Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Litaba Za Lubasi Mo Ku Na Ni Bana Ba Mwendakumongo Lo Lu Konile Ku Utwana

Litaba Za Lubasi Mo Ku Na Ni Bana Ba Mwendakumongo Lo Lu Konile Ku Utwana

 Litaba Za Lubasi Mo Ku Na Ni Bana Ba Mwendakumongo Lo Lu Konile Ku Utwana

HA LU SA PILA FEELA HAMOHO

Elise mwanaa bo Philip wa lilimo ze 20 wa musizana, naa pila fa lapa mi naa peta misebezi ye miñata ye ne ba ezanga bo mahe. Bo Philip ha se ba nyezi bo Louise, kana Elise ni bo mahe ba ba sa mu pepi ne ba ka kona ku utwana?

Bo Louise ba li: Kwa makalelo, ne ku lu bezi hahulu taata ku pilisana hande. Ni tabela hahulu ku ina fa ndu inze ni sebeza misebezi ya fa lapa, mi ne ni batanga ku bona teñi kuli ki na muñaa lapa.

Elise u li: Bo Louise ba cinca-cinca lika mwa ndu ni ku yumba lika za luna ze ñata. Nako ye ñwi naa lika ku beya hande lika mo ne ba li beelanga bo Louise kono naa beya lika ze ñwi fo ne li sa swaneli, kakuli ne ni sa zibi fo ne li swanela ku ba. Taba yeo ya nyemisa bo Louise, lwa ikomanisa, mi na tanda sunda ni sa ba ambolisi.

Bo Louise ba li: Nako ye ñwi naa bulelela Elise kuli: “Ha ni zibi ze ka ezahala hape mwahalaa luna, ha ni koni ku zwelapili cwana inze lu nyemisana.” Hamulaho manzibwana, Elise a taha ku to ikupela swalelo. Na mu kumbata mi sibeli sa luna lwa lotisa miyoko.

Elise u li: Bo Louise ba siya a mañwi a maswaniso a ka a naa li fa limota, mi bo ndate ne ba si ka zwisa lilambi ze ne ni beile mwa ndandulo. Taba yeo i kana ya bonahala ku ba ye nyinyani, kono ku sa zwisa lika zeo ne ku ni tusize ku ikutwa kuli lapa la luna ne li si ka cinceleza. Hape ni itumela hahulu ku bo Louise bakeñisa kuli ba babalelanga hande munyanaa ka wa mushimani ka nako ya inanga ni luna. Ki kale ku fita lilimo ze peli ku zwa fo ba tela mwa lubasi lwa luna bo Louise, mi se ni kala ku ba nga sina ba bañwi ba mwa lubasi lwa luna.

Bo Louise ba li: Ni ikutwa kuli ha lu sa pila feela hamoho, kono Elise ni na se lu li balikani ba batuna.

 “SWALISANO MWA LUBASI KI YONA YA BUTOKWA”

Bo Anton ni bo Marelize ne ba nyalani lilimo ze silezi kwamulaho, mi mañi ni mañi naa tile ni bana ba balaalu ba mwendakumongo.

Bo Anton ba li: Lu ezanga lika ze cwale ka ku tama musipili wa ku yo potela sibaka se si ñwi sina lubasi, mi lu tandanga nako ni yo muñwi ni yo muñwi wa bana ba luna. Ne ku fitile lilimo li sikai kuli lu ikutwe kuli lu lubasi hamoho, kono ka nako ya cwale buñata bwa butata bo ne lu kopana ni bona mwa lubasi lu bu tatuluzi.

Bo Marelize ba li: Lu ikutwa kuli ki kwa butokwa ku nga bana kaufela sina bana ba luna, isiñi ku nga bañwi kwateñi sina bana ba luna mi ba bañwi bona sina bana ba bakuluna. Ni sa hupula muta o muñwi ha ne ni bilaezi hahulu bakeñisa kuli ne ni nga kuli bo Anton ne ba kalimezi ka mafosisa yo muñwi wa bana ba ka ba bashimani ni ku fa mwanaa bona wa musizana sipula sa mwa mota se ne ba lata hahulu banana. Ne ni itutile kuli swalisano mwa lubasi ki yona nto ya butokwa hahulu ku fita ku ina fa sipula sa kwapili sa mwa mota. Lu likanga ku sa bonisa ketululo kwa bana ba luna, nihaike kuli ku taata ku ba lata ka nzila ye swana.

Hape ni ikatulezi ku sa ambolanga ka za lika ze tabisa ze ne lu ikozi mwa lubasi lwa luna lwa pili, bakeñisa kuli ba bañwi ba ka ikutwa kuli lu nga lubasi lwa luna lwa pili ku ba lo lu nde ku fita lwa cwale. Ku fita ku eza cwalo, ni bulelanga manzwi a bonisa kuli ni itebuha lubasi lwa luna lwa cwale.

