Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mwa ku Felisezanga Likañi

Mwa ku Felisezanga Likañi

LITABA ZE TUSA MABASI | LINYALO

Mwa ku Felisezanga Likañi

BUTATA BO BU KONA KU BA TEÑI

Kana mina ni bakumina mwa palelwa ku ambolisananga hande litaba? Kana kamita mwa ikalelwanga bakeñisa ku sa ziba haiba ze mu ka bulela kamba ku eza li ka nyemisa bakumina ni ku tahisa likañi le lituna?

Haiba ku cwalo, mwa kona ku ba ni buikolwiso bwa kuli lika za kona ku cinca. Kono pili mu swanela ku ziba libaka mina ni bakumina ha mu kanananga hahulu.

KI KABAKALAÑI HA KU BANGA CWALO?

Ku sa utwisisana. Musali wa libizo la Jillian * u itumelela kuli: “Fokuñwi ha ni ambolanga ni bo muunaa ka ni bulelanga lika ze ni si ka lela. Kamba ni kona ku nga kuli ni ba bulelezi nto ye ñwi, haili fo ne ni lola feela. Ni kile na eza cwalo luli!”

Ku shutana kwa mibonelo. Ku si na taba ni kuli mwa lumelelana hahulu ni bakumina, mibonelo ya mina fa lika ze ñwi i ka shutana. Libaka ki lifi? Libaka ki la kuli ha ku na batu ba babeli ba ba swanelela mwa lika kaufela, mi nto yeo i kona ku tahisa kuli mwa linyalo ku be ni tabo kamba ku shelana. Mwa manyalo a mañata ku shutana kwa mibonelo ku tahisanga likañi.

Mitala ye maswe. Bo Rachel ba bulela kuli: “Bashemi ba ka ne ba kanananga hahulu ni ku ishwaula, kabakaleo ni na ha ni to nyalwa naa kala ku bulelanga ni bo muunaa ka mo ne ba ezezanga bo ma ku bo ndate. Ne ni si ka ituta mwa ku boniseza likute.”

Mu batisise ka butungi ze tahisize kañi. Likañi ze tuna hañata, ha li zwelelangi fa lika ze kalisize kañi, kono mwendi li kona ku tahiswa ki lika li sili feela. Ka mutala, kañi ye kona ku zuswa ki manzwi a kuli, “Kamita mwa liyehanga!” i kona ku tahiswa isiñi kabakala kuli yo muñwi u liyehile kono ka libaka la kuli yo muñwi u ikutwa kuli ha si ka ezwa hande.

Ku si na taba ni ze tahisanga kuli mu kanane, ku kanananga kamita ku kona ku ama maswe buikangulo bwa mina mi mane ku kona ku tahisa kuli linyalo la mina li fele. Kono cwale, mu kona ku tuhela cwañi ku kanananga?

ZE MU KONA KU EZA

Nzila ye nde ya ku tibela likañi ki ku fumana mabaka luli a tahisanga kuli mu kanane. Ha se mu wisize lipilu, mu like ku eza ze latelela ni bakumina.

1. Yo muñwi ni yo muñwi wa mina a ñole fa pepa ya hae ze ne tahisize kañi ye mu sa zo ba ni yona. Ka mutala, muuna wa kona ku ñola kuli, “Ne u tandile lizazi mukatumbi kwa balikani ba hao mi ne u si ka ni lizeza ku ni bulelela ko ne u inzi.” Musali u kona ku ñola kuli, “Ne mu nyemile kabakala kuli ne ni tandile nako ni balikani ba ka.”

2. Ka ku lukuluha, mu buisane lika ze latelela: Kana taba ne i li ye tuna luli? Kana ne mu ka kona ku itibaza yona? Mwa miinelo ye miñwi, ka ku bata feela kozo ki hande ku lumela kuli mu na ni mibonelo ye shutana ni ku kwahela taba ka lilato.—Sikuka sa Bibele: Liproverbia 17:9.

Haiba mina ni bakumina mu bona kuli taba ne i li ye nyinyani, mañi ni mañi a kupe swalelo ku yo muñwi, mi mu libale ka za teñi.—Sikuka sa Bibele: Makolose 3:13, 14.

Haiba yo muñwi kamba sibeli sa mina mu nga kuli taba yeo ki ye tuna, mu nge muhato o tatama.

3. Mu ñole mo ne mu ikutwezi ha ne mu kananisana, mi ni bakumina ba eze nto ye swana. Ka mutala, mwendi muuna wa kona ku ñola kuli, “Ne ni ikutwa kuli u tabela ku ba ni balikani ba hao ku fita ku ba ni na.” Musali mwendi wa kona ku ñola kuli, “Ne ni ikutwa kuli mu ni eza sina mwanana ya tokwa ku ipiha ku bo ndatahe.”

4. Mu cincane mapepa ni bakumina, mi mu bale za ñozi yo muñwi. Ki nto mañi ye ne bilaelize hahulu bakumina ha ne mu kananisana? Mu ambolisane za naa swanela ku eza mañi ni mañi wa mina kuli mu tatulule butata luli ku si na ku kananisana.—Sikuka sa Bibele: Liproverbia 29:11.

5. Mu ambolisane ze mu itutile ka ku nga mihato ye. Mu kona ku itusisa cwañi ze mu itutile ku felisa kamba ku tibela likañi kwapili?

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 7 Mabizo a cincizwe.

[Mbokisi fa likepe 5]

MAÑOLO A BUTOKWA

“Ya libala mulatu, u ka latwa ki batu.”—Liproverbia 17:9.

“Mu zwelepili ku tuhelelana ni ku swalelana ka pilu kaufela.”—Makolose 3:13.

“Litanya u bonahalisa buhali bwa hae kaufela; Kono mutu ya butali wa iswala, mi wa kuyuka.”—Liproverbia 29:11.

[Mbokisi fa likepe 5]

HAIBA NE MU KANANISANI . . .

Mu batisise ka butungi: Mañi ni mañi wa mina naa tokwañi luli ku yo muñwi ha ne mu kananisana? Mu batisise butata luli bo bu tahisize likañi.

Mu nahane luli ze ne ezahezi ha ne mu kanana: Mwa sibaka sa ku kanana, ki sifi sa naa swanela ku eza yo muñwi ni yo muñwi wa mina kuli mu tatulule butata luli?

[Manzwi a fa likepe 5]

Haiba taba ne i li ye nyinyani, mañi ni mañi a kupe swalelo ku yo muñwi, mi mu libale ka za teñi