Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Caziba wa Lipiyo U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Caziba wa Lipiyo U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

 PUISANO | CÉLINE GRANOLLERAS

Caziba wa Lipiyo U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Bo dokota Céline Granolleras ki baalafi ba ba cuukile ba matuku a lipiyo ba mwa naha ya France. Lilimo ze fitelela 20 hamulaho wa ku ba dokota, ba fita fa ku lumela kuli ku na ni Mubupi ya lu tokomela. Ba magazini ya Mu Zuhe! ne ba ba buzize libaka ha ba lumela ku Mulimu ni ka za musebezi wa bona.

Ha mu lu taluseze ka za bupilo bwa mina bwa kwa bwanana.

Lubasi lwa luna ne lu zwile mwa naha ya Spain ku tutela kwa France inze ni na ni lilimo ze 9. Bashemi ba ka ne li ba Keleke ya Katolika, kono na ne ni tuhezi ku lumela ku Mulimu ha ne ni li wa lilimo ze 16. Ku na, bulapeli ne si bwa butokwa mwa bupilo. Mutu ha ni buza kuli bupilo ne bu kalile cwañi haiba ha ku na Mulimu, ne ni alabanga kuli, “Ka nako ya cwale, basayansi ha ba koni ku talusa, kono kwapili ba ka kona ku talusa.”

Kiñi ze ne tahisize kuli mu itute ka za matuku a lipiyo?

Ne ni itutezi bualafi kwa sikolo se siñwi sa bualafi mwa tolopo ye bizwa Montpellier, mwa naha ya France. Kwateñi caziba yo muñwi a ni taluseza ka za ku eza musebezi wa ku alafa lipiyo. Musebezi wo, ne u kopanyeleza ku ezanga lipatisiso ni ku babalela bakuli. Wo ki ona musebezi o ne ni bata. Mwa silimo sa 1990, ni na, naa kalisa ku eza lipatisiso za mo homoni ye bizwa erythropoietin (EPO) i kona ku tuseza mwa likalafo ze ama ku zamaisa hande ku pangiwa kwa liselusi ze fubelu za mali mwa masapo. Ka nako yeo, lipatisiso ze cwalo kihona ha ne li sa zo kalisa.

Kiñi ze ne tahisize kuli mu kalise ku nahana ka za Mulimu?

Mwa 1979, bo muunaa ka bo Floréal, ne ba kalile ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Kono na ne ni sa tabeli. Ha ne ni sa li mwanana ne ni fitile fa ku tuhela ku tabela za bulapeli. Nihakulicwalo, bo muunaa ka ni bana ba luna ba ba Lipaki, mi hamulaho wa nako i bato ba balikani ba luna kaufela ne li Lipaki. Yo muñwi wa bona wa libizo la Patricia, a ni fa akalezo ya kuli ni like ku lapelanga. A ni bulelela  kuli: “Haiba ha ku na ya mwa mahalimu ha ku na se u ka luza. Kono haiba ku na ni u ka bona ze ka ezahala.” Hamulaho wa lilimo, na kala ku nahana ka za mulelo wa bupilo kuli ki ifi, mi na hupula manzwi a bo Patricia. Na kala ku lapela ku Mulimu kuli a ni tuse ku utwisisa mulelo wa bupilo.

Kiñi ze ne tahisize kuli mu nahane ka za mulelo wa bupilo kuli ki ufi?

Ku tasezwa kwa muyaho wa World Trade Center wa mwa New York ki likebenga ne ku ni tahiselize ku ipuza libaka ha ku na ni hahulu bumaswe. Na nahana kuli: ‘Batu ba bulapeli ba ba lika ku tisa licinceho ka mifilifili, ba beya bupilo bwa luna bwa kwapili mwa lubeta. Niteñi, ni pila ni Lipaki za Jehova ba ba li batu ba kozo. Ha ba liki ku tahisa licinceho ka mifilifili. Ba latelela ze i bulela Bibele. Mwendi ni tokwa ku nyakisisa ze i bulela.’ Kamukwaocwalo, na kalisa ku bala Bibele.