“MU KALE KA KU BABAZA”

Bo Francis ne ba nyezi bo Cecelia lilimo zee ne kwamulaho. Mwa lubasi lwa bona ku na ni bana ba balaalu ba ba hulile ba bo Cecelia ni mwanaa bo Francis a li muñwi wa mushimani.

Bo Francis ba li: Ni likanga ku ba mutu ya atumeleha mi ha ni nyema-nyemangi kapili. Lu canga lico hamoho sina lubasi, mi ka nako ya sico lwa ikambotanga litaba ze ama lubasi lwa luna. Hape ni susuezanga mañi ni mañi mwa lubasi kuli a eze misebezi ye miñwi ya fa lapa, kakuli misebezi yeo i tusa lubasi kaufela.

Bo Cecelia ba li: Ni tandanga nako ni yo muñwi ni yo muñwi wa bana ba luna, mi naa teelezanga ha ba ni bulelela lika ze ba bilaeza ni ku ba zwafisa. Ha lu ikambotanga sina lubasi, lu likanga ku kala ka ku babaza bana ba luna mi kihona lu ba fa liakalezo za mo ba kona ku ezeza hande lika. Mi ha ni ezanga mafosisa, na itumelelanga mafosisa ao ni ku ikupela swalelo.

 KU UTIWA KI BASHEMI BA BA SA MU PEPI

Yuki ya na ni lilimo ze 20, ha si ka bona bo ndatahe ku zwa feela fa bela ni lilimo ze ketalizoho. Hamulaho bo mahe ba nyalwa ku bo Tomonori, kono ba timela Yuki i nzaa na ni lilimo ze lishumi. Hamulaho wa lilimo ze ketalizoho, bo Tomonori bona bo ndatahe ba ne ba nyalanga bo mahe, ba nyala bo Mihoko, mi ka nako yeo Yuki cwale a ipumana inge a pila ni bashemi ba babeli ba ne ba sa mu pepi.

Yuki u li: Bo ndate ba ne ba nyalanga bo ma ha ne ba bulezi kuli ba bata ku nyala hape, naa ipulelela mwa pilu kuli, “ha ni tokwi ku pila ni bo ma ba ba sa ni pepi. Bupilo bwa ka bu cincize hahulu.” Ne ni hanile ku nga bo Mihoko sina bashemi ba ka, mi ne ni sa ba ezi ka musa.

Bo Mihoko ba li: Nihaike kuli bo muunaa ka ne ba si ka ni hapeleza ku lata Yuki, mwanaa bona wa mwendakumongo, sina mo ne ba mu latela, ne ni ikatulezi ku utwana ni yena. Ne lu ezize ka mo ne lu konela kaufela ku ezanga ni yena lika za naa ezanga sapili, hamohocwalo ni ku ezanga misebezi ya Sikreste hamoho, ku eza lika za ku itabisa ka zona hamoho, ni ku lalelanga hamoho mi hamulaho ni ku ikambota sina lubasi. Hape ne ni fitile fa ku mu utwisisa hande ha se lu ikambotile za lifu la bo mahe.

Ha ne ni itwezi, ne lu ikalezwi hahulu kuli Yuki ha naa ku lukuluha mi ne lu bata ku mu kolwisa kuli lu ka zwelapili ku mu nga sina mwanaa luna. Lwa fa Yuki musebezi wa ku cisanga mbututu lico, ku i tapisanga, ni ku cincanga matebela a yona, mi ne lu mu babazanga bakeñisa musebezi wa naa peta ba bañwi kaufela inge ba ikutwela. Mwanaa luna yo mu nyinyani Itsuki u lata hahulu Yuki. Mi pili a si ka ziba kale ku bulela kuli “tate” kamba “mama” naa sa zibile kale ku bulela kuli niinii, ili ku talusa muhulwanaa ka.

Yuki u li: Bana ba mwendakumongo ba ikutwanga buinosi. Wa kona ku lika ku taluseza ba bañwi mo u ikutwela, kono ba kana ba palelwa ku ku utwisisa. Nihakulicwalo, nto ye ni tabisa ki ya kuli Bakreste ba bañwi ba konile ku ni tiisa luli. Ka nako ya cwale ha ni sa ikalelwa bo ma ba ba sa ni pepi. Ba ni fanga likelezo ze nde, mi ni lukuluhile ku ba taluseza ze kwa pilu ya ka.

[Manzwi a fa likepe 9]

Mu be ni pilu-telele! Mabasi a na ni bana ba mwendakumongo a kona ku utwana ni ku ba ni tabo