Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mo mu Kona ku Tomela Mwanaa Mina ya sa Nonoboka Milao

Mo mu Kona ku Tomela Mwanaa Mina ya sa Nonoboka Milao

LITABA ZE TUSA MABASI | KU HULISA MWANA

Mo mu Kona ku Tomela Mwanaa Mina ya sa Nonoboka Milao

BUTATA BO BU KONA KU BA TEÑI

Mwanaa mina ya sa nonoboka u bulela kuli mu mu tomela milao ye taata hahulu. Kono mina mu ikutwa kuli ha ku cwalo. Mu ikutwa kuli, haiba mu sa mu tomeli milao, u ka kena mwa butata!

Mwa kona ku tomela mwanaa mina milao ye itikanelezi. Kono sapili, mu tokwa ku utwisisa ze kona ku mu tahiseza kuli a toye milao yeo.

KI KABAKALAÑI HA KU BANGA CWALO?

Taba ya Buhata: Banana ba ba sa nonoboka kaufela ha ba latelelangi milao; ki nto ye ba sa koni ku ambuka.

Taba ya Niti: Hañata mwanana ya sa nonoboka ha na ku loba milao haiba bashemi ba hae ba mu tomela milao ye itikanelezi ni ku ikambota ni yena ka za milao yeo.

Nihaike kuli ku na ni mabaka a mañata a kona ku tahisa kuli mwana a ipangule, bashemi ka ku sa lela ba kona ku tahisa kuli ku be cwalo haiba ba toma milao ye taata kamba milao ye sa lumelelani ni buhulu bwa mwanaa bona. Mu nyakisise ze latelela:

Milao ye taata. Haiba bashemi ba toma milao ye eza kuli bana ha ba koni ku bulela maikuto a bona ka za teñi, milao yeo i ka swana sina muhala o tamelela mwana fa sipula, mi a i na ku swana ni muhala wa itama mutu mwa mota kuli a isileleze. Ze kona ku zwa mwateñi i kona ku ba kuli mwana u ka ezanga lika ze ba mu hanisize bashemi ba hae kwa mukunda.

Milao ye sa lumelelani ni buhulu bwa mwana. Mubulelelo wa kuli, “Kakuli ni bulezi cwalo,” u kona ku ba o likani ku mwanana yo munyinyani, kono mwana ya sa nonoboka u tokwa ku talusezwa libaka, kakuli kwapili mwana mina ya sa nonoboka u ka pila a nosi mi u ka tokwa ku eza likatulo ze taata. Ki hande kuli mwanaa mina a itute ku nyakisisanga hande lika ni ku eza likatulo ze nde cwale ha sa pila ni mina.

Kono mu kona ku eza cwañi haiba ku bonahala kuli mwanaa mina ya sa nonoboka u nyemiswanga ki milao ya mina?

ZE MU KONA KU EZA

Pili mu swanela ku lemuha kuli banana ba ba sa nonoboka ba tokwa ku ziba ze ba kona ku eza ni ze ba sa koni ku eza, mi ba tabela ku fiwa milao ni ha ba sa koni ku mi bulelela cwalo. Kamukwaocwalo, mu tome milao mi mu bone teñi kuli mwanaa mina ya sa nonoboka wa i utwisisa hande. Buka ye bizwa kuli, Letting Go With Love and Confidence i bulela kuli, “Banana ba ba sa nonoboka ha ba bulelelwa ze ba kona ku eza ni ze ba sa koni ku eza, ni ku libelela kuli bashemi ba bona ba ka ba fa tukuluho ye likani, hañata ha ba ikenyangi mwa likezo ze maswe.” Ka ku shutana, bashemi ba ba tuhelelanga bana ba bona mutakafululele, ba bonisa bana ba bona kuli a ba iyakatwi bona. Mi ku eza cwalo ku kona ku tahisa kuli mwana a ipangule.—Sikuka sa Bibele: Liproverbia 29:15.

Mu kona ku bonisa cwañi buitikaneleli? Mu lumeleze mwanaa mina ku talusa mwa ikutwela ka za milao ya mwa lubasi. Ka mutala, haiba mwanaa mina a kupa kuli mu cince kwa nako ya swanela ku kutanga kwa ndu, mu mu teeleze ha nzaa mi taluseza maikuto a hae. Mwana ya sa nonoboka ya ziba kuli ne mu mu teelelize ha naa bulela, ku ka mu bela bunolo ku kuteka ni ku latelela katulo ye mu ezize nihaikaba kuli a lumelelani ni yona.—Sikuka sa Bibele: Jakobo 1:19.

Kono pili mu si ka eza kale katulo, mu hupule taba ye: Nihaike kuli banana ba ba sa nonoboka ba batanga ku fiwa tukuluho ye tuna hahulu ku fita ye ba swanela ku fiwa, bashemi ni bona fokuñwi ba fanga bana ba bona tukuluho ye nyinyani hahulu ku fita ye ba swanela ku fiwa. Kamukwaocwalo, mu nyakisisange ka tokomelo kupo ya mwanaa mina. Kana u bonisize kuli wa sepahala? Kana miinelo i tokwa kuli mu be ni bunolo hahulu? Mu itatele ku cinca mubonelo haiba kwa swanela.—Sikuka sa Bibele: Genese 19:17-22.

Kwandaa ku teeleza feela kwa maikuto a mwanaa mina ya sa nonoboka, mu bone teñi kuli ni mina mwa mu taluseza maikuto a mina. Ka ku eza cwalo, mu ka mu luta ku isanga pilu kwa maikuto a ba bañwi isiñi feela kwa maikuto a hae.—Sikuka sa Bibele: 1 Makorinte 10:24.

Sa mafelelezo, mu eze katulo mi mu taluseze mwanaa mina libaka ha mu atuzi cwalo. Nihaike kuli mwanaa mina ha si ka tabela katulo ye mu ezize, u ka ba ya tabile ka ku ba ni bashemi ba ba mu teelezanga ni ba ba bata ku ziba maikuto a hae. Mu hupule kuli, mu luta mwanaa mina ku eza lika sina mutu yo muhulu. Ka ku toma milao ye itikanelezi ni ku nyakisisa milao yeo ni mwanaa mina ya sa nonoboka, mu ka mu tusa ku hula hande ni ku ba mutu ya itingwa.—Sikuka sa Bibele: Liproverbia 22:6.