Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Kabakalañi Mulimu ha sa Timezi Diabulosi?

Ki Kabakalañi Mulimu ha sa Timezi Diabulosi?

 Ka Ku Ya Ka Bibele

Ki Kabakalañi Mulimu ha sa Timezi Diabulosi?

HA NE mu ka ba ni maata a ku feza manyando a mutu yo muñwi, kana ne mu ka eza cwalo? Baitateli hañata ba matelanga kwa libaka ze tahezwi ki likozi za ka taho kuli ba yo imulula batu kwa manyando ni ku yangwela batu be ba sa zibi. Kacwalo, mutu u kona ku buza kuli, ‘Ki kabakalañi Mulimu ha sa yundisi Diabulosi kapili-pili, yena ya tahiselize batu manyando a matuna?’

Kuli lu alabe puzo yeo, ha lu beyeñi mwa pono muzeko o mutuna o zekiwa mwa kuta. Ka ku bata ku yemisa feela muzeko, mutu ya bulaile mutu u bulela kuli muatuli ha zamaisi muzeko ka busepahali. Kacwalo, lipaki ba bañata ba fiwa kolo ya ku fa bupaki bwa bona.

Muatuli wa ziba kuli ku zeka taba yeo ka nako ye telele hahulu ku ka tahisa matata, kacwalo u bata kuli muzeko wo u si ke wa nga nako ye telele-telele. Kono u lemuha kuli, kuli kuta i fite fa katulo ye nde ili ye ka tusa mwa mizeko ye kona ku taha kwapili, batu ba ba zeka ba swanela ku fiwa nako ye ñata kuli ba fe bupaki bwa bona.

Swanisezo ye i swalisana cwañi ni taba yeo Diabulosi—yena hape ya bizwa “drakoni,” “noha,” ni “Satani”—naa tamelelize Jehova, “Muambakani-ya-Pahami, wa lifasi kaufela”? (Sinulo 12:9; Samu 83:18) Diabulosi ki mañi luli? Mi ki litaba mañi za tamelelize Jehova Mulimu? Ku zwa fo, Mulimu u ka timeza lili Diabulosi?

Libaka ha ne ku Tokwahala Mutala O Munde wa ku Luka

Sibupiwa se ne si bile Diabulosi, sapili ne si li sibupiwa sa moya se ne si petehile mi ne si li se siñwi sa mangeloi a Mulimu. (Jobo 1:6, 7) Sibupiwa  seo ne si ikezize Diabulosi ha ne si kalile ku ba ni takazo ye tuna ya ku bata ku lapelwa ki batu. Kacwalo, sibupiwa seo sa lwanisa tukelo ya Mulimu ya ku busa, mane ni ku bonisa kuli Mulimu ha swaneli ku kutekiwa. Sibupiwa seo ne si pihile kuli batu ba sebeleza Mulimu ka libaka feela la lika za ba fa. Satani naa pihile kuli batu kaufela ne ba ka “nyefula” Mubupi wa bona haiba ba nyandiswa.—Jobo 1:8-11; 2:4, 5.

Ku itusisa feela maata ne ku sa koni ku bonisa kuli litamilikezo za Satani zeo ne li za buhata. Mane, ku timeza Diabulosi ona fo feela ne ku ka tahisa kuli mwendi bashalimeli ba bañwi ba nge kuli za naa bulela Diabulosi ne li za niti. Kacwalo, Mulimu, yena ya na ni maata a tamaiso a matuna ka ku fitisisa, naa kalisize muzeko o no ka tahisa kuli bashalimeli kaufela ba iponele kuli litaba za naa zusize Satani ne li za buhata.

