Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Linyalo Linyalo

Linyalo Linyalo

KA KU YA KA BIBELE

Linyalo Linyalo

Kana linyalo ki tumelelano feela ya mwahalaa batu ba babeli?

“Sa kopanyize Mulimu, ku si ke kwa ba ni mutu ya si kauhanya.”—Mateu 19:6.

ZE I BULELA BIBELE Mwa meeto a Mulimu, linyalo haki tumelelano feela ya mwahalaa batu ba babeli. Ki tumelelano ye kenile ya muuna ni musali. Bibele i bulela kuli: “Ku zwa kwa makalelo a pupo, ‘[Mulimu] naa ba bupile ba li muuna ni musali. Kabakaleo muuna u ka siya ndatahe ni mahe, mi bubeli bwa bona ba ka ba nama i liñwi’ . . . Kabakaleo, sa kopanyize Mulimu, ku si ke kwa ba ni mutu ya si kauhanya.” *Mareka 10:6-9; Genese 2:24.

Manzwi a li, “sa kopanyize Mulimu,” ha talusi kuli manyalo a lukiswanga mwa lihalimu. Kono Bibele i koñomeka butokwa bwa tumelelano ye, ka ku bonisa kuli Mubupi wa luna ki yena Musimululi wa linyalo. Muuna ni musali ba ba mwa linyalo ba ba nga linyalo ka mukwa wo, ba li nga ku ba le li kenile, ni kuli ki tamo ya ku ya ku ile, mi ku eza cwalo ku tiisa katulo ya bona ya ku bata ku kondisa mwa linyalo la bona. Nto ye ñwi ye kona ku ba tusa ku kondisa mwa linyalo ki ku itinga fa ketelelo ya mwa Bibele ha ba peta buikalabelo bwa bona sina muuna ni musali.

Buikalabelo bwa muuna mwa linyalo ki bufi?

“Muuna ki toho ya musalaa hae.”—Maefese 5:23.

ZE I BULELA BIBELE Kuli lika li zamaye hande mwa lubasi, yo muñwi u lukela ku ezanga likatulo. Bibele i fa buikalabelo bo ku muuna. Kono seo ha si fi muunaa maata a kuli a hatelele ba bañwi. Kamba ku mu palelwisa ku peta buikalabelo bwa hae, ili nto ye ka tahisa kuli musalaa hae a si ke a mu kuteka ni ku imeza musalaa hae ka lika ze sa swaneli. Kono Mulimu u bata kuli muuna a beleke ka taata kuli a babalele musalaa hae ni ku kuteka musalaa hae sina mulikanaa hae yo mutuna ka ku fitisisa ili ya sepile. (1 Timotea 5:8; 1 Pitrosi 3:7) Liñolo la Maefese 5:28 li bulela kuli: “Baana ba swanela ku lata basali ba bona sina mo ba latela mibili ya bona.”

Muuna ya lata hahulu musalaa hae u itebuha buikoneli ni limpo za musalaa hae ni ku nga ka likute mubonelo wa musalaa hae, sihulu mwa litaba ze ama lubasi. Ha swaneli ku ñañelela za bata yena feela kabakala kuli ki yena toho ya lubasi. Abrahama muuna ya naa saba Mulimu ha naa hanile kelezo ye utwahala ya musalaa hae fa taba ye ne ama lubasi, Jehova Mulimu naa mu bulelezi kuli, ‘teeleza’ za bulela. (Genese 21:9-12) Abrahama naa amuhezi kelezo yeo ka buikokobezo, mi lubasi lwa hae ne lu ikozi kozo ni swalisano, hamohocwalo ni limbuyoti za Mulimu.

Buikalabelo bwa musali mwa linyalo ki bufi?

“Basali, mu ipeye kwatasaa baana ba mina.” —1 Pitrosi 3:1.

ZE I BULELA BIBELE Mulimu a si ka bupa kale musali kuli a mu fe ku muuna, naa bulezi kuli: “Ha ku lukeli kuli mutu a ine a nosi; ni ka mu ezeza mulikani ya swana ni yena.” (Genese 2:18) Kamukwaocwalo, muuna ni musali ne ba ka tusana. Kona libaka Mulimu ha si ka bupa musali ka ku swana ni muuna kamba kuli a kanganisane ni yena, kono kuli a be mulikanaa hae. Bo muuna ni musali bao, ne ba ka taleleza taelo ya naa ba file Mulimu ya kuli ba be ni bana ni ku taza lifasi ka bana ba bona.—Genese 1:28.

Kuli musali a pete buikalabelo bwa hae hande, Mulimu naa mu file sibupeho, zibo, ni maikuto a swanela. Musali ha itusisa hande ni ka lilato lika zeo, u ka tahisa kuli a kondise hahulu mwa linyalo la hae ni ku tusa muuna hae ku ba ni buikolwiso bwa kuli wa latiwa. Mwa meeto a Mulimu, musali yo munde cwalo u swanela ku fiwa tumbo. *Liproverbia 31:28, 31.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Bibele ya lumeleza telekano haiba yo muñwi mwa linyalo a eza bubuki.—Mateu 19:9.

^ para. 14 Batu ba ba nyalani ba kona ku fumana liakalezo ze ñata ze tusa mwa manyalo ni mwa mabasi mwa taba ye li, “Litaba ze Tusa Mabasi” ye fumanehanga ka kweli ni kweli mwa magazini ya Mu Zuhe!