Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Linyalo le, li Fele Fela!”

“Linyalo le, li Fele Fela!”

“Linyalo le, li Fele Fela!”

Ndu ye sinyehile i fa bupaki bwa kuli ne i sa babalelwi hande. I bandukile mañungwa a mañata ka lilimo ze ñata, kono ha i si ka kona ku a tiyela kaufela ona. Cwale ndu ye, se i shekesha, mi ku bonahala kuli i tuha i wa.

MUTALA wo u bonisa mo a inezi manyalo a mañata kacenu. Kana mu kile mwa ikutwa kuli linyalo la mina la pongana? Haiba ku cwalo, mu hupule kuli ha ku na batu ba ba nyalani ba ba si na matata. Mane Bibele i bulela ka ku nonga kuli batu ba ba nyalani ba ka ba ni “manyando mwa nama.”—1 Makorinte 7:28.

Ka ku tunumeka buniti bwa manzwi ao, sikwata se siñwi sa babatisisi si talusa kuli linyalo ki “ona muhato o sabisa hahulu o ba nganga kamita batu ba bañata.” Si ekeza ku bulela kuli: “[Linyalo] le li kalisanga sina silikani se si tahisa tabo ye tuna ni se si ka konda, li kana la fetuha ku ba nto ye filikanya hahulu ni ye ka utwisa mutu butuku bo butuna mwa bupilo bwa hae kaufela.”

Linyalo la mina lona bo? Kana kwa mikwa ye kolohanyizwe kwatasi, ku na ni u li muñwi kamba ye miñata ye mwa linyalo la mina?

● Ku kanana kamita

● Ku itusisa lipulelo ze maswe

● Ku sa sepahala

● Ku ba ni ndimbelela

Haiba linyalo la mina li bonahala ku shekesha ni kuli li tuha li sinyeha, ki sika mañi se mu swanela ku eza? Kana tatululo ki telekano?

[Mbokisi/Siswaniso se si fa likepe 3]

“LITELEKANO ZE NE SA ZIBAHALI KE LI ATA HAHULU”

Mwa linaha ze ñata, palo ya litelekano i ekezehile hahulu kapili-pili. Mu nge mutala wa United States, ili mo ka lilimo ze ñata batu ne ba sa lelekani hahulu. Mwa buka ya hae ye bizwa The Divorce Culture, Barbara Dafoe Whitehead, u bonisa kuli hamulaho wa 1960, “palo ya litelekano i ekezehile ka bubebe bo bu komokisa hahulu.” U talusa kuli: “Palo ya litelekano ne i minahani mwa lilimo ze ibata iba ze mashumi, mi ne i zwezipili ku ekezeha konji ku to fita kwa makalelo a ma-1980, ili ka nako yeo palo ya litelekano ne i tilo yema kono inge i pahami hahulu mwahalaa batu ba linaha ze fumile. Bakeñisa kona ku ekezeha kwa ka bubebe-bebe ko kwa palo ya litelekano, mwa lilimo fela ze mashumi a malalu, litelekano ze ne sa zibahali kwa batu ba kwa America li fitile fa ku ata hahulu.”