Ka ku ba dokota, kana ne mu fumani taata ku lumela ku Mubupi?

Batili. Ne ni itebuha hahulu mo u lukiselizwe mubili wa luna ka nzila ye ipitezi. Ka mutala, mo lipiyo za luna li zamaiseza palo ya liselusi ze fubelu mwa mali a luna ki nto ye makaza.

Ki kabakalañi ha mu bulela cwalo?

Sina ha mu ziba, liselusi ze fubelu za mali li zamaisanga moya o bizwa oxygen. Haiba mu felelwa ki mali a mañata mwa mubili, kamba ha mu ya fa sibaka se si lumbile hahulu, mubili wa mina ha u na ku ba hande ni moya wa oxygen. Lipiyo za luna li na ni likalulo ze tatuba moya wa oxygen mwa mubili. Ha li lemuha kuli ha ku na hande moya wa oxygen mwa mali, li tahisanga kuli ku pangiwe homoni ya EPO, mi homoni yeo i ekezehanga hahulu mwa mali ku ba ye ñata-ñata. Homoni ya EPO i tahisanga kuli mooko u pange liselusi ze fubelu za mali, ili liselusi ze ka zamaisa moya o muñata wa oxygen. Ki nto ye makaza luli! Taba ye ni komokisa ki kuli, ne ni itutile mukwa wo ka lilimo ze lishumi pili ni si ka lemuha kale kuli ki Mulimu feela ya kona ku tahisa muezezo o ipitezi cwalo.

Ne mu nga cwañi Bibele?

Ne ni balile libuka ze ñata za litaba za kwaikale ni libuka ze tumile za makande, kono kapili-pili naa lemuha kuli Bibele ya shutana ni zona. Likelezo ze ku yona za tusa luli mi li kona ku zwa feela kwa simbule se si pahami ku fita batu. Mikwa ya Jesu ne i ni makalisize. Na lemuha kuli Jesu ne li mutu luli. Naa na ni maikuto mi naa na ni balikani. Bakeñisa kuli ne ni sa tabeli ku itusisa lihatiso za Lipaki za Jehova, ha ne ni banga ni lipuzo ne ni ezanga patisiso mwa li-encyclopedia ni libuka ze ñwi.

Ki kabakalañi ha ne mu ezanga lipatisiso?

Libaka le liñwi le ne li tahisize cwalo ki la kuli ne ni tabisizwe ki ka mo Bibele ne i bulelezi cimo silimo sa naa ka kolobezwa Jesu. Ne i bonisize nako luli ye ne ka fita ku zwa silimo sa bu 20 sa ku busa kwa mulena Aritazerisi wa Persia ku isa silimo sa naa ka itahisa Jesu sina Mesia. * Ni twaezi ku ezanga lipatisiso—ki kalulo ya musebezi wa ka. Kabakaleo, naa eza lipatisiso mwa libuka za litaba za kwaikale kuli ni zibe linako za puso ya Aritazerisi ni nako ya bukombwa bwa Jesu. Naa fita fa ku lemuha kuli bupolofita bwa Bibele bo, ne bu talelelizwe ka nako ya teñi luli ni kuli ne bu tahile ka susumezo ya moya wa Mulimu.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 19 Mu bone buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova, fa makepe 197-199.

[Manzwi a fa likepe 13]

Naa eza lipatisiso mwa libuka za litaba za kwaikale . . . Naa fita fa ku lemuha kuli bupolofita bwa Bibele bo, ne bu talelelizwe ka nako ya teñi luli ni kuli ne bu tahile ka susumezo ya moya wa Mulimu

[Manzwi a fa likepe 13]

Naa lemuha kuli ki Mulimu feela ya kona ku tahisa muezezo o ipitezi cwalo