ñata ze sa zibwi, ili niti ye patilwe ki mihupulo ya batu ni lituto za bulapeli, kamukwaocwalo, batu ba bañata ha ba li zibi. Lipaki za Jehova bona bahatisi ba magazini ye, ba ka tabela ku mi tusa ku tatuba niti ye si ka zwakiwa ya mwa Bibele ni ku mi tusa ku ituta ze ñata ka za Mubupi ni mo bu ka bela bupilo bwa batu ba hae kwapili.