Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lizazi la Katulo ki Nto Mañi?

Lizazi la Katulo ki Nto Mañi?

 Ka ku ya ka Bibele

Lizazi la Katulo ki Nto Mañi?

Bibele i bulela kuli Mulimu “u tomile lizazi la ka atula lifasi.” (Likezo 17:31) Batu ba bañata ha ba tabeli taba ya ku atulwa ka nzila ifi kamba ifi. Kana ni mina ha mu i tabeli?

HAIBA ha mu tabeli taba yeo, u zibe mu ka omba-ombiwa ki taba ya kuli Lizazi la Katulo ki tukiso ye nde ye ka tahisa limbuyoti ze tuna kwa batu kaufela, mane ni ku ba ba shwile. (Mateu 20:28; Joani 3:16) Lizazi la Katulo li tokwahalelañi? Ku ka ezahalañi luli fa “lizazi” leo?

Ze li Tokwahalela Lizazi la Katulo

Mulimu ha na beile batu fa lifasi, na si ka ba beya fela teñi ka swalelele kuli a bone nji ba kona ku yo pila ku sili. Na bupile batu kuli ba pile ku ya ku ile fa lifasi. Nihaike kuli bo muuna ni musali ba pili ne ba petehile kwa mubili ni mwa munahano, ne ba kwenuhezi Mulimu. Ka nzila yeo, ne ba icawisize tohonolo ya ku pila ku ya ku ile mi ne ba hozisize bana ba bona kaufela sibi ni lifu.—Genese 2:15-17; Maroma 5:12.

Lizazi la Katulo ikaba nako ya lilimo ze sikiti mi mwahalaa nako yeo batu ba ka ipumanela tohonolo ye ne ba icawisize bo Adama ni Eva. * Mu lemuhe kuli liñolo la Likezo 17:31, le li bulezwi kwa makalelo a taba ye, li bonisa kuli Lizazi la Katulo li ka tela batu ba ba pila fa ‘lifasi.’ Ba ba ka atulelwa bupilo ba ka pila fa lifasi mi ba ka ikola bupilo bo bu sa feli mwa muinelo o petehile. (Sinulo 21:3, 4) Kacwalo, ka Lizazi la Katulo, Mulimu u ka peta za na lelezi batu ni lifasi kwa makalelo.

Kreste Jesu ki yena Muatuli ya ketilwe ki Mulimu. Bibele i bulela kuli Jesu u ka “atula ba ba pila ni ba ba shwile.” (2 Timotea 4:1) “Ba ba pila” ba ba ka atulwa ki bomañi? Ba ba shwile ba ka to pila ka mukwa ufi hape fa “lifasi”?

Jesu U ka Atula “ba ba Pila”

Se lu li fakaufi hahulu ni nako ye ne polofitilwe ya ku fela kwa muinelo wa lifasi, ili nako yeo Mulimu u ka tanyela miinelo kaufela ye si  ka luka ni ku yundisa ba ba maswe. Ba ba ka punyuha mafelelezo a lifasi le ki bona “ba ba pila” ba ba ka atulwa.—Sinulo 7:9-14; 19:11-16.

Mwahalaa nako ya katulo, ye ka tanda lilimo ze 1,000, lifasi li ka busiwa ki Kreste Jesu ni baana ni basali ba 144,000 ba ba zusezwa ku yo pila kwa lihalimu. Ba ka ba malena ni baprisita mi ba ka fitisa kwa batu ba ba sepahala lituso za sitabelo sa tiululo sa Jesu ni ku ba tusa hanyinyani-hanyinyani ku fita fa ku petahala kwa mubili ni mwa munahano.—Sinulo 5:10; 14:1-4; 20:4-6.

Mwahalaa Lizazi la Katulo, Satani ni badimona ba ka tibelwa ku zamaisa batu. (Sinulo 20:1-3) Kono kwa mafelelezo a Lizazi la Katulo, Satani u ka lumelezwa ku lika busepahali bwa mañi ni mañi ya pila. Ba ba ka zwelapili ku sepahala ku Mulimu ba kabe ba tulile tiko ye ne ba palezwi ku tula bo Adama ni Eva. Ba ka atulelwa bupilo bo bu sa feli mwa Paradaisi fa lifasi. Kono ba ba ka iketela ku kwenuhela Mulimu ba ka timezwa ku ya ku ile, sina fela Satani ni badimona ni bona ha ba ka timezwa ku ya ku ile.—Sinulo 20:7-9.

