Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Kona Ku Alaba Cwañi?

Mu Kona Ku Alaba Cwañi?

 Mu Kona Ku Alaba Cwañi?

Ku Tondahalañi Mwa Siswaniso Se?

Mu bale Likezo 5:1-5. Cwale mu talime fa siswaniso. Ku tondahalañi mwa siswaniso? Mu ñole likalabo za mina mwa mibamba ye mwatasi, mi mu swanise mwa siswaniso lika ze tondahala.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

LITABA ZA KU NYAKISISA:

Mu nahana kuli, ki kabakalañi Ananiasi ha naa bulezi buhata? Ki lituto mañi ze mu ituta mwa taba ye?

Ku ze mu Balile Mwa Magazini Ye

Mu alabe lipuzo ze latelela, mi mu bonise timana kamba litimana za mwa Bibele ze tondahala.

LIKEPE 13 Ku ka ezahalañi haiba mushimani kamba musizana a lutiwa nzila ye lukile? Liproverbia 22:․․․

LIKEPE 13 Ka mali a li mañwi Mulimu naa ezizeñi? Likezo 17:․․․

LIKEPE 19 Linzwi le li musa li ezañi? Liproverbia 12:․․․

LIKEPE 27 Kiñi ze ezahala kwa moyo o eza sibi? Ezekiele 18:․․․

LIKEPE 27 Ba ba shwile ba ziba lika mañi? Muekelesia 9:․․․

Mu Ziba Lika Mañi ka za Muatuli Baraki?

Mu bale Baatuli 4:1-24. Kihona cwale mu ka alaba lipuzo ze latelela.

3. ․․․․․

Ki mañi mupolofita wa musali ya naa mu tusize?

4. ․․․․․

Naa lamulezi Isilaele ku mulena mañi wa Kanana?

5. ․․․․․

Ki niti kamba ki buhata? Muatuli Baraki naa pilile hamulaho wa Joshua.

LITABA ZA KU NYAKISISA:

Basali ne ba tusize cwañi kuli Isilaele i tule Makanana? Ki musebezi mañi wa butokwa o ba peta basali mwa sebelezo ya Mulimu kacenu?

LIKALABO

1. Ananiasi ha na masheleñi mwa lizoho la hae.

2. Muapositola Pitrosi ha yo mwa siswaniso.

3. Debora.—Baatuli 4:4-9.

4. Jabini.—Baatuli 4:2.

5. Ki niti.