Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mulizi ya Cuukile wa Piano U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Mulizi ya Cuukile wa Piano U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

 PUISANO | ELDAR NEBOLSIN

Mulizi ya Cuukile wa Piano U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Bo Eldar Nebolsin ba kwa Uzbekistan ki balizi ba piano ba ba ile kabubo mwa linaha ze ñata. Se ba lizize piano ba nosi mwahalaa baopeli ba bañwi mwa litolopo za London, Moscow, St. Petersburg, New York, Paris, Rome, Sydney, Tokyo, ni Vienna. Bo Eldar ba hulezi mwa naha ya Soviet Union inze ba sa lumeli kuli Mulimu u teñi. Kono hamulaho wa nako ba fita fa ku lemuha kuli batu ba ezizwe ki Mubupi ya lilato. Ba magazini ya Mu Zuhe! ne ba ba buzize ka za musebezi wa bona wa buopeli ni libaka ha ba lumela ku Mulimu.

Ne ku tile cwañi kuli mu be balizi ba lipina?

Bo ndate ni bo ma ki balizi ba piano. Ne ba kalile ku ni luta ku liza piano inze ni na ni lilimo ze ketalizoho. Hamulaho, na yo ituta buopeli kwa sikolo se si ipitezi sa baopeli mwa tolopo ya Tashkent.

Ha mu lu taluseze butata bwa ku liza piano mwahalaa balizi ba bañwi.

Ha ku na likwata za balizi ze swana. Ku swana sina lipangaliko ze tuna ze liziwa ki balizi ba zona. Mwendi butata bo butuna bwa kona ku fumana mutu ya liza piano a nosi, ki bwa ku zamaelela ni muopelisi wa lipina. Ku swana sina balikani ba ba ikambota—mwa sibaka sa kuli yo muñwi a zwelepili ku bulela a nosi, yo muñwi ni yo muñwi u swanela ku teeleza ku yo muñwi ha bulela. Hañata mu kona ku itukiseza feela hañwi kamba habeli, kono mu tokwa ku ba ni swalisano ye cwalo.

Mu tandanga nako ye kuma kai inze mu itukiseza?

Ni tandanga lihola ze taalu kamba ze fitelela fo ka zazi—mi yeo ki nako ya ku itukiseze feela likalulo za pina ze taata. Hape na itutanga mo i inezi pina ye ni itukiseza—kono inze ni sa i lizi luli. Nto ye ñwi ye ni ezanga ki ku teeleza kwa lipina ze ñwi za muñoli wa pina yeo, ili nto ye ni tusanga ku utwisisa hande pina ye ni itukiseza.

Ki lika mañi ze bonisa kuli mutu ki mulizi yo munde wa piano?

Ki buikoneli bwa hae bwa ku konisa piano ku opela. Kashe ni taluse. Piano ki sipangaliko se si liziwa ka ku sina. Hamulaho wa ku sina fa noto, mulumo wa yona u kona feela ku kutela mwatasi—ha u swani ni mulumo wa siliziso sa ku futa kamba linzwi la mutu, le li kona ku opela noto ka mulumo o likanelezi kamba mane ka ku i pahamisa. Butata bo ba kopana ni bona balizi ba piano ki bwa ku bona teñi kuli mulumo wa noto ye ba liza ha u kuteli mwatasi. Ba ezanga cwalo ka ku zamaisa hande minwana ni mazoho a bona, hamohocwalo ni ku itusisa  hande lihutu la bona la bulyo ka ku hatanga fa sipi ye kwatasaa piano, ili nto ye ekeza kwa butelele bwa mulumo wa noto ni ku tahisa kuli mulumo wa noto u cinca-cince. Balizi ba piano ha ba fita fa ku ziba hande miezezo yeo, ba kona ku tahisa kuli piano i lile sina kanamutolilo, tolombita, kamba mane ku utwahala sina mulumo o zwelela kwa balizi ba bañata. Hape ba kona ku tahisa kuli piano i utwahale sina mulumo o munde ka ku fitisisa—lona linzwi la mutu.

Kwa iponahalela hande kuli mwa lata hahulu lipina.

Ku na, lipina ki puo ya kona ku itusisa mutu ku talusa kamba ku zusulusa maikuto a sa koni ku talusa kamba a li taata ku a bulela.

Ki lika mañi ze ne tahisize kuli mu tabele ku ziba za Mulimu?