Ku Atula ‘ba ba Shwile’

Bibele i bulela kuli mwahalaa Lizazi la Katulo, ba ba shwile “ba ka yema,” ili ku talusa kuli ba ka zusiwa kwa bafu. (Mateu 12:41) Jesu na bulezi kuli “nako ya ta, mo ba ba li mwa mabita kaufela, ba ka utwa linzwi la hae, mi ba zwe; ba ba ezize ze nde ba zuhele bupilo, mi ba ba ezize ze maswe ba zuhele katulo.” (Joani 5:28, 29) Ba ba ka zusiwa bao haki mioyo ye si na mibili ya batu ba ba shwile. Ba ba shwile ha ku na se ba ziba mi ha ba na moyo o punyuha lifu. (Muekelesia 9:5; Joani 11:11-14, 23, 24) Jesu u ka zusa ba ba shwile kuli ba pile hape fa lifasi.

Kana ba ba ka zusiwa kwa bafu ba ka atulwa ka ku ya ka likezo za bona pili ba si ka shwa kale? Batili. Bibele i bulela kuli “ya shwile u lukuluzwi kwa sibi.” (Maroma 6:7) Kacwalo, ka ku swana ni batu ba ba ka punyuha katulo ye taha, ba ba ka zusezwa fa lifasi ba ka atulwa ‘ka ku ya ka likezo za bona’ mwahalaa Lizazi la Katulo. (Sinulo 20:12, 13) Ka ku ya ka mo li ka atulelwa likezo za bona kwa mafelelezo, zuho ya bona i ka bonahala kuli ne li ya ku zuhela bupilo bo bu sa feli kamba ne li ya ku zuhela lifu. Ikaba lwa pili ku ba bañata ba ba ka zusiwa ku ziba Jehova Mulimu ni litaelo za hae ze ba tokwa ku latelela batu kuli ba fumane bupilo. Ba ka fiwa kolo ya ku pila ka ku ya ka tato ya Mulimu ni ku fiwa bupilo bo bu sa feli fa lifasi.

Ha mu Tokwi ku Saba

Lizazi la Katulo ikaba nako ya ku lutiwa ki Mulimu. Hape ikaba nako ya kuli ba ba ka pila ka nako yeo ba sebelise ze ba ituta ni ku ikola limbuyoti ze ka zwa mwateñi. Mu nahane fela tabo ye mu ka ba ni yona ha mu ka bonana hape ni bahabo mina ba ba ka zusiwa kwa bafu ni ku hula hanyinyani-hanyinyani hamoho ni bona ku fitela mu petahala!

Kwa mafelelezo a Lizazi la Katulo, Mulimu u ka lumeleza Satani ku lika busepahali bwa batu. Kono ha mu tokwi ku ikalelwa kamba ku saba se siñwi. Lizazi la Katulo ha li ka to felanga, batu kaufela ba ba pila ba kabe ba itukiselize mwa ku talimanela ni tiko ya Satani ya mafelelezo. Kacwalo, Lizazi la Katulo li ka ba kalulo ya tukiso ya Mulimu ya ku peta mulelo wa hae wa ku felisa bumaswe kaufela bo bu tahisizwe ki ku kwenuhela Mulimu mwa simu ya Edeni.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 7 Mwa Bibele, “lizazi” li kona ku ama kwa silengo sa nako ye shutana-shutana. Ka mutala, mu bone Genese 2:4, NW.

KANA MU KILE MWA IPUZA KULI?

● Lizazi la Katulo kiñi?Likezo 17:31.

● Ki bomañi ba ba ka atulwa? 2 Timotea 4:1.

● Lizazi la Katulo li tanda nako ye kuma kai?Sinulo 20:4-6.

[Manzwi a fa likepe 11]

Mu nahane fela tabo ye mu ka ba ni yona ha mu ka bonana hape ni bahabo mina ba ba ka zusiwa kwa bafu

[Maswaniso a fa likepe 10]

Kreste ha ka busa, ba ba shwile ba ka zusezwa fa lifasi mwa paradaisi