Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Kupe Tuso

Mu Kupe Tuso

 Mu Kupe Tuso

“Mutu a li muñwi ya inzi a li nosi-nosi, u ka konwa ki ya to mu lwanisa; kono ha ba li ba babeli, ba ka mu sabisa.”—Muekelesia 4:12.

HA LU fiwa tuso ki ba ba bañwi, lu ka kona ku lwanisa sila sifi kamba sifi. Kacwalo, haiba mu bata ku tuhela ku zuba neikaba hande ku kupa tuso kwa lubasi lwa mina ni kwa balikani ba mina kamba ku mutu ufi kamba ufi ya kona ku mi tusa, ili ya na ni pilu-telele.

Mwa kona ku kupa tuso kwa batu ba ne ba zubanga, kakuli ba ka mi utwisisa ni ku ziba mwa ku mi tuseza hande. Bo Torben, Bakreste ba ba pila kwa Denmark, ne ba ize: “Ne ni fumani tuso ku ba bañwi.” Mi bo Abraham ba ba pila kwa India ne ba ñozi kuli: “Ne ni tusizwe ku tuhela ku zuba bakeñisa lilato le ne ni bonisizwe ki lubasi lwa ka ni Bakreste ba bañwi.” Kono fokuñwi tuso ye lu kona ku fumana kwa lubasi lwa luna ni kwa balikani haki ye likani.

Banna ba ba bizwa Bo Bhagwandas ne ba ize: “Ne ni zubile kwai ka lilimo ze 27 kono ne ni konile feela ku tuhela ha ni to ituta ze i bulela Bibele ka za mikwa ye silafezi. Ne ni likile ku sa zubanga hahulu. Ne ni felize silikani ni balikani ba ka ba kale. Mi ne ni kupile tuso ku bocaziba. Kono kaufela zeo ne li palile ku ni tusa. Cwale busihu bo buñwi na lapela ka pilu ya ka kaufela ku Jehova Mulimu, ku mu kupa kuli a ni tuse ku tuhela ku zuba. Mi cwale na tuhela!”

Se siñwi sa butokwa hape ki ku itukiseza matata e mu ka kopana ni ona ha mu bata ku tuhela ku zuba. Matata ao ki afi? Taba ye tatama i ka talusa matata ao.

[Mbokisi fa likepe 5]

KANA MWA SWANELA KU ITUSISA MILYANI?

Milyani ye lukiselizwe ku tusa bazubi ku tuhela ku zuba, ye cwale ka nicotine patch i pangiwa hahulu ni ku lekiwa hahulu. Kono mu si ka ikatulela kale ku itusisa milyani yeo, ha mu nyakisise lipuzo ze tatama:

Bunde bwa milyani yeo ki bufi? Ku bulelwa kuli kuti buñata bwa milyani ye cwalo i folisa matuku a tiswa ki ku tuhela ku zuba. Kono ku na ni ba ba kanana kuli milyani ye cwalo i tusa feela nakonyana.

Bumaswe bwa milyani yeo ki bufi? Milyani ye miñwi i tahisa kuli mutu ya itusisa yona a utwe ku nyembunya, ku zwafa, ni ku kenelwa ki mihupulo ya ku ipulaya. Hape mu hupule kuli mulyani o tusa ku tuhela ku zuba ni ona ki mulyani o kola o kona ku mi kulisa. Kacwalo mutu ya itusisa milyani ye cwalo u sa itusisa mulyani o kona ku mu kola hape.

Ki lifi ze kona ku tusa? Patisiso ye ñwi ne i bonisize kuli buñata bwa batu ba ne ba tuhezi ku zuba ne ba bulezi kuli ze ne ba tusize ku tuhela ku zuba ki ku ikatulela ku tuhela honafo ku si na ku itusisa mulyani.