Mwa ndu ya luna kamita ne ku na ni libuka ze ñata, ze ne ba tisize bo ndate ku zwa kwa Moscow. Buka ye ne ni tabezi hahulu ne i na ni makande a Bibele a talusa za simuluho ya batu ni litaba za Maisilaele. Buka ye ñwi ye ne ni fumani ne i na toho ya taba ye li, Wa Kona Ku Pila Ku Ya Ku Ile mwa Paradaisi fa Lifasi-mubu, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova. * Ne ni tabisizwe hahulu ki mo ne i taluselize hande lituto za Bibele ka ku utwahala. Ha ni ya kwa Spain ka 1991 ku yo ituta lipina, ne ni i shimbile mi ne ni i balile hañata-ñata. Na lemuha kuli tumelo ye ne taluswa mwateñi ne i si ka toma fa maikuto feela kono ne i tomile fa mabaka a utwahala ili a kolwisa.

Tuto ye ne ni tabezi hahulu ki sepiso ya mwa Bibele ya kuli batu ba kona ku pila ku ya ku ile fa lifasi. Ki tuto ye ne ni bona kuli ya utwahala luli! Ka nako yeo, ne ni si ka kopana kale ni Lipaki za Jehova. Kono na ikatulela kuli muta ni ka kopana ni bona, ni ka ikupela ku lutiwa Bibele.

Ne mu kopani cwañi ni Lipaki za Jehova?

Mazazinyana hamulaho wa ku eza katulo yeo, na bona basali ba babeli, mi yo muñwi ni yo muñwi wa ku bona naa sweli Bibele mwa lizoho. Mwa pilu na li: ‘Ba bonahala sina batu be ni balile mwa buka ya ka. Ba kutaza sina feela mo ne ba ezezanga Bakreste ba mwa miteñi ya batu ba ba bulezwi mwa Bibele.’ Nakonyana hamulaho wa fo, na kalisa ku ituta Bibele ni muuna yo muñwi ya li Paki. Kacenu, ni fumana tabo ye tuna ka ku tusa ba bañwi ku ituta za Mubupi wa luna.

Ki lika mañi ze ne mi kolwisize, mina ba ne ba sa lumeli kuli Mulimu u teñi, ku lumela ku Mubupi?

Ne ni kolwisizwe ki lipina. Ibato ba mañi ni mañi wa itebuha lipina, ka mukwa o ipitezi ku fita lifolofolo. Lipina za kona ku tahiseza mutu ku ba ni tabo, buikolwiso, musa, ni maikuto afi kamba afi. Mi lwa binanga ka ku latelela mulumo wa pina. Kono kana bupilo bwa luna bu itingile fa lipina? Kana lipina ni zona za tusa batu ku zwelapili ku pila ku likana ni tuto ya kuli, “lika ze zwelapili ku pila ki ze tiile,” ye lutiwa ki batu ba ba lumela kuli lika li tile ka ku ipilaula? Ha ni boni cwalo. Ni bona kuli ha ku utwahali ku lumela kuli booko bwa batu, bo bu na ni buikoneli bwa ku eza ni ku itebuha lipina ze cwale ka lipina za bo Mozart ni Beethoven, bu tahile ka ku ipilaula. Taba ye utwahala ki ya kuli booko bwa luna bu ezizwe ki Mubupi ya butali ni ya lilato.

Ki lika mañi ze ne mi tahiselize ku lumela kuli Bibele i zwa ku Mulimu?

Bibele i na ni libukanyana ze 66 ze ne ñozwi mwa lilimo ze fitelela 1,600 ki baana ba 40. Na ipuza kuli, ‘Ki mañi ya naa lukisize kuli ku ñolwe buka ye ipitezi ye, ye na ni litaba ze lumelelana?’ Kalabo feela ye utwahala ki ya kuli ki Mulimu. Ku na, Bibele i swana sina pina ye ñozwi hande, ye lukisizwe ka mukwa o ipitezi, ili ye na ni lushango lo lu susueza kwa batu kaufela.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 15 Lipaki za Jehova ka nako ya cwale ba itusisa buka ya Bibele I Lutañi Luli? kwa ku luta batu Bibele. Ya fumaneha fa Webusaiti ya www.jw.org.

[Manzwi a fa likepe 11]

Bibele i swana sina pina ye ñozwi hande, ye lukisizwe ka mukwa o ipitezi, ili ye na ni lushango lo lu susueza kwa batu kaufela