Ka ku lumelelana ni likuka za hae ni katulo ya hae ye lukile, Jehova Mulimu naa bonisize kuli ne ku ka ba ni lipaki ba ne ba ka fa bupaki bwa ku yemela lineku la Hae ni lipaki ba ne ba ka yemela lineku la Satani. Nako ya lumelelize Mulimu ku fita i file bana ba Adama kolo ya ku pila ni ku ekeza kwa bupaki bwa bona bwa ku yemela Mulimu ka ku zwelapili ku sepahala ku yena kabakala lilato la bona ku si na taba ni matata kaufela e ba talimana ni ona.

Satani U ka ba Teñi ku Isa Lili?

Jehova Mulimu wa ziba hande kuli muzeko wo ha u nze u ezahala, batu ba zwelapili ku nyanda. Niteñi, u tabela hahulu ku feza muzeko wo kapili-pili. Bibele i talusa kuli Jehova ki “Ndate ya mukekecima, Mulimu wa ze tiisa pilu kaufela.” (2 Makorinte 1:3) Kaniti, “Mulimu wa ze tiisa pilu kaufela” ha na ku tuhelela Diabulosi ku pila ku fitelela nako ya mu tomezi, kamba ku tuhelela bumaswe bo bu tahisizwe ki kukuezo ya Diabulosi ku zwelapili. Kono hape Mulimu ha na ku matukela ku timeza Diabulosi muzeko wo o ama pupo kamukana u si ka felelela kale.

Litaba za naa zusize Satani ha li ka tatululwa, ku ka iponahalela hande fo ku sweu kuli Jehova ki yena ya na ni tukelo ya ku busa. Muzeko wo wa ku swabisa Satani u ka ba mutala o mutuna wa ku luka kwa Mulimu ku ya ku ile. Haiba kwapili ku zuha kañi ye swana hape, kañi ya naa zusize Satani i kona ku ngiwa ku ba mutala mi ha ku na ku ba ni tokwahalo ya ku tanda nako ku zeka kañi ye ñwi yeo hape.

Ka nako ye swanela, Jehova Mulimu u ka laela Mwanaa hae kuli a timeze Diabulosi ni ku felisa misebezi ya hae kaufela. Bibele i bulela ka za nako yeo Kreste a ka “beya mubuso mwa maata a Mulimu Ndate, ha sa felisize bulena kaufela, ni mibuso kaufela, ni maata kaufela. Kakuli u swanezi ku busa ku isa fa ka beela lila za hae kaufela mwatasaa mautu a hae. Sila sa maungulelo saa ka felisa ki lifu.”—1 Makorinte 15:24-26.

Kwa tabisa ku ziba kuli Bibele i sepisa kuli lifasi kaufela lona li ka ba Paradaisi. Sina mwa naa lelezi Mulimu kwa makalelo, batu ba ka pila mwa paradaisi ya kozo! “Ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.” Kaniti, “ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.”—Samu 37:11, 29.

Mu nyakisise sepo ye nde hahulu ye ba na ni yona batanga ba Mulimu ili ye talusize mwa Bibele: “Mu bone Tabernakele ya Mulimu, i inzi ni batu; U ka yaha ni bona, ba be macaba a hae; mi Mulimu u ka ba ni bona, Yena luli, ibe Mulimu wa bona; mi u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona; mi lifu ha li sa na ku ba teñi; nihaiba ku tahelwa ki maswabi ni ku lila, ni ku utwa butuku; kakuli za pili li felile.”—Sinulo 21:3, 4.

KANA MU KILE MWA IPUZA KULI:

● Diabulosi u tamelelize cwañi Mulimu ni batu litaba za buhata?—Jobo 1:8-11.

● Ki tulemeno tufi twa Mulimu to tu lu fa buikolwiso bwa kuli u ka timeza Diabulosi kwapili?—2 Makorinte 1:3.

● Bibele i fa sepo mañi?—Sinulo 21:3, 4.

[Siswaniso se si fa likepe 10]

Kuli kuta i fite fa katulo ye nde ili ye ka tusa mwa mizeko ye kona ku taha kwapili, batu ba ba zeka ba swanela ku fiwa nako ye ñata kuli ba fe bupaki bwa bona