Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana mu na ni “Mukiti wa Kamita”?

Kana mu na ni “Mukiti wa Kamita”?

 Kana mu na ni “Mukiti wa Kamita”?

“Ku ya inzi mwa maswabi, mazazi kaufela a maswe; kono mwa pilu ya ya tabile ki mukiti wa kamita.”—Liproverbia 15:15.

MANZWI ao a talusañi? A ama kwa muinelo wa mwa munahano wa mutu ni maikuto a hae. Mutu “ya inzi mwa maswabi” u isanga hahulu pilu kwa lika ze sa yahisi, ili mubonelo o tahisanga kuli mazazi a hae a be a “maswe” kamba a zwafisa. Ka ku shutana, mutu ya na ni ‘pilu ye tabile,’ u isanga hahulu mamelelo kwa lika ze yahisa, ili mubonelo o tahisanga kuli a be ni tabo kamita.

Kaufelaa luna lu na ni matata a kona ku lu tahiseza ku sa ba ni tabo. Nihakulicwalo, ku na ni lika ze lu kona ku eza kuli lu kone ku ba ni tabo niha lu li mwa miinelo ye taata. Ha mu nyakisise ze i bulela Bibele.

• Mu si ke mwa imezwa ki lipilaelo za kamuso. Jesu Kreste naa bulezi kuli: “Mu si ke mwa bilaela za kamuso, kakuli la kamuso li taha ni lipilaelo za lona. Lizazi ni lizazi li likanwa ki maziyezi a lona.”—Mateu 6:34.

• Mu like ku isa pilu kwa lika ze nde ze ezahalile ku mina. Mane, ha mu ikutwa ku lembwala mu ñole mukoloko wa lika ze nde zeo, mi mu ise munahano wa mina ku zona. Hape mu si ke mwa nahananga hahulu mafosisa e ne mu ezize kwamulaho kamba lika ze maswe ze ne mu ezize. Mu itute se siñwi kwa mafosisa ao, mi mu si ke mwa kutela ku a eza. Mu be sina muzamaisi ya talima mwa siiponi sa mota kuli a bone ze kwamulaho, kono ha zwelipili ku lubukela mwa siiponi seo. Mu hupule kuli, “swalelo [ya niti] i fumanwa ku [Mulimu].”—Samu 130:4.

• Ha mu ikutwa ku imezwa ki lipilaelo, mu taluseze mutu yo muñwi ya kona ku mi tusa ku ikutwa hande. Liñolo la Liproverbia 12:25 li bulela kuli: “Pilu ye tezi lipilaelo i inamisa mutu; kono linzwi le li bulelwa ka musa la mu tabisa.” “Linzwi le li bulelwa ka musa,” li kona ku zwa ku mutu wa mwa lubasi lwa luna kamba ku mulikani ye lu sepile, isi mutu ya lu kakanya kono ya lu “lata ka nako ni nako.”—Liproverbia 17:17.

Manzwi a butali a fumaneha mwa Bibele a tusize batu ba bañata ku fumana tabo ye tuna mwa bupilo, niha ba talimana ni matata. Haike manzwi ao, a mi tuse ni mina.